Viseadmiral Elisabeth Natvig ble 27 august 2019 ny stabssjef i Forsvarsstaben

Forsvarsstaben

Forsvarsstaben er Forsvarets etatsledelse. Hovedoppgaven til staben er å støtte forsvarssjefen i den daglige driften av Forsvaret.

Oppgaver

Forsvarsstaben, forkortet FST, er det strategiske nivået i Forsvaret, og er i krisehåndterings- og styringssammenheng det militærstrategiske nivået. FST er en generalstab og skal gi sjefen nødvendig hjelp i driften og utviklingen av Forsvaret.

Personellet i generalstaben representerer ingen bestemt forsvarsgren. Stabens funksjoner kan deles i tre funksjonsområder:

 • beslutningsstøtte som innebærer å skape best mulig beslutningsgrunnlag for aktuelle tiltak
 • iverksetting av tiltak som innebærer å realisere beslutninger tatt av politikere og forsvarsledelse
 • kontrollstøtte som innebærer å følge opp tiltak som er iverksatt for å kontrollere at hensikt og mål nås.

Sjef Forsvarsstaben har på vegne av forsvarssjefen utøvende myndighet for ledelse og styring av Forsvaret. Staben er organisert i ni underavdelinger og har tre sjefer som rapporterer direkte til sjef Forsvarsstaben:

 1. Sjef for HR-avdelingen er forsvarsledelsens rådgiver innen HR-området og Forsvarets HR-sjef. Sjefen utøver arbeidsgiveransvaret på vegne av forsvarsjefen i tråd med lov- og avtaleverk.

 2. Sjef Operasjoner er forsvarsledelsens rådgiver innenfor operativ virksomhet. Etterretnings- og sikkerhetsavdelingen, Operasjonsavdelingen, Planavdelingen og Øvingsavdelingen er underlagt denne sjefen.

 3. Sjef Støtte er forsvarsledelsens rådgiver innenfor støttevirksomhet og Forsvarets økonomisjef. Logistikkavdelingen, IKT-avdelingen, Økonomiavdelingen og Investeringsavdelingen er underlagt denne sjefen.

Forsvarsstaben er bygget opp av følgende avdelinger:

 • HR-avdelingen (i Forsvaret benevnt J1, der J står for «joint», som betyr at dette er en fellesavdeling uavhengig av forsvarsgren)
 • Etterretnings- og sikkerhetsavdelingen (J2 E&S)
 • Operasjonsavdelingen (J3)
 • Logistikkavdelingen (J4)
 • Planavdelingen (J5)
 • IKT-avdelingen (J6)
 • Øvingsavdelingen (J7/9)
 • Økonomiavdelingen (J8)
 • Investeringsavdelingen (J10)