Nestlagfører kurs hos HV-05 i Januar 2019

Prosjektene

Forsvarsstaben har etablert 11 prosjektgrupper. Prosjektgruppene skal sørge for gjennomføring av tiltakene i effektiviseringsplanen.

Forsvarsstaben har etablert 11 prosjektgrupper innenfor områder hvor det foreslås tiltak.

Prosjektene

 1. Hensikten med prosjektet er å forenkle økonomiprosessene, øke kvaliteten i leveransene til lederne og bedre internkontrollen i Forsvaret.

  Forsvarets økonomisenter (FØS) er besluttet som et sentralisert og kompetansedrevet økonomimiljø i Bergen og Indre Troms. FØS skal bidra med innsikt og strategisk støtte til ledere i hele virksomheten for å legge til rette for optimal ressursutnyttelse.

  De foreslåtte endringene innen økonomiområdet inngår i et av flere tiltak for modernisering og effektivisering av Forsvaret, og vil også bidra til å nå målet om årlig kostnadsreduksjon med 1,9 millarder kroner. Siden bedre og mer relevant økonomistyring er et sentralt element i transformasjonen, har dette prosjektet startet arbeidet med å etablere et felles økonomisenter for Forsvaret.

  Forsvarssjefen vil med dette få større mulighet til tverrprioritering og oppnå optimal ressursutnyttelse.  Et felles økonomisenter vil lette arbeidet med å få mest mulig ut av hver krone. 

  Om økonomiprosjektet

  Forsvarets bygger opp en ny, tredelt, økonomileveransemodell med et strategisk nivå, et utøvende nivå og brukernivå.

  FST Økonomi og styring har et helhetlig ansvar for økonomiområdet i Forsvaret. FST Økonomi og styring skal ivareta ansvaret for Forsvarets overordnede økonomiplaner og -strategier, samt kommunikasjon med FD. Styringslinjen i økonomiprosessen vil være direkte mellom FST Økonomi og styring og avdelinger på DIF-nivå.

  FØS er operativt fra 1. oktober 2023, innplassering er gjennomført og ansatte er overført til linjen. FØS skal være sentral leverandør av økonomitjenester til Forsvaret og ha faglig ansvar for utøvende oppgaver i økonomiverdikjeden. FØS skal ha en sentral rolle og være kravstiller i arbeid med teknologisk utvikling av systemer for regnskap og økonomistyring. FØS leverer i tillegg regnskapstjenester til FMA.

  Avdelinger på nivå-2 og enkelte avdelinger på nivå-3 i Forsvaret vil, som i dag, ha budsjett- og resultatansvar. Rådgivning og støtte på økonomiområdet vil bli levert av FØS. Det skal gjøres en vurdering av FØS, i samråd med den enkelte avdeling, hvor det skal legges budsjett og hvor det skal gis budsjettdisponeringsmyndighet (BDM). Støtte fra FØS vil være ulik for avdeling med budsjett og avdeling som kun har BDM. Vurderingene gjøres basert på risiko/vesentlighetsvurdering.

  Målsetningen til prosjektet er at Forsvaret i 2025 har en moderne økonomifunksjon. Strategiske føringer gis av FST, mens FØS leverer budsjettutkast, controller-, analyse- og regnskapstjenester til hele etaten og er klare til å levere tilsvarende til alle etatene i sektoren. Forsvaret har tatt i bruk periodisert regnskap i økonomistyringen. Budsjett- og rapporteringsprosessen er forenklet, og antall oppgaver er redusert i forhold til 2021.

 2. Hensikten med prosjektet er å modernisere HR-prosessene og kraftsamle HR-fagmiljøet i FPVS.

  Hensikten med moderniseringen av HR-området er å videreutvikle dagens tredelte leveransemodell, slik at ansvar er entydig plassert. Den videreutviklede leveransemodellen medfører at HR-fagmiljøene samles under ledelse av sjef Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS), som får et helhetlig ansvar for utøvende HR i Forsvaret.

