Sivile og militært ansatte i Forsvaret i samtale

Lønn og skatt

Utbetaling av lønn, registrering av skatt og pensjon.

Se din lønnsslipp
De fleste får lønnsslippen i Altinn og/eller i FIF-portalen. Logg inn på Altinn for å se lønnsslippen som PDF. Husk at du har kontrollplikt på lønnsslipp.
Pil til høyre
Etterbetaling av feriepenger i HV

Skatt

 1. På skatteetaten.no kan du bestille, se eller endre skattekort. Sjekk at tallene stemmer slik at du får riktig skattetrekk. Forsvaret henter skattekort automatisk, uten at du trenger å gjøre noe.

  Skattekort
 2. For å opprette ekstra skattetrekk må du bruke skjemaet «Ekstra skattetrekk» i FIF-portalen.

 3. Normalt har du ½ skatt i desember. Ønsker du fullt skattetrekk i desember, meld det til Forsvarets personell- og vernepliktssenter fortrinnsvis via FIF-portalen eller på [email protected] i god tid før desemberlønn kjøres.

Bestill frikort
Tjener du 60 000 eller mindre i året trenger du ikke å betale skatt.​ Har du frikort og oppdager at du kommer til å tjene mer enn 60 000 kroner i løpet av året, må du søke om nytt skattekort. Hvis du ikke bestiller nytt skattekort trekker arbeidsgiver 50 % skatt av inntekten du tjener utover det som er fritt beløp.

Pensjon

Soldat ser på gammelt fotografi

Som ansatt i Forsvaret er du automatisk medlem av Statens pensjonskasse (SPK) og folketrygden. 2 % av bruttolønnen din går til SPK og 7,8 % til NAV. Forsvaret bidrar med 12 % av bruttolønn til SPK samt arbeidsgiveravgift til NAV.

 1. Pensjonsrettigheter forutsetter at du har arbeidet for staten i minimum 20 % stilling. Minstegrensen gjelder på tvers av arbeidsgivere med medlemskap i SPK. Du kan altså oppnå medlemsrett ved å arbeide for flere statlige arbeidsgivere, uten at arbeidsforholdene hver for seg gir medlemsrett.

  • Timelønnede og deltidsansatte har også rett til medlemskap.
  • Tilsettingsforhold på mindre enn en måned ikke gir pensjonsopptjening.
  • Det er et krav om minst 3 års medlemstid i SPK for å få utbetalt pensjon.
  • Ansatte med månedslønn trekkes automatisk pensjonsinnskudd.
  • Time- og deltidsansatte trekkes pensjonsinnskudd dersom summen av arbeidstimene gir rett til medlemskap.
Se din pensjon
I tjenesten «Din pensjon» (tjeneste fra NAV) kan du få oversikt over din pensjonsopptjening, AFP, beregne din alderspensjon med mer.

Type pensjoner

 1. Alderspensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra måneden etter fylte 67 år (pensjonsalder). For å få alderspensjon fra SPK fra 67 år, er det et vilkår at du samtidig søker om alderspensjon fra folketrygden.

  Aldersgrensen følger stillingen du er ansatt i, og er det tidspunktet du må slutte i stillingen. Vanligvis kan du gå av tre år før aldersgrensen for stillingen din. Det betyr at hvis aldersgrensen er 70 år, kan du gå av med alderspensjon når du er 67 år.

  Særaldersgrense

  Hvis du har stilling som har lavere aldersgrense enn 70 år, kan du få pensjon inntil tre år før aldersgrensen hvis summen av alderen din og opptjeningstiden er minst 85 år.

  De lavere aldersgrenser kan være 68, 65, 63 og 60 år.

  Hvis du går til ny stilling med lavere aldersgrense, må du ha minst tre års opptjeningstid i den nye stillingen før du får rett til alderspensjon fra den nye, lavere aldersgrensen.

  Hva skjer når du blir 67 år?

  Når du blir 67 år, må du søke alderspensjon fra folketrygden. Hvis du ikke tar ut alderspensjon fra folketrygden når du blir 67 år, opphører pensjonen fra SPK.

 2. Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjonsordning for statsansatte og lærere. Ordningen er under endring i forbindelse med nytt pensjonssystem i folketrygden. Se hvem som kan få offentlig AFP.

  Med arbeidsgivers samtykke kan arbeidstakere med stillingsdel på 60 % eller mer av heltidsstilling ta ut delpensjon. Vilkåret er at man fortsetter å arbeide minst 60 % av heltidsstilling. Delvis AFP kan altså tas ut med maksimalt 40 % redusert arbeidstid i forhold til heltidsstilling.

 3. Blir stillingsstørrelsen din redusert på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra Statens pensjonskasse og uføretrygd fra NAV. Uførepensjon utbetales vanligvis når du har vært sykemeldt i ett år.

  Pensjon fra Statens pensjonskasse er en tjenestepensjon som kommer i tillegg til trygd fra NAV. Utbetalingen samordnes slik at NAVs ytelser utbetales fullt ut mens pensjonen fra Statens pensjonskasse reduseres med samordningsfradrag. Det gjøres fradrag for grunnpensjon, tilleggspensjon og eventuelt særtillegg.