Om programmet Modernisering og effektivisering

Forsvarssjefen (FSJ) har fått ansvar for å lede og organisere arbeidet med modernisering og effektivisering i forsvarssektoren, med støtte fra de andre etatssjefene. Dette ansvaret ble beskrevet i Tildelingsbrevet (TDB) for 2021 og gjentatt i TDB for 2022. FST sendte i desember 2021 en plan til Forsvarsdepartementet som beskrev tilnærming, metode og initiativ.

Program Modernisering & Effektivisering (M&E) etablerer arbeidsgrupper /prosjekter for å realisere moderniseringseffekter og økonomiske gevinster i henhold til krav fra FD.

Programmet skal sikre en helhetlig tilnærming til moderniseringsinitiativ. Initiativene skal sammen bidra til realisering av gevinster i sektoren. Programmet er dynamisk og vil omfatte flere prosjekter som har avhengigheter til hverandre.

Programkontoret ivaretar den daglige driften av programmet, som er organisert under støttedivisjonen i Forsvarsstaben.

 1. Gevinstrealisering er prosessen der man planlegger, organiserer og henter ut forventede og eventuelt uventede gevinster av et tiltak. Vellykket gevinstrealisering krever systematisk oppfølging gjennom hele tiltakets livsløp i form av gode analyser i forkant og konkrete planer for oppfølgingen av gevinster underveis i og i etterkant av tiltaket.

  Hovedregelen er at det er linjeorganisasjonen som har ansvar for å følge opp og realisere de forventede gevinstene. Dette skjer ofte i kontekst av et strategisk initiert tiltak, og er ofte prosjektorganisert. Slik sikres kobling til virksomhetens målbilde og strategiske prioriteringer.

  Fasene er strukturert i den rekkefølgen de typisk gjennomføres, men det er sentralt å erkjenne at prosessen også er iterativ i sin art. Dette betyr at det gjennom tiltakets livsløp, og basert på ny innsikt, er behov for å gå tilbake og oppdatere dokumentasjon og planer og eventuelt justere dem.

  I løpet av gevinstrealiseringsprosessens fire overordnede faser er det ti hovedaktiviteter som skal utføres, og gjennom disse skal det utarbeides og/eller brukes styringsverktøy og leveranser. Disse er nærmere forklart på de neste sidene.

  Veileder for gevinstrealisering i forsvarssektoren (FOBID U)

 2. v 1.0 Prop 14 S kap 4.2.5 Kontinuerlig forbedring og effektivisering

  Forsvarssektoren har over tid arbeidet systematisk for å frigjøre ressurser til høyere prioritert virksomhet. De frigjorte ressursene fra forbedrings- og effektiviseringsarbeidet beholdes i sektoren og er dermed tilstrekkelig for både å dekke inn videreføringen av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform samt bidra til å finansiere nye satsinger innenfor forsvarssektoren. I den kommende langtidsplanperioden skal forsvarssektoren utvikles videre gjennom økt profesjonalisering og modernisering. Fremover vil regjeringen vektlegge forbedringer av sektorens leveranser ved å effektivisere verdikjedene og bedre samhandlingen i forsvarssektoren.

  Endringstakten drives særlig av den teknologiske utviklingen. Viktige forutsetninger for å lykkes inkluderer sektorens mulighet og evne til både å utnytte eksisterende og ny teknologi, økt profesjonalisering, å videreutvikle bruken av sivile aktører, og riktig organisering, prosessutvikling og arbeidsdeling i sektoren...."

  Langtidsplanen prop. 14s kap 4-2-5: Kontinuerlig forbedring og effektivisering