Redningsmann_Thumbnail

Redningsmann i Luftforsvaret

Kunne du tenkt deg å jobbe om bord i et av Luftforsvarets redningshelikoptre? Luftforsvaret er for tiden ute etter nye redningsmenn til det maritime helikopteret NH90 og til redningshelikopteret AW101 SAR Queen

Stillingstittel
Redningsmann i Luftforsvaret
Ansettelse
Fast
Startdato
Avdeling
Luftforsvaret
Sted
Rygge
Søknadsfrist
Utløpt

Med denne utlysningen ønsker vi å finne deg som vil jobbe som redningsmann på NH90 på Bardufoss eller på AW101 i Redningshelikoptertjenesten.

 1. Generell informasjon

  AW101 SAR Queen tilhører Redningshelikoptertjenesten (RHT). Luftforsvaret er i ferd med å innfase AW101 til erstatning for Sea King redningshelikopter. RHT, med 330 skvadron, er lokalisert på sine respektive baser Banak, Bodø, Ørland, Sola og Rygge. Fra 2023 også på Florø, og fra 2028 i Tromsø. Luftforsvaret er av Justis- og beredskapsdepartementet gitt ansvar for å drifte Redningshelikoptertjenesten, og utfører søk- og redningsoppdrag på vegne av Hovedredningssentralene og luftambulanseoppdrag som en del av Statens luftambulanse. På redningshelikopterbasene er det stasjonert legebiler som benyttes av lege og redningsmann til akuttmedisinske oppdrag i nærheten av basen.

  Som redningsmann på NH90 og AW101 vil du ha en sentral rolle i helikopterbesetningen ved alle typer oppdrag. Etter endt utdanning og utsjekk vil du inngå i en arbeidsplan hvor du vil være periodevis på beredskap for å løse skarpe oppdrag og drive med daglig trening.

  Kystvakthelikoptertjenesten ved 337 skvadron

  Redningsmenn ved 337 skvadron inngår i besetningen på NH90 kystvakthelikopter. Dette medfører tjeneste ombord på kystvaktens helikopterbærende fartøyer. Redningsmannen deltar ved alle pålagte flyoppdrag til støtte for Kystvakten, herunder rekognoseringsoppdrag og fiskeriinspeksjoner. Kystvakten er en viktig bidragsyter innen søk- og redning, og utfører ved behov medisinsk evakuering av syke og skadde pasienter fra fartøyer. Redningsmannen er den personen i besetningen som skal
  inneha redningsteknisk kompetanse i henhold til Nasjonal standard for redningsmenn i redningsheli-koptertjenesten. Kystvaktens redningsmenn har en utfordrende tjeneste med tanke på at de kun unntaksvis har med seg lege ombord på kystvaktfartøyet.

  Arbeidsoppgaver - redningsmann kystvakthelikopter NH90:

  Forberede og gjennomføre oppdrag som besetningsmedlem
  Utøve heisoperasjoner i forbindelse med fiskeriinspeksjoner, og under søk og redningsoppdrag (SAR)
  Fungere som observatør under SAR-oppdrag
  Selvstendig behandle syke og skadde pasienter, herunder ivareta stabilisering og nødvendig behandling
  Gjennomføre rutinemessig ettersyn og vedlikehold av redningsteknisk, medisinsk og personlig utstyr
  Inngå i land- og fartøybasert operativ tjeneste på skvadronen
  Regelmessig øve redningstekniske og medisinske ferdigheter
  Gjennomføre fysisk trening

  Redningshelikoptertjenesten ved 330 skvadron

  Redningsmannen ved 330 skvadron inngår i besetningen på AW101 SAR Queen redningshelikopter. Dette medfører tjeneste ute ved en av skvadronens operative avdelinger. Redningsmannens oppgaver er å være anestesilegens assistent ved behandling av pasient, og å utføre heiseoperasjoner og bakkeredningsoperasjoner på oppdrag og under trening. Under søk etter savnede personer skal redningsmannen delta som observatør. Redningsmannen er den personen i besetningen som skal inneha redningsteknisk kompetanse i henhold til Nasjonal standard for redningsmenn i redningshelikoptertjenesten.

