Eirik Kristoffersen i samtale med en soldat fra Kampluftvernbatteriet i Artilleribataljonen, under brigadeøvelsen Thunder Reindeer 20.

Omstilling

Omstilling kan innebære endringer i virksomheten som omorganisering, nedbemanning, eller at avdelinger eller stillinger legges ned, flyttes eller slås sammen.

Arbeidslivet i Norge er basert på et partssammensatt samarbeid med felles ansvar for en så god måloppnåelse som mulig. Medbestemmelsen står sentralt. Dette innebærer at ledelse og tillitsvalgte i felleskap skal finne frem til de beste løsningene lokalt under en omstilling.

Støtte under omstilling

 1. Karrierskiftkurset er et tilbud for fast ansatte sivile og militært personell (T35 og T60) som blir overtallig, nærmer seg slutten av tilsettingsforholdet eller av andre grunner vurderer karriereskift. Overtallig personell har prioritet.

  Den pedagogiske tilnærmingen i karrierskiftkurset er å ta utgangspunkt i individet. Det er individet som selv leder an i hvilken retning han eller hun ønsker å gå videre. Kurset handler i stor grad om en bevisstgjøring av egen kompetanse og finne ut hva man vil i videre yrkeskarriere. Herunder egenmotivasjon med fokus på analyse av personlige kvalifikasjoner, arbeidsmarkedskunnskap og markedskommunikasjon, oversette militær- til sivil kompetanse, verdier og interesser samt CV, søknad og intervju.

  Kurset er på totalt 5 dager fordelt på to kursdeler. Første del går over 3 dager i regi av Forsvaret. Andre del går over 2 dager av ekstern aktør.

  Du må selv melde deg på kurset. Send e-post til «FPVS KARRIERESKIFTPROGRAMMET (postboks)» på FISBasis for påmelding.

 2. Ledere på alle nivå i en DIF under omstilling kan oppleve usikkerhet rundt gjeldende avtaleverk, lovverk og hva som kreves for en god ivaretagelse av de ansatte i omstilling. Omstillingsenheten støtter DIF med kompetanseheving innenfor dette feltet. Behovet vil være noe forskjellig, eksempelvis målrettet undervisning eller rådgivning mot ledergruppe, HR-seksjon, mellomledere, tillitsvalgte, støttegruppe (STØG) eller andre.

  En omstilling som medfører overtallige vil oppleves som svært krevende for alle involverte. Omstillingsenheten søker å støtte og rådgi DIF for å skape en trygghet om at omstillingsprosessen blir «lovlig og klokt» I tillegg kan Omstillingsenheten som en ekstern aktør bidra positivt hvis eksempelvis samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte ikke fungerer som forutsatt.

  Som en del av en innledende sjefsforankring av et omstillingsoppdrag, avklarer Omstillingsenheten støttebehovene med DIF og etablerer en HR-tidslinjal som synliggjør HR-støtten fra FPVS samt de interne HR-milepælene for DIF.

 3. Omstilling i Forsvaret er regulert gjennom lover og regelverk som sikrer ryddige omstillingsløp og at den enkeltes rettigheter blir ivaretatt. Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) støtter, på vegne av Forsvarssjefen, driftsenhetene (DIF) i omstilling og ivaretar overtallige etter omstilling. Dette gjør FPVS gjennom Omstillingsenheten som koordinerer FPVS sine interne ressurser opp mot DIF og den ansatte.

  Omstillingsenheten har formelt ansvar for overtallighetsregnskapet i Forsvaret og disponerer veiledere som følger opp de overtallige. Sjef for Omstillingsenheten gir anbefalinger til sjef for FPVS og personaldirektøren i Forsvaret om konkret oppfølging av overtallige samt HR-rettede tiltak i løpende omstillinger ved behov.

  DIF sitter hele veien med arbeidsgiveransvaret overfor den ansatte og leder en omstilling frem til et innplasseringsløp er gjennomført (fase A). Etter fase A vil FPVS, på vegne av Forsvaret, lete etter passende stilling eller annen ledig stilling i hele Forsvaret for den overtallige (fase B), selv om DIF har arbeidsgiveransvaret.

