Slik trener du til tjenesten

Overgangen til en militær hverdag kan være stor, men den blir enklere om du er forberedt. Forsvaret anbefaler at du starter forberedelsene dine nå, og at du prioriterer fysiske forberedelser og fysisk trening høyt.

Med treningsapplikasjonen SITS interaktiv vil du få tilgang til skreddersydde treningsprogrammer og treningsplaner basert på dine egne forutsetninger. Målsettingen bygger på de kravene avdelingen i Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Hæren, Heimevernet eller Forsvarets spesialkommando har til stillingen du skal tjenestegjøre i.

 1. Personlig treningsplan

  A066_C013_0101S1.0000076

  SITS interaktiv er en treningsapplikasjon for militært ansatte, sivilt ansatte, vernepliktige og personell som skal inn til førstegangstjeneste. Det er et verktøy som fremmer Forsvarets målsetning om økt fysisk kampkraft og aktiv livsstil. 

  SITS interaktiv er designet for å gi funksjonsrettet, effektiv og motiverende fysisk trening for å vedlikeholde eller øke din fysiske kapasitet. 

  Bygger på Forsvarets treningsprinsipper

  A066_C013_0101S1.0000076

  Trening bygger på universelle treningsprinsipper som gjelder for alle. Dette gjelder også for fysisk trening i Forsvaret. Treningsprinsippene er viktige faktorer som ligger til grunn for all planlegging og gjennomføring av trening, uansett om du skal starte å trene eller har en solid treningsbakgrunn. Hovedmålet med den fysiske treningen i Forsvaret bygger på disse prinsippene, med et spesielt fokus på å holde personellet skadefritt og trent for å prestere når det kreves. 

  Den vanligste feilen en gjør er for mye trening, for tidlig, for ofte.
  Gjerne med feil treningsinnhold, i kombinasjon med for lite restitusjon mellom treningsøktene. Dette fører ofte til belastningsskader og avbrudd i treningsarbeidet.

  Målsetningen med SITS interaktiv er å gi deg en treningsplan som er tilpasset din treningsbakgrunn, dine ambisjoner, samtidig som det er tilpasset Forsvarets målsetninger og minimumskrav til tjenesten. SITS interaktiv er designet for å gi deg en personlig tilpasset treningsplan der de viktigste treningsprinsippene er ivaretatt. Prinsippet om belastning, tilpasning og restitusjon skal påse at du gir en progressiv opptrening med en hensiktsmessig balanse mellom trening og hvile (restitusjon). Din treningsplan er skreddersydd og ivaretar derigjennom prinsippet om individualisering, samtidig som valg av øvelser og treningsplanen bygger på SITS sitt trenings-DNA, og derigjennom gir en skreddersøm som også ivaretar Forsvarets målsetninger og minimumskrav i ulike stillinger (spesifisitetsprinsippet).

  SITS interaktiv gir deg en treningsplan som bygger på idrettsvitenskaplige prinsipper. Treningsplanene og treningsprogrammene i SITS interaktiv har til hensikt å gi funksjonsrettet, effektiv og motiverende fysisk trening, og er samtidig spesialdesignet for å fremme Forsvarets målsetning om økt fysisk kampkraft og en aktiv livsstil.

  Lykke til med treningen!
  SITS interaktiv er et viktig verktøy som vi håper du får stor glede av i ditt treningsarbeid frem mot førstegangstjenesten. For å få et godt treningsutbytte samtidig som du unngår skader, er det på samme tid viktig at du lærer å lytte til egen kropp.  Husk å tilpass treningen dersom du føler at belastningen er for stor eller at progresjonen er for rask.
 2. SITS interaktiv er designet for funksjonsrettet, effektiv og motiverende fysisk trening for å vedlikeholde eller øke din fysiske kapasitet.

  Løsningen fungerer på følgende måte:

  1. Du svarer på spørsmål om din tjeneste, og om dine forutsetninger, krav til stilling og avdeling du skal tjenestegjøre i, og ditt treningsnivå
  2. Deretter får du tilgang til en tilpasset treningsplan
  3. Du følger treningsprogrammet enkelt gjennom over 350 HD treningsvideoer med instruksjoner og demonstrasjon av treningsøvelser
  For å komme i gang med SITS interaktiv må du opprette ny bruker.

  Dersom du skal inn til førstegangstjeneste har du fått (eller vil få) informasjon på Minside (ev. i digitalt brev) om hvordan du gjør dette.

  Ansatte i Forsvaret finner informasjon om hvordan de kan opprette bruker på intranett.

  Husk å registrer bruker før du laster ned applikasjonen. Det er brukerprofilen som gir deg din personlige treningsplan.

