Hvorfor må Forsvaret endres og hvordan skal det gjøres?

Hensikten med modernisering og effektivisering er kort forklart å finne nye og bedre måter for å drifte Forsvaret. Vi må tilstrebe å gjøre ting én gang, på ett sted, og på ett nivå. Da må vi finne innovative, gode og moderne måter å jobbe på.

Tradisjonelt har Forsvaret gjennomgått endringer som har blitt påført utenfra, gjennom politiske vedtak. Kravet til effektivisering med varig gevinst på 1,9 milliarder kroner innen utgangen av 2024 er et slikt pålagt krav. Forsvaret har høyere ambisjoner for modernisering og effektivisering. Innenfor en rekke områder har vi for omfattende prosesser som involverer for mange uten at det er nødvendig. Det blir for omstendelig og fremstår som lite moderne. Dette gjelder eksempelvis innenfor stabsprosesser, HR, økonomi, logistikk, investeringer og anskaffelser.

Forsvarsstaben har identifisert områder som kan moderniseres og effektiviseres. Forenkling og modernisering gjør at antall stillinger innenfor disse områdene kan reduseres betydelig. Ressurser må frigjøres for å kunne bygge opp Forsvaret der den operative evnen styrkes. Samtidig må det søkes måter å øve og operere så effektivt som mulig. Vi må få enda mer forsvarsevne ut av hver bevilget krone.

Forsvaret la frem en effektiviseringsplan for Forsvarsdepartementet i desember 2021. Planen er godkjent og arbeidet har nå satt fart. Det er organisert prosjektgrupper som skal sørge for gjennomføring av effektiviseringstiltakene. Ulike avdelinger i Forsvaret har avgitt eller vil avgi personell til disse arbeidsgruppene. Noe arbeid har kommet et stykke på vei, for eksempel effektivisering av økonomiprosessene i Forsvaret.

Omstillingene vil bli gjennomført i henhold til arbeidslivets spilleregler. Det er for tidlig å se konsekvenser for den enkelte nå. Det har vært et bevisst valg å være så åpen som mulig om dette arbeidet. Det betyr at vi ikke har alle svarene nå. Det eneste som er helt sikkert er at vi er helt nødt til å finne smartere og mer moderne måter å drive Forsvarets virksomhet på.

  1. Langtidsplanen for forsvarssektoren stiller krav til en varig gevinst av effektiviseringen på 1,9 milliarder kroner innen utgangen av 2024. I tillegg har Forsvaret etterslep på 400 millioner kroner fra forrige periode.

Målsetting for modernisering og effektivisering

  • Vi er nødt til å finne nye og bedre måter for å drifte Forsvaret. Mer moderne, mer digitale, mer miljøvennlige, og mer effektive Det er en klar målsetting at vi gjør ting en gang, på ett sted og på ett nivå.
  • Vi må organisere og lede Forsvaret basert på prinsippene i oppdragsbasert ledelse, samtidig som ny teknologi gir rom for nye måter å jobbe på. Sjefer på alle nivå må ha frihet til å ta de riktige avgjørelsene, oppdragsbasert ledelse handler om å stole på folk.
  • Forenkling, digitalisering og om mulig automatisering vil gjøre det mulig å prioritere flere personellressurser til avdelinger som står i fremste linje.
  • Det er ikke et alternativ å fortsette som før. Modernisering er helt avgjørende for å sikre at vi får mest mulig forsvar ut av hver bevilget krone.