osh_jointviking_globec17-2

Forsvarets logistikk­organisasjon

Når Forsvaret skal utføre sine oppgaver, sørger Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) for at utstyr blir levert så raskt og effektivt som mulig

Oppgaver

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) leverer logistikktjenester til Forsvaret. Logistikk er all aktivitet som handler om å planlegge og gjennomføre forflytning av - og gi støtte til - militære styrker.

Mat, vann, drivstoff, ammunisjon, utstyr, transport, og vedlikehold av våpen, kjøretøy og materiell, er forutsetninger for militære styrkers evne til å løse oppdrag.

FLO skal sørge for at avdelingene i Forsvaret får det de trenger, der de trenger det, når de trenger det.

FLO er organisert med divisjoner med ansvar for anskaffelser, forsyninger, transport og vedlikehold.

Ansvarsområder

FLO er faglig ansvarlig for logistikk i Forsvaret, og setter rammene for logistikken slik at Forsvaret oppnår nødvendig beredskap med kosteffektive løsninger.

Nasjonalt logistikkoperasjonssenter (NLOGS) er en del av FLO, og  leder den operative logistikken, sanitetsressursene og støtter  utenlandske avdelinger som opererer i Norge. Operativt er NLOGS underlagt Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

FLO inngår og forvalter rammeavtaler og kontrakter og sørger for innkjøp av materiell til Forsvarets daglige drift.

FLO har ansvar for videreutvikling av logistikken i Forsvaret og forsvarsgrenene. Gjennom nye logistikkonsepter og fortsatt utvikling av sivilt-militært samarbeid skal Forsvaret oppnå raskere reaksjonsevne, høyere beredskap og lengre utholdenhet.

En egen enhet har ansvar for avtaler med norske sivile strategiske samarbeidspartnere. Med disse avtalene sikres beredskap og tilgang til logistikkressurser som Forsvaret selv ikke har i sin daglige drift.

Ved Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) gjennomføres kurs og utdanning i militær logistikk og forvaltningsfag.

FLO vedlikeholder og moderniserer Forsvarets materiell ved verksteder for kjøretøy og annet landbasert materiell (Romerike, Østerdalen, Bjerkvik og Troms-Finnmark) og for Sjøforsvarets fartøyer (Bergen, Horten og Ramsund). FLO støtter også med vedlikehold under Forsvarets operasjoner, i inn- og utland. FLO driver ikke selv med vedlikehold av fly, men har ansvar for etablering av kontrakter for deler av vedlikeholdet.

FLO har ansvar for lagring og transport/distribusjon av militære forsyninger. Lagring skjer ved mange lagre over hele landet, og transport av personell, forsyninger og materiell skjer til lands, på sjø og i lufta – i inn- og utland.

Jobbe i Forsvaret?
Ingeniører, kokker, teknikere, økonomer, HR-personell, leger – militære og sivile – er bare noen av yrkesgruppene du finner i Forsvaret.
Utdanning
Forsvaret er Norges største lærlingebedrift, hvor du kan kombinere førstegangstjeneste og fagbrev uten at læretiden blir lengre enn normalt.