  Øverste HR-ledelse (strategisk nivå) legger premissene i starten av verdikjeden, fagspesialister (på utøvende nivå) er ansvarlige for å levere kvalitativt gode tjenester og kontinuerlig utvikling av HR. HR-medarbeidere som sitter lokalt skal sikrer god virksomhetsforståelse, samt sikrer at FPVS er i stand til å støtte lokal sjef med arbeidsgiveransvaret, operasjonsplanlegging, operasjoner og beredskap og andre HR-faglige spørsmål. Der det er hensiktsmessig skal de lokale HR-medarbeiderne ha FPVS sine myndigheter og roller slik at oppgavene gjøres én gang, ett sted og på ett nivå.

  Gjennomføringsplanen for M&E av HR ble sendt til DIF-ene for lokal behandling den 12. januar 2023. Etter lokal behandling ble risikovurderingene behandlet i Forsvarets hovedarbeidsmiljøutvalg og gjennomføringsoppdraget drøftet sentralt. Gjennomføringsoppdraget ble sendt ut 5. september 2023.

  Den 12.-13. september 2023 ble det avholdt krigsspill for å kvalitetssikre hoved- og delprosessene for ny HR-leveransemodell med god oppløsning. Her bidro alle DIF-ene aktivt med personell som sikret tilstrekkelig friksjon innenfor nivåene 2, 3 og 4. Resultatet endte opp i en rapport som skal støtte det videre implementeringsløpet for nye FPVS frem til iverksetting 1. januar 2024.

  hr-moge-01.png
  Figur 1: Tidslinje for medbestemmelse i M&E av HR.

  Prosjektet går nå inn i gjennomføring av fase A (innplassering) frem til ny HR-organisasjon implementeres 1. januar 2024. I fase A utarbeider arbeidsgiver forslag til innplassering. Dette er en arbeidsgiverstyrt delprosess der arbeidsgiver plikter å innplassere alle som får sine arbeidsoppgaver i vesentlig grad videreført i ny organisasjon. Det er opprettet en Sentral Innplasseringsgruppe (SIG) på tvers av driftsenhetene, med representanter fra fagmiljø militær disponering (PLA/FPVS) og fagmiljø sivil ansettelse (PLA/FPVS). I tillegg skal SIG ha representanter fra hver av DIF-ene. SIG skal utarbeide arbeidsgivers forslag til innplassering av berørt personell i M&E HR i henhold til Bestemmelse for HR veileder del G. For å sikre at arbeidsgiver oppfyller sin ivaretakelsesplikt overfor personell berørt av omstillingen er det viktig at personellet blir vurdert opp mot alle stillinger hvor det enten er rett og plikt til å følge arbeidsoppgavene, eller der hvor alle tre kriteriene for arbeidsgivers handlingsrom er til stede. Når arbeidsgivers forslag er klart, vil det bli kommunisert til den enkelte. Dette danner grunnlaget for omstillingssamtale 2. Arbeidsgivers forslag til innplassering forventes å være klart i starten av oktober.

  Du finner mer informasjon og lenker på Forsvarets intranett.

 3. Hensikten med modernisering og effektivisering er å styre og utvikle Forsvaret på nye og bedre måter for å styrke Forsvarets operative evne.

  Målsetningen for fremtidens FST er en forsvarsstab som omsetter politiske beslutninger til militærstrategiske mål, og sørger for at disse nås. Gjennom denne rollen evner FST å rapportere og gi beslutningsgrunnlag som kan føre til politiske beslutninger i FD.

  FST leder og styrer Forsvaret for å nå målene som er satt. ​FST er forsvarssjefens strategiske stab og etatsjefens stab, og har ansvar for to hovedprosesser: styringsprosessen og utviklingsprosessen. I tillegg skal FST støtte forsvarssjefen i hans utøvelse av kommando og kontroll, samt krisehåndtering.

