Cybertekniker-elever fra Cyberforsvarets våpenskole under deres vinter-/sambandsøvelse i Trøndelag, november 2019

Cyberforsvaret

Cyberforsvaret er Forsvarets avdeling for etablering, drift og beskyttelse av Forsvarets IKT-systemer og kommunikasjonsinfrastruktur.

Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet – det digitale rom – og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer mot digitale trusler fra et bredt spekter militære og sivile aktører.

Sjef Cyberforsvaret har en særskilt rolle i å være pådriver for digitalisering av Forsvaret; både for å utnytte teknologi som kan øke Forsvarets operative evne, og for å realisere økonomiske gevinster gjennom modernisering av Forsvaret.

Cyberforsvaret består av vernepliktige mannskaper, lærlinger, cyberteknikere, militære og sivile cyberingeniører og sambandspersonell, samt operativt militært personell.

Oppgaver

 • Leverandør av IKT-tjenester, kommando- og kontrollsystemer og kommunikasjonsløsninger til Forsvarets avdelinger i inn- og utland
 • Drift og vedlikehold av Forsvarets landsdekkende kommunikasjonsinfrastruktur
 • Beskytte Forsvarets sambands og IKT-systemer mot digitale trusler og cyberangrep
 • Opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet
 • Produsere spisskompetanse i form av militære datateknikere og cyberoperatører og ivareta Forsvaret behov for kompetanse gjennom konseptutvikling, kurs og utdanning
 • Være pådriver for digitalisering av Forsvaret
 • Være krav – og behovsstiller for nytt IKT-materiell i forsvarssektorens investeringsprosesser

Avdelinger

Studenter fra forsvarets ingeniørhøgskoles mestringsøvelse, øvelse cyber endurance. De utfordres som cyberingeniører samtidig som de utsettes for ekstremt krevende aktivitet, minimalt med søvn og mat - Students from the Norwegian defence cyber academy during exercise Cyber Endurance. They are challenged as cyber engineers while being subjected to extremely demanding activity, minimal sleep and food.

Cyberforsvaret har seks underavdelinger, i tillegg til sjef CYFORs stab og operasjonssenter.

 1. CIS-regimentet leder sambands- og IKT-understøttelsen av Forsvarets operasjoner, øvings- og treningsaktiviteter. Regimentet er videre ansvarlig for drift og vedlikehold av Forsvarets landsomspennende kommunikasjonsinfrastruktur og for å støtte Forsvarets avdelinger med å knytte seg opp til kommunikasjonsinfrastrukturen. Regimentet er også ansvarlig for Forsvarets radiostasjoner rundt om i landet, med alt fra kommunikasjon til fartøy, fly samt forskjellige typer taktiske datalinker. Videre er Forsvarets nettverkssenter og satellittstasjon på Eggemoen også underlagt regimentet. Regimentet har sitt hovedsete på Kolsås, med personell på anslagsvis 40 steder rundt i landet og deployerer fortløpende personell til internasjonale operasjoner for å understøtte Forsvarets operasjoner i utlandet.

 2. Cyberforsvarets IKT-tjenester er ansvarlig for sentral drift av Forsvarets IKT-systemer, herunder datasentre, applikasjoner og tjenestestabilitet. Forsvarets meldingskontrollsenter ligger også til avdelingen. CIKT har et sentralt ansvar for den løpende videreutviklingen av tjenesteleveransene og realisering av nye IKT-tjenester til Forsvarets avdelinger. CIKT er videre ansvarlig for opprettholdelsen av flere av de forebyggende sikkerhetsmekanismene til Forsvaret og har gjennom sitt IT-driftssenter, ansvar for driftsstabiliteten til Forsvarets systemer i operasjoner, øvelser og trening.

 3. Cybersikkerhetssenteret er ansvarlig for deteksjon og analyse av digitale trusler mot Forsvarets virksomhet og Forsvarets IKT- og sambandssystemer. Videre leder Cybersikkerhetssenteret defensive cyberoperasjoner til støtte for Forsvarets operative virksomhet. Ved større operasjoner og øvelser støtter CSS Forsvarets operative hovedkvarter med styrkebeskyttelsestiltak for å sikre at aktivitetene ikke forstyrres, forringes eller saboteres som følge av digitale angrep. Avdelingen har en begrenset mobil reaksjonskapasitet for å muliggjøre støtte til internasjonale operasjoner, eller for å trygge avdelinger og operasjoner dersom Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur blir kuttet eller sabotert som følge av logiske eller kinetiske anslag.

 4. Digitaliseringsavdelingen ble etablert 1. januar 2022 for å sikre at Cyberforsvaret tar en aktiv rolle som rådgiver, pådriver og tilrettelegger for digital utvikling og innovasjon i forsvarssektoren. Avdelingen jobber etter prinsippet om at brukerne og IKT-virksomheten sammen skal digitalisere sektoren gjennom smidige metoder og økt fokus på brukerinvolvering. CDA har også et sentralt ansvar for drift og utvikling av Forsvarets forvaltningssystemer.

 5. Cyberforsvarets base- og alarmtjenester har to primæroppdrag. De er ansvarlig for de basene hvor Cyberforsvaret er lokal koordinerende myndighet, Jørstadmoen, Kolsås og Eggemoen, og dermed ansvarlig for operasjonsstøtte for Cyberforsvarets viktigste avdelinger. Videre er avdelingen ansvarlig for sentrale alarmfunksjoner i Forsvaret. De er endepunkt for alarmer knyttet til Forsvarets våpenlagre, ammunisjonslagre og eksplosivlagre og rapporteringspunkt for transporter med særskilt attraktivt materiell.

 6. Cyberforsvarets våpenskole ivaretar den faglige og konseptuelle utviklingen av Cyberforsvaret, og av Forsvarets bruk av IKT og samband. Våpenskolen er ansvarlig for fagansvarsutøvelse på vegne av sjef Cyberforsvaret, og for å ivareta Forsvarets rolle i materiellinvesteringsprosessene. Våpenskolen er videre ansvarlig for utvikling av taktikk, doktriner og konsepter, og for å utvikle nødvendige reglementer innenfor sjef Cyberforsvarets ansvarsområde. Våpenskolen har etablert en teknikerutdanning som produserer cyberteknikere for Forsvaret, og gjennomfører også en betydelig mengde fagkurs for Forsvaret og totalforsvaret innenfor Cyberforsvarets ansvarsområde.  

Førstegangstjeneste
Det finnes 275 ulike tjenester du kan bli plukket ut til. Er du ekstra motivert kan du selv konkurrere deg til en plass på utvalgte søkbare førstegangstjenester. Finn den tjenesten som passer best for deg.
Utdanning
En utdanning i Forsvaret kan være starten på en livslang karriere. Forsvaret er også Norges største lærlingebedrift, hvor du kan kombinere førstegangstjeneste og fagbrev uten at læretiden blir lengre enn normalt.