  Kartlegging

  Kartlegging 3

  Første steg er at du svarer på spørsmål om din tjeneste, og om dine forutsetninger, målsettinger, og ditt treningsnivå

  Planlegging

  plan 3

  Du velger antall dager i uken du ønsker trene, og  løsningen sørger for utvelgelse av hensiktsmessig trening.

  Utvelgelsen skjer ved hjelp av et sett med faglige algoritmer, som er basert på SITS sitt trenings-DNA, din personlige treningsprofil og Forsvarets krav til fysisk yteevne. Dette gir deg din treningsplan og dine treningsøvelser.

  Gjennomføring

  Gjennomføring 2

  Alle treningsøvelser presenteres med video, illustrasjoner, beskrivelse og øvelsesdata.

 3. Treningsveilederen SITS interaktiv er tilpasset deg. Forsvaret anbefaler at du følger treningsprinsippene (ligger innebygd) og ikke lar deg friste til å øke belastningen utover det løsningen anbefaler.

  Treningsplanen du mottar i SITS interaktiv, ivaretar både progresjon og behovet for restitusjon. Tilpass treningsbelastningen dersom du føler at progresjonen blir for stor i forhold til ditt utgangspunkt og din totalbelastning fra hverdagen. 

  Målsettingen er at du skal være skadefri og bli klar til tjeneste.

 1. Det har alltid hersket en bred enighet om at fysisk yteevne er en del av grunnmuren i et troverdig Forsvar, og må være integrert i all militær aktivitet i fred, krise og krig. Forsvaret vil ha behov for personell med gode fysiske og militærspesifikke ferdigheter.

  Fagfeltet har «krigens krav» som rasjonale, og «kampklar soldat» som målsetting i utdannings- og treningsvirksomhet i Forsvaret. «Krigens krav» er tidløse krav til soldaten på stridsfeltet. Forskning og erfaring viser at både øving, trening og reelle operasjoner fortsatt stiller krav til både styrke, utholdenhet, funksjonsrettede fysiske ferdigheter, og ikke minst den totale evnen til å tåle slitasje over tid. Fysisk og mentalt robuste soldater er viktig for løsning av militære oppdrag. Forsvarssjefen understreker at totalforsvaret skal virke her og nå, og at alt gripbart personell skal være trent for å prestere når det kreves.

  Fysisk form er en ferskvare, der menneskekroppen blir sterkere ved bruk, og forfaller like fort ved inaktivitet. Dette er bakgrunnen for at fysisk trening er et gjennomgående fag som skal gjennomføres ukentlig som en naturlig del av virksomheten på alle avdelinger i Forsvaret gjennom hele året.

  Målsettingen med fysisk trening og testing er å bidra til økt gripbarhet, kortere reaksjonstid og økt kampkraft for militære avdelinger. I tillegg oppnår alle som trener mange positive helsegevinster, overskudd og økt velvære. 

 2. Det er en forventing om høyrere fysisk yteevne i ulike tjenestestillinger i Hæren. Eksempelvis for alle typer jegertjeneste bør du ha kondisjon/utholdenhet tilsvarende å løpe 3000 meter på bedre enn 12:30 for menn og bedre enn 13:30 for kvinner.

  For tjeneste i manøverfunksjoner* bør du ha kondisjon/utholdenhet tilsvarende å løpe 3000 meter på bedre enn 13:00 for menn og bedre enn 14:00 for kvinner.

  Tjeneste i støttefunksjoner** varierer noe med hensyn til hvor god fysisk yteevne du bør du ha. 

  Dog forventes det at du har en kondisjon/utholdenhet tilsvarende å løpe 3000 meter på bedre enn 14:00 for menn og bedre enn 15:00 for kvinner for å ha et tilstrekkelig godt nok grunnlag for tjenesten.

  * Eksempler på manøverfunksjoner i Hæren: Kavaleritjeneste på stormpanservogn, stridsvogn, stormer (fot-tropp) og infanterist (gardist).

  ** Eksempler på støttefunksjoner i Hæren: vakt og sikring, samband, logistikk, sanitet, ingeniør, militærpoliti, artilleri og luftvern.

 3. Det forventes at du har en god fysisk form når du møter opp til tjeneste i Sjøforsvaret. I Sjøforsvaret er det varierende minimumskrav (MK) basert på hvilken stilling eller funksjon man skal tjenestegjør i.

  • For å tjenestegjør i Marinen og Kystvakten må man ha MK 3.
  • For å tjenestegjør på landavdelinger og i støtte/stab må man ha MK 3.
  • For å tjenestegjør i Vakt og Sikring må man ha MK 4.
  • For å tjenestegjør som røykdykker må man ha MK 5+5 (gjennomsnitt på styrke) – menn 20-29 år sin minumskravsskala. 
 4. Det forventes at du har en god fysisk form når du møter opp til tjeneste i Luftforsvaret. I Luftforsvaret er minimumskravet, MK 3.