Innsatsstyrke Grebe (HV-05) under øvelse på Haslemoen.

Feriepenger utbetalt

Denne uken har utbetalingene knyttet til feriepengesaken blitt gjennomført.

Utbetalingene omhandler feriepenger for nærmere 7900 personell i innsatsstyrkene og områdesjefer i Heimevernet, fra 2005 til 2016. I mai 2020 ble feriepengene fra perioden 2016 til 2019 utbetalt.

Personell- og lønnsavdelingen ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS/PLA) har gjort en kjempejobb for å sikre korrekt utbetaling til den enkelte.

Feriepenger utbetales for de dager som går utover tjenesteplikten hvert år, altså utover 6 dager for mannskaper og 9 dager for befal/offiserer. For innsatsstyrkesoldatene betyr det at det utbetales feriepenger for de samme dagene det er mottatt innsatstyrketillegg for.

Mer informasjon om dette finnes på forsvarets nettsider https://www.forsvaret.no/heimevernet/okonomi/etterbetaling-av-feriepenger.

For å sikre forståelse og god dialog har Heimevernets ledelse og FPVS invitert soldatrepresentanter til dialogmøte førstkommende uke.