20211115HST_5190

Imponert over soldatenes innsats

H.K.H Kronprinsen sier han har forståelse for at tjeneste i Heimevernet kan by på utfordringer for enkelte soldater, men er likevel imponert over den innsatsen de legger ned for å trygge landet og befolkningen.

Kronprinsen tar imot oss på kontoret i andre etasje på Slottet i midten av november. Fra kontorpulten har han god utsikt over Slottsplassen, Karl Johans gate og byen. En by som var gjenåpnet etter ett og et halvt år med restriksjoner, men som nå igjen er stengt ned. Pandemien preger Norge fremdeles og vil trolig gjøre det en stund til, men i oktober avsluttet Heimevernet sitt lengste bistandsoppdrag noensinne. Flere tusen HV-soldater har bidratt med grensekontroll siden landet stengte ned i 2020. Under krisen har HV også blitt kalt på i andre dramatiske sammenhenger. Denne innsatsen har blitt lagt merke til av mange – også utenfor Forsvaret.

Kronprinsen kjenner Heimevernets historie godt og forteller han har møtt mange HV-soldater på sine besøk til Forsvarets ulike avdelinger. I anledning Heimevernets 75-års jubileum ønsker han blant annet å anerkjenne den jobben soldatene legger ned og viktigheten av å ha et landsdekkende folkeforsvar.

Besøkte soldater

– Heimevernets historie går tilbake til motstandsbevegelsen og «gutta på skauen» og utgjør i dag et landsdekkende mobiliseringsforsvar med en veldig viktig oppgave. Jeg har møtt flere HV-soldater ved ulike anledninger – senest da jeg besøkte Finnmark landforsvar og HV-17 tidligere i høst. Heimevernet har en viktig rolle i totalforsvaret og jeg har sett over flere år hvilken innsats som legges ned, om det er naturkatastrofer eller andre store utfordringer som en pandemi. Tidlig under pandemien fikk jeg snakke med soldatene som sto på Gardermoen og jeg møtte flere etter raskatastrofen på Gjerdrum. Der la soldatene i HV-02 ned en stor innsats med hundrevis som var inne i flere uker. Et fint dekkende bilde jeg husker var lokalbefolkningen som kom med vafler og kaffe til de soldatene som sto vakt. Det syntes jeg var fint å se og det sier mye om den posisjonen og «standingen» Heimevernet har blant folk, sier han.

Kronprinsen mener alle disse eksemplene viser at det er bruk for Heimevernet også i fredstid når noe uforutsett skjer. Når hendelser oppstår mener han det er viktig at vi har en ressurs som har kapasitet til å reagere på vegne av oss alle.

Forsvarsviljen er en del av Heimevernets arvegods etter motstandskampen som ble ført i Norge under krigen, men Heimevernet er på mange måter også et resultat av at forsvarsviljen var stor i folket i årene etter krigen. Kronprinsen sier han har sett denne viljen hos soldatene han har møtt.

– Alle militære avdelinger trenger både forsvarsevne og forsvarsvilje for å kunne gjøre en god jobb i krise og krig, som er den primære oppgaven. Det opplever jeg i veldig stor grad er på plass i Heimevernet. Når jeg reiser rundt på øvelser og møter heimevernssoldater blir jeg veldig imponert over det jeg ser både av kvalitet og hvilken motivasjon soldatene har for den jobben de gjør. Både innsatsstyrkene og områdesoldatene i Heimevernet fyller et viktig behov i samfunnet og gjør en viktig jobb, sier han.

Det faktum at heimevernssoldaten skal trene, øve og i ytterste konsekvens sloss for å beskytte stedet de kommer fra eller bor, mener Kronprinsen maner til økt forsvarsvilje hos soldatene.

– Det er nok en ekstra motivasjon for mange å skulle forsvare hjemstedet ditt. Lokalkunnskapen er ett av HVs fortrinn i tillegg til å ha en tilstedeværelse over hele landet. De kjenner stedet, normalsituasjonen og de som bor der. Dette er viktig for å bygge situasjonsforståelse for hele Forsvaret og våre allierte, mener han. 

Både innsatsstyrkene og områdesoldatene i Heimevernet fyller et viktig behov i samfunnet og gjør en viktig jobb

Heimevernet er også tuftet på begrepet «Aldri mer 9. april» i betydningen - vi ble overrasket i 1940 og det skal ikke skje igjen.

– Mener Kronprinsen at Heimevernet er forebyggende for at vi aldri mer får et 9. april?

– Ja, det tror jeg, og så er det ett verktøy i en verktøykasse som heldigvis har flere, så dette er jo et samspill, ikke sant? En av oppgavene til Heimevernet er jo å legge til rette for at både våre egne øvrige styrker og allierte skal kunne være stridsdyktige over lenger tid. Vi kan ikke se på dette som adskilt, men som en oppgave der Heimevernet virker sammen med andre.

Verneplikten står sterkt i den Norske befolkningen. En innbyggerundersøkelse utført av Forsvarets mediesenter (FMS) i 2019 viste at 75 prosent av de spurte ønsket å beholde verneplikten. Dagens vernepliktsystem i Norge har hjemmel i «lov om verneplikt» fra 1953. I 2014 vedtok Stortinget endringer i heimevernsloven og vernepliktsloven som medførte at alle norske kvinner født i 1997 og senere ble vernepliktige fra og med 2015. Med det var allmenn verneplikt innført i Norge

– Hva tenker Kronprinsen rundt den norske oppslutningen rundt verneplikten og hvordan den har utviklet seg?

– Jeg tror nok verneplikten står sterkt i den norske befolkningen. Men den har jo forandret seg mye de siste 20 årene. Nå kalles det inn både kvinner og menn til sesjon, og det er en god del færre som har militærtjeneste enn det det var for 30 år siden, så der har det skjedd en ganske stor utvikling, men jeg har allikevel et inntrykk av at den står sterkt, sier han.

Forståelse for utfordringene

I siste utgave av HV-bladet kan du blant annet lese om Halvard Lyngra fra Bryne i Rogaland. Lyngra er på mange måter en representant for mange soldater i Heimevernet som kjenner på utfordringene ved å være vernepliktig i voksen alder. En innkalling til øving og trening kommer sjelden beleilig og innebærer å reise vekk fra familie og arbeidsgiver når det passer som minst. Kronprinsen sier han forstår at dette kan være en utfordring for mange.

– Jeg har stor forståelse for at det kan være vanskelig noen ganger å sette til side jobb og behov familien din har. Da er det viktig å ha med seg i tankene hvilket behov Heimevernet fyller. Alle i HV har en bakgrunn fra Forsvaret og førstegangstjenesten og dette skal Heimevernet ha nytte av over tid ved å kalle inn til trening noen dager hvert år eller mobilisering om det skulle bli nødvendig. Jeg forstår argumentene, men jeg opplever at når folk kommer ut, så trives de og synes at oppgavene er meningsfulle. Det er absolutt inntrykket mitt at det er mange som også trives med å være en del av Heimevernet, sier Kronprinsen.