En sykepleier ivaretar en pasient som venter på å komme ombord i et Hercules transport som en del av øvelse Samaritan/A nurse safeguards a patient waiting to get aboard a Hercules transport aircraft as a part of the exercise Samaritan

Samaritan

Øvelse Samaritan skal ivareta Forsvarets evne til strategisk masseevakuering av pasienter, samt verdig håndtering av falne fra operasjoner i utlandet.

Øvelse Samaritan er en av forsvarssjefens prioriterte øvelser som gjennomføres som en selvstendig øvelse innenfor rammen av andre, passende øvelser. Hensikten med øvelsen er å utføre evakuering av et stort antall personell samt å se til at skadde, døde og pårørende mottas og ivaretas på en verdig og forsvarlig måte.

Gjennom øvelse Samaritan får Forsvaret testet ut planverk, prosedyrer og seremonier for å bli bedre rustet til å håndtere hendelser som kan skje i forbindelse med internasjonale operasjoner. Planverket kan også settes i gang ved nasjonale katastrofer dersom Forsvaret får en anmodning om å bistå. Forsvarets operative hovedkvarter leder øvelsen.