Viseadmiral Elisabeth Natvig ble 27 august 2019 ny stabssjef i Forsvarsstaben

Forsvarsstaben

Forsvarsstaben er Forsvarets etatsledelse. Hovedoppgaven til staben er å støtte forsvarssjefen i den daglige driften av Forsvaret.

Oppgaver

Forsvarsstaben planlegger, styrer og følger opp hele virksomheten til Forsvaret – alt fra styrkeproduksjon til operasjoner og støttevirksomhet. Staben har ansvaret for å gjennomføre oppdrag, følge opp beslutninger og ivareta arbeidsgiveransvaret i Forsvaret.

Forsvarsstaben består av operasjonsavdelingen, økonomiavdelingen, planavdelingen, HR-avdelingen, investeringsavdelingen og lederstøtteseksjonen.

Sjefen for Forsvarsstaben har på vegne av forsvarssjefen utøvende myndighet for ledelse og styring av Forsvaret.

Forsvarsstaben består av

 1. Sjef for Operasjonsavdelingen er forsvarssjefens og sjef for Forsvarsstabens rådgiver for operasjoner, øving, beredskap og rustningskontroll. Operasjonsavdelingen leder Forsvarets operative virksomhet på militærstrategisk nivå. Dette innebærer utvikling av operative krav, planverk, rammer og direktiver for å bidra til at nasjonale militære enheter har den nødvendige beredskap.

  Operasjonsavdelingen:

  • gir ut militærstrategiske plandirektiv, ordrer og direktiver
  • ivaretar styrkeoppbygging, beredskap, øving og rustningskontroll
  • lager og vedlikeholder det strategiske situasjonsbildet
  • støtter forsvarssjefen og Forsvarsdepartementet med episode- og krisehåndtering
  • ivaretar forsvarssjefens rolle og ansvar for Forsvarets støtte til politiet
  • utarbeider operative krav og fastsetter operativ status for Forsvaret
 2. Sjef for Planavdelingen er forsvarssjefens rådgiver innen plan, organisasjonsutvikling, effektivisering, IKT, styring og standardisering. Avdelingen bidrar til ivaretagelsen av den overordnede og helhetlige planleggingen og styringen av Forsvaret.

  Planavdelingen:

  • leder den helhetlige planprosessen og utviklingen av Forsvarets struktur og organisasjon
  • leder og koordinerer arbeidet med effektivisering, gevinstrealisering og gevinstregnskap
  • styrer strukturforvaltningen og koordinerer Forsvarets styringsprosesser
  • leder og koordinerer arbeidet med mål- og resultatoppfølging
  • har ansvaret for etatsrapporteringen
  • leder og koordinerer arbeidet med å kvalitetssikre, evaluere og videreutvikle Forsvarets styringssystem
  • leder og koordinerer arbeidet med oppdrags- og virksomhetsanalyse i Forsvarsstaben og ivaretar felles prosesser gjennom analyser og mål- og resultatoppfølging
  • leder og koordinerer håndteringen av saker fra Riksrevisjonen, Forsvarsdepartementets internrevisjon og forsvarssjefens internrevisjon
  • styrer koordineringen og oppfølgingen av tilsynssaker fra eksterne tilsyn
  • koordinerer saker med Forsvarsdepartementet
  • er Forsvarets representant i den militære koordineringskomiteen til det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO
  • leder arbeidet med styring og koordinering av standardisering innenfor rammen av NATO-samarbeidet i forsvarssektoren
 3. Sjef for HR-avdelingen er forsvarssjefens og sjef for Forsvarsstaben sin rådgiver for personell, kompetanse og utdanning. HR-avdelingen har det strategiske ansvaret for HR-virksomheten i Forsvaret. Avdelingen har ansvaret for HR-området i Forsvarets strategiske og operative planverk og styrer fagområdene personell, lederskap og kompetanse i Forsvaret. I tillegg utøver HR-avdelingen arbeidsgiveransvaret på vegne av forsvarssjefen.

  HR-avdelingen:

  • ivaretar det overordnede ansvaret for å rekruttere, utvikle og beholde sivile og militære medarbeidere
  • styrer utdanningen i Forsvaret
  • forvalter stillingsfullmakten i Forsvaret
  • ivaretar tariffarbeidet i Forsvaret
  • ivaretar samhandlingen med de sentrale arbeidstagerorganisasjonene
  • ivaretar eierskapet til HRM i Forsvaret
  • har faglig oppfølging av flere avdelinger i Forsvaret
 4. Sjef for Økonomiavdelingen er forsvarssjefens og sjef for Forsvarsstabens rådgiver for økonomistyring og er Forsvarets økonomidirektør.

  Økonomiavdelingen:

  • bidrar med å lede og koordinere virksomhetsplanleggingen og har ansvaret for plan- og budsjettarbeidet i det årlige og flerårige perspektivet
  • følger opp og utvikler økonomifaget i Forsvaret
  • har administrativ kontroll i Forsvaret
  • har eierskapet til årlig planlegging og økonomi
  • utvikler virksomhetsregnskapet
  • utarbeide økonomirapporter til statsregnskapet
  • gir oppfølging av Forsvarets regnskapsadministrasjon
 5. Sjef for Investeringsavdelingen er rådgiver for forsvarssjefen og sjef for Forsvarsstabens for områdene eiendom, bygg og anlegg og materiellinvesteringer. Investeringsavdelingens hovedoppgave er å støtte forsvarssjefen i rollen som prosjekteier for eiendom, bygg og anlegg og materiellinvesteringer til Forsvaret. Avdelingen ivaretar Forsvarets interesser og den overordnede helhetlige koordineringen av investeringer på tvers av forsvarssektorens etater. Avdelingen følger opp planer, fremdrift og effektiv ressursbruk, godkjenner og autoriserer endringer og avvik.

  Investeringsavdelingen:

  • koordinerer Forsvarets bidrag i strukturutviklingen
  • er prosjekteier for anskaffelser eiendom, bygg og anlegg og materiell
  • forvalter Forsvarets bruk av eiendom, bygg og anlegg
  • leder og koordinerer arbeidet med militære oppsetningsplaner for Forsvaret
  • ivaretar etatens kontakt med Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg og Forsvarets materielltilsyn
 6. Lederstøtteseksjonen ivaretar lederstøttefunksjonen til forsvarssjefen og sjef for Forsvarsstaben. Dessuten ivaretar seksjonen oppgaver som naturlig er plassert nær forsvarsledelsen.

  Disse rollene/funksjonene er i Lederstøtteseksjonen: adjutant, forværelse og militærassistenter til forsvarssjefen, militærassistent til sjef for Forsvarsstaben og internasjonale relasjoner.

  Lederstøtteseksjonen:

  • representerer ledelsen i råd og utvalg
  • koordinerer Forsvarets aktivitet mot Slottet
  • koordinerer Forsvarets seremonier som berører forsvarsledelsen
  • følger opp den samlede kompetansen i Forsvarsstaben
  • leder og koordinerer informasjonshåndteringen i Forsvarsstaben
  • har oversikt over og koordinerer Forsvarets internasjonale aktiviteter
  • koordinerer og legger til rette for offisielle besøk til Forsvarets øverste ledelse
  • etablerer og vedlikeholder faglig kontakt med attachékorpset i Oslo og utenlandske forbindelser
  • behandler henvendelser til Forsvarsdepartementet og Forsvaret når attacheene ber om informasjon
  • stiller norske representanter i koordineringsstaben til det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO sammen med Planavdelingen
  • er kontaktpunkt mot Forsvarets fellestjenester som gir Forsvarsstaben administrativ støtte