  Tidsplan organisasjonsutvikling (OU) FST

  • 16.08.23: Informasjonsmøte alle ansatte FST
  • 29.08.23: IDF-møte FST
  • 06.09.23: Informasjonsmøte alle ansatte FST
  • 14.09.23: IDF-møte FST med informasjon om arbeidsgivers forslag til innplassering
  • 18.09.23: Arbeidsgivers forslag til innplassering gjøres kjent
  • 29.09.23: Frist for gjennomføring av omstillingssamtale 2
  • 12.10.23: IDF-møte FST med drøfting av kontorplan
  • 01.11.23: Ny FST etablert
  • 01.05.24: Evaluering OU FST avtalt lokalt
  • 01.01.25: Evaluering av OU FST iht. sentral megling
 4. Initiativet er ikke etablert som prosjekt ennå, men det vil dels i økonomiprosjektet og dels i FST-prosjektet bli utviklet løsninger som betyr endringer i styringen av Forsvaret.

  ​Det er flere grunner til også å se på styringsmodellen, det vil si styringslinjene og kontrollspenn. Fellesfunksjoner og styrkesjefer bør ikke bare styres risikobasert, men også underlegges ulik styringslogikk. Styrkesjefene har ansvar for sluttleveranser, mens fellesfunksjoner er bidragsytere til sluttleveransene. ​​

 5. Hensikten med prosjektet er å unngå duplisering mellom de ulike våpenskolene og øke kvaliteten i støtteprosessene slik at blant annet ressursbruk til å få akkrediteringer reduseres.

  Utdanningsprosjektet skal modernisere og effektivisere Forsvarets utdanningssystem. Utdanningssystemet spiller en kritisk rolle i re-genereringen av kompetanse i fred, krise og krig. Kompetanseutvikling må sees i konteksten av de operative behov og krav som til enhver tid skal kunne innfris. Derfor må utdanning i Forsvaret sees på tvers av grener, på tvers av skoler og institusjoner og på tvers av våre allierte, sivile utdanningsinstitusjoner og samarbeidspartnere.

  Målet for prosjektet er å legge til rette for bedre samarbeid, helhetlig styring, økt ressurseffektivitet og økt fokus på sluttbrukeren innenfor Forsvarets fag- og funksjonsutdanning (FFU). For å innfri disse målsetningene har utdanningsprosjektet utarbeidet en ny modell for fremtidig innretning og organisering av FFU i Forsvaret. Modellen innebærer en «tre-skole» modell, og etableringen av en studieadministrasjon som understøtter FFU. Forsvarets tre våpenskoler vil i den fremtidige løsningen være underlagt Hær, Sjø og Luft.

  Utdanningssystemet skal kjennetegnes av robuste fagmiljøer som ivaretar spesifikke fagområder, og samtidig utfyller hverandre til en felles enhet. Videre skal fremtidig undervisning være underlagt et felles, enhetlig kvalitetssikringssystem og understøttes av et studieadministrativt system og en felles læringsplattform for lavgradert og ugraderte systemer. Økt investering i teknologi anses som en nøkkelfaktor for å lykkes med modernisering og effektivisering av FFU. Dette vil bidra til økt fleksibilitet for instruktører og elever, samt bedre datakvalitet som vil legge til rette for kunnskapsbasert styring av FFU i tiden fremover.

  Veien videre

  • I perioden september til november vil HSL, med støtte fra FST, arbeide videre med å utrede og detaljere ny modell for fag- og funksjonsutdanning. Føringene for dette er en modell som innebærer tre skoler og opprettelsen av en dedikert studieadministrasjon.
  • FST vil fremsende revidert drøftingsgrunnlag for M&E Utdanning i januar 2024 til berørte DIF.
  • Lokal behandling i DIF (nivå 2 og 3) vil foregå i perioden januar til februar.
  • Sentral behandling er planlagt gjennomført i mars og april.
  • Gjennomføringsoppdrag vil gis til berørte DIF-er som R&T til Forsvarets virksomhetsplan.
 6. Hensikten med prosjektet er å rydde på lager, redusere ukurans og konsolidere bruken av lagerlokaler. Transportordninger inngår i prosjektet.

  Prosjektet adresserer sentrale problemstillinger i Forsvarets stasjonære logistikk, inkl. transport. Prosjektet er delt inn i ulike delprosjekter (DP) med en gjensidig avhengighet av hverandre.