  For overtallige man ikke klarer å omplassere i fase B, bistår Omstillingsenheten med karriereskiftkurs, veiledning og «dyktiggjøring» opp mot mulighetene utenfor Forsvaret. Den overtallige følges opp av Omstillingsenheten helt frem til eventuell fratreden fra Forsvaret.

Omstilling for deg som ansatt

 1. Arbeidsgiver har ansvar for å sikre at du som ansatt blir ivaretatt i en omstillingsprosess. Dette gjelder også om du er sykmeldt, i permisjon, i internasjonal tjeneste eller jobber i NATO-stab i utlandet.

  Som ansatt er du forpliktet til å akseptere omstilling og endring av arbeidsoppgaver og ansvar.

  Hovedavtalen i staten (med tilpasningsavtale) gir deg, ved dine tillitsvalgte, rett til medbestemmelse. Avtalen legger til rette for samarbeid og dialog mellom arbeidsgiver og dine tillitsvalgte gjennom formelle forhandlinger og drøftinger.

  Blir arbeidsplassen omorganisert, har du både rett og plikt til å følge arbeidsoppgavene dine i den nye organisasjonsstrukturen. Flyttes stillingen og arbeidsoppgavene, slik at du må ukependle eller flytte, bestemmer du selv om du ønsker å flytte. Unntaket er hvis stillingen er underlagt beordring, da har du flytteplikt i henhold til arbeidsavtalen.

  Forsvaret har egne avtaler som gir deg rettigheter hvis du må dagpendle eller ukependle. Må du pendle fordi arbeidsplassen blir omorganisert, kan du få innvilget pendlerrettigheter i inntil 5 år.

  Du kan få dekket husrom, kost og pendling mellom bosted og arbeidsted etter spesielle regler. Som dagpendler kan du få dekket inntil 3500 kr i måneden. Etter avtale med arbeidsgiver kan du også få medregnet reise mellom bosted og arbeidssted som arbeidstid.

 2. Ny og gammel stillingsbeskrivelse er grunnlaget for å avgjøre om stillingen din videreføres eller ikke. Det legges vekt på hvilke arbeidsoppgaver, hovedoppgaver og ansvarsområde som er videreført i ny stilling. Det er ikke avgjørende at alle arbeidsoppgaver er videreført eller om det er tilført nye oppgaver i den nye stillingen. Det er resultatet av en total vurdering som avgjør om du har rett til å følge stillingen.

  Er det flere som kan ha rett på samme stilling er det arbeidsgiver sitt ansvar å bestemme* hvem som har krav på stillingen. Kriteriene for innplassering skal på forhånd være drøftet med de tillitsvalgte. Kriteriene er:

  • Kompetanse (utdanning, erfaring og personlig egnethet)
  • Tjenesteansiennitet i Forsvaret

  I tillegg kan tungtveiende sosiale forhold og høy alder, i kombinasjon med lang ansiennitet, være en del av vurderingsgrunnlaget.

  * Tilhører du verkstedoverenskomsten (OVK), er det den som har lengst ansiennitet som har krav på stillingen, med mindre arbeidsgiver har saklig grunn til å avvike ansiennitet.

  Forslaget til innplassering fra arbeidsgiver skal være begrunnet. Det skal gjøres kjent for deg hvis du er berørt av innplasseringen. Du skal få mulighet til å uttale deg om forslaget gjennom omstillingssamtalen.

 3. Hvorfor omstillingssamtale?

  ​Alle som er berørt av omstilling skal få tilbud om omstillingssamtaler med sin nærmeste leder. Medfører omstillingen at du må innplasseres, er det lagt opp til at det gjennomføres tre samtaler på tre ulike tidspunkt i omstillingsprosessen. Det er viktig at du får informasjon om rettigheter og plikter i forbindelse med omstillingen, og at du blir bevisst på hvilke konsekvenser den kan ha for deg.