  Arbeidsoppgaver - redningsmann redningshelikopter AW101:

  Forberede og gjennomføre oppdrag som besetningsmedlem om bord
  Utøve heisoperasjoner under søk og redningsoppdrag (SAR)
  Utøve bakkeredningsoperasjoner under søk- og redningsoppdrag (SAR) og ambulanseoppdrag
  Fungere som observatør under SAR-oppdrag
  Behandle syke og skadde pasienter, herunder ivareta stabilisering og nødvendig behandling, både selvstendig og i samarbeid med anestesilege
  Gjennomføre rutinemessig ettersyn og vedlikehold av redningsteknisk, medisinsk og personlig utstyr
  Inngå i operativ vakttjeneste på en av skvadronens avdelinger
  Regelmessig øve redningstekniske og medisinske ferdigheter
  Gjennomføre fysisk trening

 2. Kvalifikasjoner

  • Alder ikke over 35 år pr. 1. januar 2021
  • Ha fullført førstegangstjenesten innen utdanningsstart
  • Minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon
  • Inneha autorisasjon som helsepersonell
  • Bestått fagbrev som ambulansearbeider, høyskoleutdanning som sykepleier, nasjonal paramedic eller bachelor i prehospitalt arbeid
  • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG
  • Tilfredsstille fysiske minstekrav for redningsmenn i henhold til Nasjonal standard for redningsmenn i redningshelikoptertjenesten
  • Tilfredsstille fysiske minstekrav til 200 meter svømming og karakter 6 i medisinballstøt og stille lengde i henhold til reglement for fysisk test i Forsvaret

  Fysiske minstekrav

  Nasjonal standard for redningsmenn og reglement for fysisk test i Forsvaret stiller krav til fysisk yteevne for redningsmenn spesielt, og til luftoperative besetningsmedlemmer generelt.

  Fysiske krav - nasjonal standard for redningsmenn:

  • 3000 meter løp: 12:00
  • Armhevinger: 30 stk. push ups 
  • Kroppsheving i bom med overtak: 9 stk. pull ups 
  • Situps: 40 stk.
  • Rygghev: 15 stk.
  • 400 meter svømming **): Rangering
  • 1000 meter overflatesvømming med drakt, svømmeføtter, maske og snorkel: fri tid/bestått.

  Det presiseres at kroppsheving gjennomføres vertikalt hengende i bom med overtak. De fysiske kravene ihht nasjonal standard for redningsmenn er like både for kvinner og menn.

  Fysiske krav - reglement for fysisk test i Forsvaret:

  Krav til utholdenhet og kroppshevinger dekkes av krav satt i Nasjonal standard for redningsmenn. Ut over disse stiller Forsvaret krav til svømmeferdighet, medisinballstøt og stille lengde:

  200 meter svømming **), fri stil, resultat 7:00 eller bedre. Likt krav for kvinner og menn
  Medisinballstøt (10 kilo) og stille lengde i henhold forsvarets tabeller. Se tabellene på forsvaret.no
  Det beregnes et gjennomsnitt av øvelsene. Resultatet fra gjennomførte kroppshevinger (pull-ups) tas med i beregningen. Gjennomsnittet må utgjøre karakter 6 eller bedre.
  Ut over formelle fysiske krav må det tas høyde for ytterligere tester i basseng, gymsal, treningsrom og utendørs i forbindelse med gjennomføring av opptak og seleksjon.
  **): 200 meter og 400 meter svømming gjennomføres samtidig, hvor tid noteres etter respektive 200 og 400 meter distanse.

  Helsekrav

  Kandidater som tas opp til utdanning som redningsmann må gjennomgå og bestå medisinsk undersøkelse hos Flymedisinsk institutt (FMI), tilsvarende krav satt til legekjennelse for A3 Redningsmann i henhold til Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell og AE personell .
  Medisinsk undersøkelse ved Flymedisinsk institutt vil skje i løpet av kort tid etter opptaks- og seleksjonsuken, og et endelig tilbud om utdanning forutsetter bestått medisinsk undersøkelse.