  Prosjektet startet opp i 2021, og status på daværende tidspunkt ble beskrevet som følger:

  «Forsyningstjenesten har per i dag et svært lavt/lavt modenhetsnivå og det er avdekket betydelige utfordringer på grunnleggende og kritiske funksjoner/ prosesser. Forsvaret har over år investert i ERP-systemet SAP. Vi er fortsatt ikke i mål med å ta ut de effekter som et slikt system har potensial til. Forsyningstjenesten har en organisering som bærer preg av ansvarsspredning som bidrar til ineffektive beslutningsprosesser, krevende grensesnitt og manglende gjennomføringsevne. Bruk av tilgjengelige digitale verktøy i lagerstrukturen er svært begrenset. Resultatet er en forsyningstjeneste som ikke har tilfredsstillende oversikt og kontroll. Forsvarets lagerbeholdninger består av en for stor andel ukurante beholdninger. Det er også mange tilfeller der Forsvaret ikke har hatt nødvendig utstyr på lager, eks. PBU og reservedeler».

  Hovedfokus til prosjektet har siden 2021 vært å rydde på lager, redusere ukurans, øke kvaliteten på lagerdriften, drive kompetanseheving, forbedre masterdata og konsolidere bruken av lagerlokaler. I tillegg har det vært jobbet med å forbedre transportsystemet. Både fra leverandør til Forsvaret og internt mellom Forsvarets lagre. I verdikjeden har det vært jobbet med mange kvalitative og kvantitative forbedringsområder med hensyn til understøttelse av daglig drift og forvaltning av logistikkberedskap.

  Når de grunnleggende utfordringene er løst (fase 1), skal logistikkområdet ha nådd et nivå der videre modernisering og effektivisering kan gjennomføres samt en videreutvikling mot et fremtidig forsyningssystem (fase 2).

  DP Ukurans

  Arbeider med å fysisk fjerne ukurant materiell fra Forsvarets lager. Ukurant materiell destrueres enten lokalt eller overføres til FMA. Andelen ukurant materiell er høy og må fjernes for å frigi areal som muliggjøre planlagt endring i lagerstrukturen.

  Det er per oktober 2023 avhendet materiell med verdi på 1,8 milliarder kroner og frigjort cirka 29 000 m3 med plass gjennom destruksjon, overføring til FMA eller donasjoner til Ukraina. Det planlegges rydding i regi av prosjektet frem til sommer 24, deretter overføres arbeidet til linja.

  DP Re-organisering

  Arbeider med endring av dagens lagerstruktur som i fremtiden vil bestå av færre, men mer kraftfulle lokasjoner. Dette betyr avvikling av enkelte lagersteder og en justering av bemanningen. Det betyr også at materiell flyttes og lagres mer systematisk. DP arbeider i tillegg med driftsforbedringer på de lagerstedene som skal bestå for å øke effektivitet og kvalitet i den daglige virksomheten.

  Per oktober 2023 pågår fortsatt drøfting og forhandling av re-organisering av lagerstrukturen og det er derfor noe usikkert nå den nye strukturen effektueres.

  DP Masterdata

  Arbeider med å få på plass kritisk logistikkdata i SAP for å understøtte identifikasjon av materiell, kontroll på lagerbeholdninger, samt forbedring av logistiske kjerneprosesser (f.eks. etterforsynings- og lagerprosesser). Dette området må forbedres før forsyningssystemet kan utnytte systemstøtte.

  DP Transport

  Arbeider med å transformere Forsvarets transport. Fokus er på inngående vareflyt fra leverandør og transport mellom Forsvarets lagersteder og øvrige lokasjoner. Det er spesielt to grep som gjøres: For det første vil Forsvaret utnytte eksisterende rammeavtaler innenfor transport gjennom bruk av FCA som den foretrukne leveringsbetingelse. For det andre implementeres en fast leveringsplan for alle lokasjoner som vil fjerne den «ad-hoc»-transporten som skjer i dag. Dette gjøres i tett samarbeid med BRING (innland) og DSV (utland).

