20170311_JPH_1708

Birgitte skriver historie

-Å innføre spesialistkorpset vil gi en bedre mulighet for oppfølging av de ulike fagkategoriene samtidig som det parallelt kan settes fokus på ledelse og planprosess.

Dette mener Birgitte Sten i Ytre Oslofjord sjøheimevernsområde, tidligere nestkommanderende med grad av kapteinløytnant, nå sjefsmester med grad av flotiljemester.

Hun skriver dermed historie som den første kvinnelige sjefsmesteren i Heimevernet som et resultat av innføringen av spesialistkorpset, som 40-åringen formelt ble en del av under årets første sjefsmøte i Oslofjord heimevernsdistrikt 01 (HV-01). Seksten av distriktets HV-områder fikk beskikket sin sjefssersjant under en seremoni med blant andre sjefen for Heimevernet og HVs sjefssersjant til stede.

Kampkraft

Totalt teller Ytre Oslofjord sjøheimevernsområde 75 menige og befal. Den nye sjefsmesteren, som startet sin militære karriere i kystartilleriet, har nitten års «fartstid» i den maritime delen av Heimevernet. Hun er til daglig divisjonsdirektør for campustjenestene i studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

Hvilke forventninger har flotiljemesteren til den nye ordningen, dog i et sjøheimevern som skal avvikles innen 2020?

-Et spesialistkorps gir en helt annen mulighet til en langt bedre faglig oppfølging av SHV-områdets kvinner og menn. Spesialistene skal bidra til å utvikle den maritime kompetansen for å kunne løse oppdraget på en mest mulig smidig og effektiv måte – noe som på sikt vil øke kampkraften, poengterer Birgitte Sten.

Rendyrke

Hun er ikke i tvil om at spesialistkorpset vil bidra til at funksjoner som sjef og nestkommanderende (NK) i et HV-område for fremtiden kan konsentrere seg fullt og helt om operasjonsplanlegging.

- Roller og ansvar – og med det myndighet – kan rendyrkes på en annen måte enn tidligere – og til det bedre. Av egen erfaring vet jeg godt hvor kompleks NK-rollen er, også på områder som administrasjon og «smådetaljer». Med den nye ordningen vil NK kunne fokusere på administrative oppgaver samt støtte til sjefen. Sjefssersjanter og sjefsmestere vil kunne gi nødvendig støtte og ledelse direkte rettet mot spesialistene.

Saltvann

Flotiljemesteren mener at selv om sjøheimevernet legges ned, har likevel HV-distriktene fortsatt behov for SHV-kompetansen, ettersom flere av objektene på landjorda rent topografisk grenser til det maritime domenet.

-Selv om indre kystvakt skal ivareta noen av oppgavene i «SHV-porteføljen», må likevel HV-distriktstabene inneha en maritim kompetanse, også med tanke på samhandling mellom distriktet og kystvakta. Det handler om sjømilitær kunnskap og forståelse både i planlegging og ikke minst under pågående operasjoner, ifølge Birgitte Sten.

Motivasjon

Uansett fortsetter Ytre Oslofjord sin oppdragsløsning på samme måte som før inntil nedleggelse, og flotiljemesteren ser det som en av hennes oppgaver å bidra til å opprettholde den gode motivasjonen i SHV-området.

- Det er mye kompetanse, kultur og tradisjon i våre rekker. Ytre Oslofjord vil og skal fortsatt virke – så lenge området eksisterer.

-Jeg har sagt det før, og jeg sier det gjerne igjen: SHV-området preges av vilje, kompetanse og motivasjon! Sjøheimevernet rommer mye variert militær utdanning og erfaring samt solid sivil kompetanse og lokalkunnskap – noe som i sum gjør oss spesielle. Personellet har en unik vilje til å løse oppdraget gjennom samarbeid, ispedd nysgjerrighet og entusiasme – og løsninger finner vi alltid.

-Hva har vært din motivasjon for SHV-tjenesten?

- En genuin tro på det vi holder på med og ikke minst konseptet. Sist, men ikke minst alle de forskjellige menneskene jeg møter. Dette er ingen homogen gruppe, men personer med høyst forskjellig bakgrunn sivilt og militært, som i sum gjør oss særdeles kompetente, poengterer sjefsmester Birgitte Sten.

Kulturreform

Trond Sakshaug er sjefssersjant for Oslofjord HV-distrikt 01 og sterkt engasjert i ordningen for militært tilsatte (OMT), som er en av de største personellmessige omstillinger – for ikke å si kulturelle endringer – i Forsvaret i moderne tid.

- En av mine viktigste oppgaver blir å utvikle forutsetningene for at sjefssersjantene fyller funksjonen best mulig. Noen kompetansehull er identifisert, og HV-01 skal heve kompetansen for blant annet å gjøre dem tryggere i rollen som instruktør og mentor. Dialogen mellom distriktet og områdene blir viktig, vektlegger kommandersersjanten.

Merverdi​​​​​

- Samspillet mellom områdesjef og sjefssersjant skal gi komplementær effekt – det at de utfyller hverandre – og det blir derfor viktig at HV-områdets command team finner måten å utfylle hverandre på, for dette må ikke bli noen overlapping. Det påhviler derfor områdesjefene et stort ansvar i denne prosessen for å få dette til å virke – med andre ord at spesialistordningen gir HV den ønskede operative merverdi!​