 3. Som redningsmann må du ha en personlighet som egner seg til å utøve funksjonen og rollen som redningsmann. Du skal utføre en svært viktig jobb, og vil ofte bli sett på som en rollemodell og en representant for Luftforsvaret både i jobb og på fritiden. Derfor legger vi vekt på følgende egenskaper:

  • Evne til å samarbeide med andre - men også evne til å jobbe selvstendig.
  • Evne til å følge gjeldende regler, prosedyrer og bestemmelser - men også evne til problemløsning og improvisasjon.
  • Evne til å jobbe under krevende operative forhold.
  • Evne til å lede, men også til å bli ledet.
  • Evne til å fungere sosialt med andre, både på oppdrag, under ventetid på basen og om bord på fartøy.
 4. Under utdanningen:

  Midlertidig ansettelse i perioden utdanningen pågår, med mindre du allerede er fast tilsatt i Forsvaret.
  Stillingens grad under utdanning er OR-2 visespesialist, med mindre du allerede er fast tilsatt i Forsvaret med annen grad.
  Lønn i henhold til grad og stilling, jamfør Luftforsvarets lønnspolicy. Det gis garantilønn for fullført sivil utdanning med relevant fagbrev eller på hhv bachelor- og masternivå, i tråd med Luftforsvarets gjeldende lønnspolicy.
  For tiden minstelønn på lønnstrinn 45, tilsvarende årslønn brutto KR 425 600 (per Mai 2021)
  Dersom du allerede er fast tilsatt i Forsvaret og er høyere avlønnet i fast stilling beholder du denne lønnen som sikringslønn.
  Tilbud om militær innkvartering i messerom (enerom) eller tilsvarende. Du betaler selv for dette basert på satser i Forsvarets boligregulativ.
  Tilbud om bespisning i militær messe. Du betaler selv for dette basert på satser i Forsvarets kostregulativ.
  Dersom du er på tjenestereise(r) som del av utdanningen betaler Forsvaret for overnatting og kost på det midlertidige kursstedet i perioden reisen pågår.

  Etter utdanningen:

  Lønn i henhold til grad og stilling, jamfør Luftforsvarets lønnspolicy. Det gis garantilønn for fullført sivil utdanning med relevant fagbrev eller på hhv bachelor- og masternivå, i tråd med Luftforsvarets gjeldende lønnspolicy.
  For tiden minstelønn på lønnstrinn 45, tilsvarende årslønn brutto KR 425 600 (per Mai 2021)
  Dersom du allerede er fast tilsatt i Forsvaret og er høyere avlønnet i fast stilling beholder du denne lønnen som sikringslønn.
  Fast ansettelse til pensjonsalder (T-60) når utdanningen er fullført og bestått.
  Operative flybesetningsmedlemmer mottar også særskilt lønnsmessig risikotillegg, for tiden kroner 3 133 pr. mnd.
  Operative redningsmenn tilkommer dessuten et særskilt risikotillegg for heisoppdrag, for tiden 2 666 pr. mnd.
  Operative flybesetningsmedlemmer tilkommer døgn- og timesbaserte tillegg for vakt, fartøytjeneste og øvelser i henhold til Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF).
  Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens pensjonskasse.
  For spesielt godt kvalifiserte kan Luftforsvaret avvike lønnsplassering fra kunngjort lønn.
  Forsvaret har gode treningsfasiliteter og du tilbys å trene i arbeidstiden.
  Du tilbys en variert og fleksibel arbeidsdag.

 5. Luftforsvaret har ansvar for redningshelikoptertjenesten i Norge. Vi har for tiden baser i Lakselv, Bodø, Ørland, Sola og Rygge. Frem til 2023 driftes basen i Florø av en sivil operatør. Fra tentativt 2028 skal Forsvaret også drifte en base i Tromsø.

Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser mange typer stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper – både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret, og som gjør den noe mer langvarig enn søknadsprosesser hos andre.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser dem opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791
  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

   

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.