Illustrasjonsbilde

Beredskapsbefal

Beredskapsansvarlig Kolsås Base 

Stillingstittel
Beredskapsbefal
Ansettelse
Fast
Startdato
Avdeling
Cyberforsvarets base- og alarmtjenester
Søknadsfrist
Snarest Søk her

Kolsås base ligger i Bærum kommune. Basen ble tatt i bruk i 1954 av NATOs nordkommando, som
tidligere hadde holdt til i Oslo. I 1994 ble nordkommandoen flyttet til Jåtta utenfor Stavanger. I dag er det
Cyberforsvarets base- og alarmtjenester (CBA) som er lokasjonsmyndighet for Kolsås base.
CBA Kolsås har det overordnede ansvaret for sikkerheten (security) til Kolsås base og nå ser vi etter deg
som har erfaring og kunnskap innen sikkerhetsfaget.

Det er nå ledig fast stilling som beredskapsbefal, med militær grad OR 5-6, tjenestested Kolsås. Det er
åpent for at befal med høyere fast grad kan søke.

 1. Forebyggende beredskapstjeneste Kolsås base, herunder beredskapsplanverk,
  evaluere og anbefale tiltak gjeldende for Cyberforsvarets base og alarmtjenester Kolsås base. Må påregne noe undervisning og instruksjon i beredskap. Ivareta
  beredskapsforum og brannverntjenesten ved Kolsås base. Understøttelse av avdelingens ledelse.
 2. Må-krav:

  • Grunnleggende Befalsutdanning
  • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret
  • Norsk Statsborgerskap
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
  • Søkere vurderes opp mot relevant arbeidserfaring innen stillingens arbeidsoppgaver/ansvarsområde. Søker må inneha realkompetanse fra beredskapsfaget.
  • Medisinsk skikkethet (helsekrav, også kalt MEDSEL)
  • Fysisk test til karakter 4* i utholdenhet og styrke. Du kan lese mer om fysisk test og helsekrav på forsvaret.no

  *Forsvarsinterne søkere med aktiv T60 kontrakt har kun krav til utholdenhetstest karakter 3

   

  Det er ønskelig med:

  • Det er ønskelig med CBRN kompetanse


  •  Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
  •  God vurderingsevne og løsningsorientert
  •  Evne til helhetsoversikt
  •  Resultat- og serviceorientert
  •  Kritisk og årvåken
  •  Personlig egnethet for stillingen vektlegges
 3. Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
  samt fleksibel arbeidstid. Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.

  Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ med lønnsspenn fra lønnstrinn 48-68, kr 487.800 – 667.700
  brutto per år*. Avlønning avhenger av tjenesteerfaring og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 %
  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  *Merk at søkere med lang relevant erfaring med eller uten kombinasjon av relevant høyere utdanning, vil
  kunne vurderes for høyere lønnsplassering.


  Vilkår og tidspunkt for tilsetting
  Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

  Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år. Innstilling fremmes mot forsvarsjefen råd, som behandles i desember. Tilsetting skjer først etter rådsbehandling.

  Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.
 4. En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

  Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

  I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

  Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

  Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt

Marius

Avdelingssjef

Telefon: 67 86 45 51

Morten

Seksjonssjef

Telefon: 67 86 45 61

Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser mange typer stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper – både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret, og som gjør den noe mer langvarig enn søknadsprosesser hos andre.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser dem opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791
  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

   

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.