Forsvarssjef General Eirik Kristoffersen insetter Generalløytnant Ingrid Gjerde som sjef i Forsvarsstaben 01.11.23

Forsvarsstaben

Forsvarsstaben er Forsvarets etatsledelse. Hovedoppgaven til staben er å støtte forsvarssjefen i den daglige driften og utviklingen av Forsvaret.

Oppgaver

Forsvarsstaben, forkortet FST, er det strategiske nivået i Forsvaret, og er i krisehåndterings- og styringssammenheng det militærstrategiske nivået. FST er en generalstab og skal gi sjefen nødvendig hjelp i driften og utviklingen av Forsvaret.

De viktigste målene er følgende:

  • omsette politiske beslutninger til militærstrategiske mål, og sørge for at disse nås.
  • rapportere og gi beslutningsgrunnlag som kan føre til politiske beslutninger i Forsvarsdepartementet.
  • lede samarbeidet mellom etatene som et ledd i verdikjeden. FST leder og styrer Forsvaret for å nå målene som politikerne og Forsvaret selv har satt.
  • For å unngå fragmentering og sikre helhet og virksomhetsforståelse vil Sjef FST være prosesseier for alle prosesser og eier av alle leveranser. FST etablerer små, effektive, tverrfaglige team for å utarbeide spesifikke leveranser.

Avdelinger

Forsvarsstaben har følgende avdelinger:

Permanente:

  • Situasjons- og operasjonssenter (SOS)
  • Plan og utvikling
  • Økonomi og styring
  • Teknologi og IKT
  • HR og kompetanse
  • Investering

Midlertidige/prosjektavdelinger:

I tillegg til de faste avdelingene er det to midlertidige prosjektavdelinger: