Minimi (LMG) innfases

Utleveringsfasen er nå ferdig og Heimevernet har fått sine våpen tildelt. De nye våpnene skal primært inn i jegertroppene og kystmeldeposttroppene (KYP) i våre innsatsstyrker.

Det nye våpenet, MINIMI fra FN Herstal betegnes som LMG (lett maskingevær). Det er et nytt våpen som har blitt anskaffet gjennom et fellesprosjekt i Forsvaret.

Tanken bak den nye bevæpningen er å gi lagene i jeger og KYP, som ofte opererer selvstendig og langt fra andre egne styrker, større ildkraft og ildvolum ved ivaretakelse av egen beskyttelse. LMG MINIMI skal ikke erstatte dagens middelstunge maskingevær MG-3. 

Karakteristikk

MINIMI er et enmannsoperert våpen. Det er et lett maskingevær med kaliber 5,56 mm. Det er et helautomatisk, gassoperert, belte(link)- eller magasinmatet våpen. MINIMI kan avfyres liggende, knestående og stående med og uten støtte fra tofoten. Utgaven Forsvaret har anskaffet er utstyrt med festeskinner for montering av sikter, lys og laserpeker, samt annet aktuelt ekstrautstyr. MINIMI leveres med Aimpoint comp 4 og 3 x forstørrer. Videre leveres våpenet med to piper. Primærpipen er 18,2” og gir lengst rekkevidde. Våpenet har en ekstra pipe som er 14,2”, som primært er ment for bruk under skyting på korte hold. Rekylforsterker for bruk med rødplastammunisjon følger med hvert våpen og kan kun monteres på den korte pipen.

MINIMI gir et stort ildvolum.png
MINIMI gir et stort ildvolum

Våpenet bør primært brukes mot grupper av personell, områdemål eller upansrede kjøretøy. Våpenet kan brukes for å avgi ulike ildsorter og ildtyper. Våpenet fungerer godt i en statisk posisjon, for eksempel i en ildbase eller vaktpost. For maksimal effekt bør et LMG plasseres lavt og flankerende slik at det kan gi en raserende virkning, noe som er gjenkjennbart fra bruken av MG-3.
 
Praktisk skuddvidde er 400 meter mot personellmål og 600 meter mot områdemål, personellgrupper og kjøretøy. Forhold som skytestilling, vind, sikt og skytterens ferdigheter spiller inn. Skytterens evne til å observere nedslag og målets beskaffenhet har betydning for treffsannsynligheten. Siden MINIMI er et enmannsoperert våpen, stiller det store krav til skytteren. Spesielt ved skyting på lange hold.
 
En MINIMI-skytter må selvstendig utføre alle arbeidsoppgaver på våpenet uten støtte fra den tradisjonelle MG «toer» som vi har med et tomannsoperert våpen som MG-3. Lagfører og MINIMI-skytter må vurdere hvilke mål våpenet skal brukes mot. Avstand til målet, størrelsen på målet og den trusselen målet utgjør, må vurderes. Mot enkelte mål vil andre våpen i laget være mer hensiktsmessig å bruke.
 
Sammenlignet med en HK416 er MINIMI tyngre og vanskeligere å manøvrere. Våpenet har større ammunisjonsforbruk og dårligere presisjon enn en HK416. MINIMI har mange av de samme karakteristikkene som et middels tungt maskingevær MG-3, men kan ikke erstatte kapasitetene i en MG-3 fullt ut.

Utdanning

Hærens våpenskole har fagmyndighet på utdanningsprogram og reglement. All utdanning i Heimevernet skal forholde seg til dette. HVSKS har i løpet av høsten 2012 og våren 2013 gjennomført tre instruktørkurs LMG MINIMI. Kurset er forankret i overnevnte utdanningsprogram og reglement. På instruktørkursene har det vært elever fra alle distriktene slik at det nå finnes instruktørkompetanse til å starte utdanning i alle innsatsstyrkene.
 

Tekniske Data.png