Cybertekniker-elever fra Cyberforsvarets våpenskole under deres vinter-/sambandsøvelse i Trøndelag, november 2019

Cyberforsvaret

Cyberforsvaret etablerer, drifter og beskytter Forsvarets kommunikasjonssystemer og digitale infrastruktur.

Oppgaver

Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsfrihet i det digitale rom, og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer mot digitale trusler fra militære og sivile aktører. Avdelingens oppgaver: 

 • Levere IKT-tjenester, kommando- og kontrollsystemer og kommunikasjonsløsninger til Forsvarets avdelinger i inn- og utland.
   
 • Drift og vedlikehold av Forsvarets landsdekkende kommunikasjonsinfrastruktur.
   
 • Produsere spisskompetanse i form av militære datateknikere og cyberoperatører.
   
 • Være pådriver for digitaliseringen av Forsvaret.
   
 • Være krav- og behovsstiller for nytt IKT-materiell i forsvarssektorens investeringsprosesser.

Avdelinger

Studenter fra forsvarets ingeniørhøgskoles mestringsøvelse, øvelse cyber endurance. De utfordres som cyberingeniører samtidig som de utsettes for ekstremt krevende aktivitet, minimalt med søvn og mat - Students from the Norwegian defence cyber academy during exercise Cyber Endurance. They are challenged as cyber engineers while being subjected to extremely demanding activity, minimal sleep and food.

Cyberforsvaret er avhengig av variert kompetanse for å løse sine oppdrag. Følgelig består organisasjonen av vernepliktige mannskaper, lærlinger, militære og sivile cyberingeniører og sambandspersonell, samt operativt militært personell.

 1. Drifter Forsvarets nasjonale kommunikasjonsinfrastruktur, etablerer sambandssystemer for Forsvarets operasjoner nasjonalt og internasjonalt, og støtter Forsvarets operasjoner med IKT-systemer. Gjennom Cyberforsvarets operasjonssenter leder CIS-regimentet også alle Cyberforsvarets taktiske operasjoner for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

 2. Cybersikkerhetssenteret er ansvarlig for sikkerhetsmessig overvåking av Forsvarets IKT- og sambandssystemer, for å hindre inntrenging i disse og stoppe cyberangrep mot Forsvaret. CSS analyserer cyberhendelser rettet mot Forsvaret og gjør nødvendige mottiltak for å sikre Forsvarets IKT-systemer.

 3. Våpenskolen har fagansvaret innenfor sjef Cyberforsvarets fagmyndighetsområde, og utvikler regelverk og konsepter. Våpenskolen utdanner cyberteknikere og er Cyberforsvarets bidrag til forsvarssektorens investeringsvirksomhet.

  Les mer om cybertekniker-utdanningen.

 4. CIKT er ansvarlig for sentral drift av Forsvarets IT-systemer og nettverk. Avdelingen sørger for stabil og forutsigbar drift av Forsvarets viktige systemer for operasjoner og forsvarlig forvaltning. CIKT har også ansvar for drift og utvikling av Forsvarets forvaltningssystemer.

 5. CBA er ansvarlig for operasjonsstøtte til Cyberforsvarets avdelinger, og for overvåking av Forsvarets våpentransporter og innbruddsalarmer knyttet til våpen- og ammunisjonslagre, samt alarmer knyttet til HMS-hendelser.

Førstegangstjeneste
Det finnes 275 ulike tjenester du kan bli plukket ut til. Er du ekstra motivert kan du selv konkurrere deg til en plass på utvalgte søkbare førstegangstjenester. Finn den tjenesten som passer best for deg.
Utdanning
En utdanning i Forsvaret kan være starten på en livslang karriere. Forsvaret er også Norges største lærlingebedrift, hvor du kan kombinere førstegangstjeneste og fagbrev uten at læretiden blir lengre enn normalt.