Nestlagfører kurs hos HV-05 i Januar 2019

Disse områdene kan effektiviseres

Har funnet 11 områder hvor det er rom for å gjøre Forsvaret mer moderne og effektivt.

Forsvarsstabens arbeid med å modernisere og effektivisere har kommet et stykke videre. Til sammen 11 områder er nå identifisert hvor det vil foreslås ulike tiltak for å bli mer moderne og effektiv.

Alle er med

Disse områdene er: HR, Anskaffelser, forsyning, økonomi, eiendom bygg og anlegg (EBA), Forsvarsstaben, leveransemodell Forsvaret (organiseringen Forsvaret), investeringsprosessen, materielldrift og vedlikehold, personlig bekledning og utrustning (PBU), samt etatsstabene.

Dette arbeidet ledes av Forsvarsstaben gjennom et programkontor for modernisering og effektivisering (M&E). Folk fra ulike deler av Forsvarets organisasjon bidrar inn i prosjektene eller er utpekt som prosjektledere. Det er lagt opp til god dialog med sjefene i Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene.

Innenfor en del områder er prosessene forsvarssektoren har lagt opp til altfor byråkratiske og involverer for mange avdelinger. En blanding av selvpålagte rapporteringskrav eller andre krav og unødige regler gjør driften for tungrodd og lite moderne.

– Dette betyr ikke at de folkene som jobber inn i disse prosessene har gjort noe feil, de har forholdt seg til de gjeldende reglene og prosedyrene som har eksistert. Det er nettopp dette at prosedyrer, regler og prosesser er lagt opp på en ineffektiv måte, og det er det som må endres nå, sier sjefen for Forsvarsstaben, viseadmiral Elisabeth Natvig.

natvig-orgkart2.jpg
Sjef for Forsvarsstaben, viseadmiral Elisabeth Natvig.

Vedlikehold av Sjøforsvarets fartøyer er et annet eksempel på omstendelige prosesser med stort potensiale til effektivisering.

­Kan ikke fortsette som i dag

– Dette ser jeg frem til at vi organiserer på en bedre og mer effektiv måte. Vi kan ikke fortsette som i dag, sier kontreadmiral Rune Andersen, sjefen for Sjøforsvaret. Vedlikeholdet av Marinens fartøyer er preget av mange aktører, transaksjoner og fragmentert systemunderstøttelse noe som gjør det krevende å holde oversikt over status og planlegge effektive vedlikeholdsperioder. Her har vi et åpenbart forbedringspotensial med mulighet til å både øke den operative tilgjengeligheten og redusere kostnader. 

Sjefen for Forsvarsstaben er tydelig på at endring må begynne på toppen.

– Vi må begynne med oss selv. Nå har Forsvarsdepartementet innført et styringsskifte hvor forsvarssektoren skal styres mer på målsettinger og mye mindre på detaljer om innsatsfaktorer. Dette gir muligheter til å effektivisere både de interne prosessene og prosesser som involverer det vi i dag kaller driftsenheter (DIFer). Vi har som mål å spare inn om lag 100 stillinger i Forsvarsstaben, sier viseadmiral Natvig.

2,3 mrd i varige kutt

Forsvarssjefen har fått i oppdrag om å koordinere effektiviseringen i forsvarssektoren. Flere av områdene som ses på er etatsovergripende og involverer Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg. Stortinget har i vedtaket av gjeldende langtidsplan pålagt forsvarssektoren en effektivisering til en varig gevinst av 1,9 milliarder kroner. I tillegg til det kommer 400 millioner kroner som et etterslep fra forrige periode, noe som gjør det totale kravet til 2,3 milliarder.