Forsvarssjefens retning

Høsten 2021 intensiverte vi arbeidet for å identifisere områder for modernisering og effektivisering av hele forsvarssektoren. Langtidsplanen for forsvarssektoren stiller krav til en varig gevinst av effektiviseringen på 1,9 milliarder kroner innen utgangen av 2024. I tillegg har Forsvaret etterslep på 400 millioner kroner fra forrige periode.

Vi er nødt til å finne nye og bedre måter for å drifte Forsvaret. Vi må ha et forsvar som virker likest mulig i fred, krise og krig og sjefer på alle nivå må kunne fokusere på sine primæroppdrag. Det er en klar målsetting at vi gjør ting en gang, på ett sted og på ett nivå.

En kraftsamling av økonomifunksjonen i Forsvaret vil bidra til dette. Sjefene skal få bedre beslutningsstøtte og oversikt selv om de som jobber med økonomi samles i ett miljø. Innenfor personellforvaltning er det også mulig å gjøre ting mer effektivt. Her gjøres de samme vurderingene i for stor grad på flere ulike steder i Forsvaret. 

Arbeidet med modernisering og effektivisering er også en tillitsreform i Forsvaret. Sjefer på alle nivå må ha frihet til å ta de riktige avgjørelsene, oppdragsbasert ledelse handler om å stole på folk. Vi må organisere og lede Forsvaret basert på prinsippene i oppdragsbasert ledelse, samtidig som ny teknologi gir rom for nye måter å jobbe på.

Vi ser at særlig innenfor områder som økonomistyring, måten vi forvalter personell på, innkjøp og investering, vedlikehold og forsyningstjenester gir digitale løsninger nye muligheter. Forenkling, digitalisering og om mulig automatisering vil gjøre det mulig å prioritere flere personellressurser til avdelinger som står i fremste linje.

Metoden for å modernisere Forsvaret de neste årene er en toppstyrt og inkluderende arbeidsmetodikk der sjefer og arbeidstagerorganisasjonene involveres tett. Hele forsvarssektoren må delta i dette arbeidet, spesielt Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell. Lederforankring og informasjon er to stikkord for å minimere risikoen ved endring.

Parallelt med modernisering, skal Forsvaret også innføre nye kapasiteter og vi skal vokse. Forsvarssjefen har store forventninger til at vi i Forsvaret skal klare å ta ut en effektiviseringsgevinst som styrker våre operative leveranser. Forsvarssjefen vil starte med å se på ledelsesnivået sitt, og interaksjonen mellom Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets Forskningsinstitutt.

Sluttilstanden ved utgangen av 2024 er et forsvar som virker likest mulig i fred, krise og krig. Forsvaret har et tydelig potensiale i mer effektive prosesser. Det er ikke et alternativ å fortsette som før. Modernisering er helt avgjørende for å sikre at vi får mest mulig forsvar ut av hver bevilget krone