Heimevernet sikrer Bodø lufthavn under en FOA-øvelse i 2019. FOTO: Kristian Kapelrud/Forsvaret

Fellesoperativ arena (FOA)

Forsvarets faste alarmøvelse i Norge skal gjøre Forsvaret enda bedre på samarbeide mellom forsvarsgrenene og avdelingene.

Fellesoperativ arena er et øvingskonsept som ble innført i Forsvaret i 2012. Konseptet går ut på at forsvarsgrenenes individuelle øvelser samles under én paraplyøvelse (FOA 1–4). På den måten oppnår vi fellesoperative fordeler og blir bedre på å jobbe sammen og utnytte hverandres kapasiteter.

Én av Forsvarets ni oppgaver er å hevde norsk suverenitet og suverene rettigheter ved å være til stede over hele landet – når det kreves. Derfor er det viktig at Forsvaret trener og øver over hele landet.

Hensikten med øvelsen

FOA er en nasjonal, fellesoperativ øvelse hvor hensikten er at forsvarsgrenene skal øve på å forflytte avdelinger over store avstander. Forflytninger av avdelinger er komplekse operasjoner som krever logistikk, koordinering mellom enhetene og god planlegging. Det er derfor viktig at Forsvaret jevnlig øver på dette. 

Et viktig moment med øvelsen er at de ulike avdelingene trener sammen. Dette er en måte å trene på som både gir større effekt, og er mer kostnadsbesparende enn om de enkelte avdelingene skulle ha trent hver for seg.