  Omstillingssamtalen er en samtale mellom deg og din leder. Samtalen skal kartlegge hvilke oppgaver du gjør, hvilken kompetanse du har, om du er villig til å pendle eller å flytte eller om det er særlige sosiale forhold som det er viktig å ta hensyn til. Samtalen skal gi grunnlag for innplassering eller eventuelt omplassering i en ny stilling.

  Hvis du ønsker, kan du ta med deg en tillitsvalgt eller en annen støtteperson i forbindelse med samtalene.

  Omstillingssamtale 1

  ​Første samtale gjennomføres så fort som mulig etter at du er orientert om omstillingen og etter at det er drøftet hvilke organisasjonsledd som blir berørt av omstillingen. Er det en omstilling som medfører innplassering i ny stilling, skal linjeleder kartlegge hvilke oppgaver du har utført og hvilken kompetanse du har. Dere skal sammen gå igjennom stillingsbeskrivelsen for å avdekke om den inneholder hva du faktisk gjør.

  Kartleggingen av kompetanse og oppgaver blir benyttet videre for å finne en ny stilling til deg i Forsvaret hvis du ikke blir innplassert.

  Samtalen skal dokumenteres og alle vedlegg skal arkiveres til senere bruk.

  Omstillingssamtale 2

  ​Den andre samtalen gjennomføres når forslaget til innplassering er klart. I samtalen har du mulighet til å kommentere forslaget og eventuelt komme med innspill hvis du er uenig. Du kan også gi tilbakemelding om det er andre stillinger du ønsker å bli vurdert opp mot.

  Det dere blir enige om, skal dokumenteres og signeres av både deg og linjeleder.

  Omstillingssamtale 3

  ​Den siste samtalen gjennomføres hvis du ikke er blitt innplassert i ny stilling. Arbeidsgiver skal nå forsøke å finne en passende stilling til deg i Forsvaret. Samtalen skal avklare hvilke andre muligheter du ser for deg og om det kan være aktuelt med karriereskiftkurs for eksempel.

  Det dere blir enige om skal dokumenteres og signeres av både deg og linjeleder.

 4. Blir du ikke innplassert i den nye organisasjonen, skal du få informasjon om hva som skjer videre. Arbeidsgiver skal se etter en annen passende stilling til deg i Forsvaret. Hva som er passende stilling vurderes ved å sammenligne lønn, arbeidsinnhold og geografisk plassering opp mot din forrige stilling. Stillingen må være på samme eller lavere nivå. Den skal primært være en fast stilling. Finnes det ikke en fast stilling, men det er en midlertidig stilling som defineres som passende, skal du få tilbud om den midlertidige stillingen. Kravet er at du må ha de nødvendige faglige kvalifikasjonene og personlige egenskapene for stillingen.

  Dersom du takker nei til en passende stilling, kan det i realiteten bety at du blir sagt opp og mister fortrinnsretten til stillinger i staten.

  Statsansatte som blir sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til annen passende stilling i staten. Du må ha vært sammenhengende ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to årene og ha nødvendige faglige og personlige egenskapene for stillingen.

  Fortrinnsretten gjelder fra tidspunktet du blir oppsagt og i inntil 2 år etter at oppsigelsesfristen går ut.

  I noen tilfeller kan det finnes stillinger du er kvalifisert for som ikke kan defineres som passende, fordi det for eksempel innebærer at du må flytte eller pendle. Arbeidsgiver kan da gi deg tilbud om stillingen som et alternativ til oppsigelse. Takker du ja til en stilling som innebærer flytting eller pendling, kan du innvilges pendlerrettigheter i 5 år.

 5. Forsvaret har egne avtaler som gir deg rettigheter hvis du må dagpendle eller ukependle. Må du pendle fordi arbeidsplassen blir omorganisert, kan du få innvilget pendlerrettigheter i inntil 5 år.

  Du kan få dekket husrom, kost og pendling mellom bosted og arbeidsted. Antall pendlerreiser bestemmes ut fra om du er gift eller enslig. Som dagpendler kan du få dekket inntil 3500 kr i måneden i reiseutgifter og få kostgodtgjørelse hvis normal daglig arbeidstid og reisetid utgjør minst 10 timer.

