Soldater fra Ingeniørbataljonen trener på innsetting av personell med båt sammen med britiske 47 Commando Raiding Group Royal Marines i Astafjorden i Troms.

Hvorfor øver Forsvaret?

For at Forsvaret skal gjennomføre operasjoner på en best mulig måte, er vi nødt til å øve så realistisk som mulig. Det er viktig å trene avdelinger og kapasiteter slik at vi forsikrer oss om at de virker i en reell situasjon.

En helt sentral del av Forsvarets virksomhet er jevnlige øvelser. Ikke minst er det viktig at forsvarsgrenene som Luftforsvaret, Hæren, Sjøforsvaret og Heimevernet trener sammen – i såkalte fellesoperative øvelser. Slike øvelser skaper bedre samarbeid mellom forsvarsgrenene, og vi oppnår større effekt ved at for eksempel landoperasjoner og sjøoperasjoner integreres.

De største øvelsene ledes av Forsvarets operative hovedkvarter. Vinterøvelsen Cold Response, som blir gjennomført i Norge annet hvert år, er et eksempel på en fellesoperativ øvelse. Her trener flere nasjoner sammen på et oppdiktet scenario, og styrkene øver sammen på land, i lufta og på sjøen.

Samtrening med allierte

For å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, er vi i Forsvaret avhengige av å øve sammen med våre allierte.

NATO er verdens største militære allianse og utgjør fundamentet i forsvaret av Norge. Dersom det kommer til en større konflikt, er landene i alliansen avhengige av å stå sammen. Derfor er grunnprinsippet i NATO «Én for alle, alle for én». For oss i Forsvaret er det å øve på å forsvare Norge det viktigste vi gjør. For å ha god kvalitet på soldater og utstyr, må vi øve og trene jevnlig.Like viktig er det å øve sammen med våre allierte for å sørge for at samarbeidet mellom landene fungerer så godt som mulig.

Misjonsspesifikke øvelser

Noen øvelser er misjonsspesifikke. Da Forsvaret bidro med å eskortere kjemiske stridsmidler ut av Syria, trente en fregatt og et kystvaktfartøy på hvordan de sammen skulle løse oppdraget før de seilte fra Norge til Middelhavet.

Forsvaret øver ikke bare før operasjoner, men også underveis til et oppdrag, eller under en operasjon. Som for eksempel under Iceland Air Policing vinteren 2020, når norske kampfly var i skarp beredskap for å overvåke og beskytte islandsk luftrom på oppdrag for NATO.

Styrkeoppbygging

Sjefene for de ulike grenene i Forsvaret har ansvaret for å bygge opp styrkene og sørge for at soldatene er godt nok trente til at Forsvarets operative hovedkvarter kan sende dem ut i nasjonale og internasjonale operasjoner. 

Avdelingene i Forsvaret trener derfor kontinuerlig. Forsvaret trener også stridsteknisk, der soldatene blant annet lærer å være ute i felten samt bataljon- og brigadeøvelser der vi øver på manøver, systemer og kommando og kontroll.

Totalforsvaret

Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er sivilsamfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre. Summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig, kaller vi totalforsvaret. 

I en krise eller konflikt vil en rekke sivile yrkesgrupper og bransjer kunne bli berørt. Blant disse er helsevesenet, transport og logistikk, landbruk, næringsmiddelindustrien, media, bygg og anlegg mfl. 

Under de større vinterøvelsene vil Forsvaret i samarbeid med sivile aktører ta imot allierte styrker innenfor rammen av totalforsvarskonseptet. Dette fordi vår evne til å kunne ta imot allierte forsterkninger er essensiell for at vi skal kunne forsvare

Hva er totalforsvaret?