Forsvarets spesialkommando demonstrerer kapasiteter de kan bruke ved øvelse Gemini / Norwegian Special Operation Commando during training on counterterrorism exercise

Gemini

Øvelse Gemini er en maritim kontraterrorøvelse der Forsvaret, politiet og sivile institusjoner samarbeider om sikkerhet og terrorbekjempelse. Øvelsen holdes årlig i månedsskiftet mai/juni.

I Norge er det politiet som håndterer terrorhendelser, men Forsvaret kan bistå med utstyr og personell​ om politiet ber om dette. ​

Dersom det sk​jer et terrorangrep, vil politiet håndtere dette i første instans, men Forsvaret har innsatsklare enheter som, etter anmodning fra politiet, kan bistå den aktuelle politimesteren. Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) vil da lede gjennomføringen av Forsvarets aksjon. Disse enhetene ​er spesialtrente på denne typen oppdrag og kan bistå det aktuelle politidistriktet. Forsvaret og politiet øver jevnlig for at vi skal være best mulig forberedt på å kunne håndtere mulige terrorangrep mot maritime mål.

Hensikten med øvelse Gemini er å styrke og videreutvikle Forsvarets evne til å støtte politiet i gjennomføringen av maritime kontraterroroperasjoner. ​

​Øvelsen er et ledd i den generelle beredskapen for å sikre olje- og gassinstallasjoner på den norske kontinentalsokkelen. Øvelsen skal gjøre det norske samfunnet bedre rustet til å bekjempe terror.

Bakgrunn

Hvert år siden 1980-tallet har Forsvaret og politiet holdt kontraterrorøvelser med særlig blikk på Forsvarets støtte til politiet.

Øvingsserien Gemini ble utviklet med tanke på en mulig terrortrussel mot oljeproduksjonen på norsk sokkel. Øvelsen har tradisjonelt vært gjennomført i et politidistrikt med sokkelansvar, såkalt sokkeldistrikt, og ett eller flere petroleumsrelaterte øvingsobjekter.

Terror er kriminalitet, og politiet har hovedansvaret for å forebygge, stanse, pågripe, uskadeliggjøre og etterforske terror og terrorister.

Maritim kontraterror er en av Forsvarets oppgaver. Forsvaret har organisatorisk unike ressurser som egner seg svært godt til å bekjempe eventuelle terrorister i våre sjø- og havområder. Under Gemini øver Forsvaret på å få alle elementene i et helhetlig konsept til å virke sammen.​

Deltakere

Oljeselskaper, operatørselskaper, Petroleumstilsynet, politiet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Forsvaret deltar på øvelsen.

Hvor mye ressurser politiet og øvrige sivile etater stiller med, varierer fra år til år. Øvelsen har som hovedformål å øve Forsvarets oppdragsløsning til støtte for politiet. Derfor er det ikke avgjørende for Forsvaret at alle andre deltar fullt ut hver eneste gang.

Eksempel på når Gemini kan benyttes

Gemini kan for eksempel ta utgangspunkt i et angrep på en oljeinstallasjon til havs. Ved et angrep er det norsk politi, et såkalt sokkeldistrikt, som har ansvaret.

Politimesteren i det aktuelle politidistriktet vurderer behov for hjelp og kan be om støtte fra Forsvaret og spesialstyrkene, som er spesialtrent for slike oppdrag. Aktuelle enheter varsles.

Samtidig som den politiske godkjenningsprosessen pågår, klargjøres og fremføres personell og utstyr til en fremskutt base.

Når Forsvaret får en politisk godkjenning til å støtte politiet, kan den aktuelle politimester beslutte å iverksette aksjonen, som har blitt planlagt parallelt med andre prosesser.

Aksjonen gjennomføres av Forsvarets spesialstyrker, med støtte fra alle kapasiteter de har behov for i Forsvaret. Når aksjonen er over evakueres nødvendig personell og objektet sikres, før det overleveres til politiet.