  Du må selv søke om pendlerstatus for å få rettighetene som er beskrevet over.

  Velger du å flytte, kan flytteutgifter og reise til nytt tjenestested dekkes.

  I forbindelse med flyttingen til nytt tjenestested kan du få utbetalt lønn for de dagene som er strengt nødvendig for flyttingen. Du kan innvilges permisjon med lønn i inntil 5 virkedager (inntil 2 dager hvis du flytter til messe eller kvarter) hvis du flytter til selvstendig bolig. Du søker egen avdeling om permisjon.

  Etter avtale med arbeidsgiver kan du i noen tilfeller få medregnet reise mellom bosted og arbeidssted som arbeidstid.

 6. I forbindelse med omstillingen skal det gjennomføres en kompetansekartlegging. Med bakgrunn i kartleggingen, kan det gis full lønn i inntil 3 år til ny utdanning eller kompetanseheving hvis arbeidsgiver anser det er nødvendig for at du skal kunne fortsette i Forsvaret. Slike avtaler medfører bindingstid som er nærmere beskrevet i hver enkelt avtale.

  Karriereskiftkursene er tilrettelagt for fast ansatte i Forsvaret som blir overtallig, nærmer seg slutten av tilsettingsforholdet eller av andre grunner vurderer karriereskift. Overtallig personell har prioritet på karriereskiftkurs. Kursene handler i stor grad om å gjøre deg bevisst på din egen kompetanse og hjelpe deg å finne ut hva du kan tenke deg å gjøre videre i yrkeskarrieren.

 7. Er det ikke mulig å finne annen stilling til deg i Forsvaret, mottar du et skriftlig varsel om at det forberedes oppsigelsessak minimum 14 dager før saken din skal behandles i ansettelsesrådet. Du har rett til å forsvare saken din og du har rett til bistand fra en tillitsvalgt eller annen rådgiver i forbindelse med dette hvis du ønsker det. Det er ansettelsesrådet som gjør det endelige vedtaket om oppsigelse. Du får skriftlig beskjed om vedtaket, og det skal leveres enten personlig eller sendes rekommandert til deg. Du skal opplyses om:

  • Begrunnelsen for vedtaket
  • Retten til å klage på vedtaket
  • Klagefristen
  • Hvem som er klageinstans
  • Hvordan du går frem for å klage
  • Hvordan du går frem for å få innsyn i saksdokumentene

  Sammen med oppsigelsen skal du motta:

  • Vedtaket fra ansettelsesrådet
  • Overtallighetsattest (hvis du har krav på det, se fortrinnsrett til ansettelse i staten, statsansatteloven § 24)
  • Skjema for klage

  Oppsigelsestiden beregnes etter hvor lenge du har vært ansatt.

  Ansatt inntil 1 år = oppsigelsestid på 1 måned
  Ansatt i mer enn 1 år = oppsigelsestid på 3 måneder
  Ansatt i mer enn 2 år = oppsigelsestid på 6 måneder

  En oppsigelse gir deg fortrinnsrett til en passende stilling i staten. Unntak: Du har ikke fortrinnsrett til stillinger i staten hvis du har takket nei til et tilbud fra Forsvaret om passende stilling eller tilhører verkstedoverenskomsten (OVK).

  Klager du på vedtaket har du rett til å beholde stillingen til klagen er avgjort.

 8. Hvis du står uten stilling etter innplassering, kan lokal sjef velge å tilby deg et «sluttvederlag» etter visse vilkår. Sluttvederlaget tilsvarer en månedslønn for hvert faktiske tjenesteår i staten. Maksimalt kan du få utbetalt inntil 24 måneders lønn og minimum 6 måneders lønn.

  Dette gjelder kun hvis det ikke er behov for din kompetanse i Forsvaret. Dette er ikke noe du kan søke om, men et virkemiddel som arbeidsgiver kan velge å tilby. Det betinger at du sier opp din stilling i Forsvaret. Det innebærer at du også sier fra deg din fortrinnsrett til stilling i staten.

Omstilling for arbeidsgiver