  Tidligere delprosjekter som er tilbakeført til linjen:

  DP Smartlog

  Har arbeidet med utvikling og implementering av en nettbutikk for FUNIF. De fysiske FUNIF-butikken avvikles. DP vil deretter arbeide med prioriterte tekniske tiltak for å understøtte økt effektivitet og kvalitet i lagerdriften, og logistikken generelt.

  DP KOP del IV og V: har arbeidet med å få etablert KOP del IV (materiell) og V (forsyningsopplegg) i SAP. Dette vil bidra til bedre kontroll mht. strukturutvikling og gi langt bedre forutsetninger for langsiktig planlegging.

  Hva gjøres nå og hvem er involvert?

  Prosjektet er i gjennomføringsfasen for fase 1 og det er pågående arbeid i alle delprosjektene. Planlagte forbedringer og endringer tar lenger tid å implementere enn opprinnelig planlagt og derfor overføres ikke flere delprosjekter til linjen før tidligst sommer 2024. Prosjektledelsen har startet arbeidet med fase 2 fremtidens forsyningssystem og er i prosess med å hente inn innspill fra nivå 2 avdelingene.

  M&E Forsyning støtter arbeidet med Forsvarets forsyningsstrategi og jobber i tillegg med prosesser for behovsplanlegging. Dette arbeidet gjøres godt koordinert mot spesielt anskaffelses- og vedlikeholdsprosjektet.

  Se vedlagte dokumenter for ytterligere detaljer i opprinnelig mandat, utkast til tilleggs mandat for fase 2 samt siste statusoppdatering.

 7. Målet med forsvarssektorens arbeidsplasskonsept er å sikre at forsvarssektoren er en attraktiv arbeidsplass som evner å tilpasse seg ansattes og sektorens behov for å kunne levere på samfunnsoppdraget, gjennom å legge til rette for fleksibilitet, sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraft.   

  Personell og infrastruktur representerer store verdier i sektoren. Nytt arbeidsplasskonsept ser disse perspektivene i sammenheng for å øke innsatsfaktorenes nytteverdi. Dette innebærer å se på muligheten til bedre tilpasning av sektorens strategiske og funksjonelle behov for kontorfellesskap og arbeidssted, gjennom å legge til rette for fleksibilitet, nye arbeidsformer som understøtter arbeidsprosessene, herunder ta i bruk potensialet i ny teknologi, funksjonell arealutforming, organisering og digitalisering.

  Mange kunnskapsarbeidsplasser gjennomgår i dag mer eller mindre bevisste endringer som følge av en mer digital hverdag. Mesteparten av arbeidet og kommunikasjonen er hybrid og fleksibel. Forsvarssektoren må utnytte dette potensiale for å bli en mer attraktiv arbeidsgiver.

  Forsvarsdepartementet har i supplerende tildelingsbrev nr. 101 til Forsvaret presisert lokalpolitiske føringer for tiltak i moderniserings- og effektiviseringsporteføljen. Det fremgår at Forsvaret bør vurdere å øke antall stillinger som lyses ut med mulighet for fjernarbeid med formål å oppnå økt desentralisering av statlige arbeidsplasser. Forsvarsektorens arbeidsplasskonsept er et virkemiddel for å realisere den politiske føringen.

  Forsvarssektorens arbeidsplasskonsept vil gi gevinster innenfor attraktiv arbeidsplass, samhandling, arealutnyttelse og bærekraft som kan bidra til å styrke operativ evne.   

  arbplass01.png

  Ambisjon og mål for forsvarssektorens arbeidsplasskonsept

  Prosjektet har sammen med etatssjefer, arbeidstakerorganisasjonene (ATO), verneombud, referansegruppe og relevante faggrupper utarbeidet felles ambisjon og målsetninger for konseptet. 

  arbplass02.png

  Tidsplan

  • Styringsgruppe sektor besluttet utredning av forsvarssektorens arbeidsplasskonsept i januar 2023
  • Utredning av mål og ambisjon våren 2023
  • Ambisjon og mål for forsvarssektorens arbeidsplasskonsept oversendt til FD september 2023
  • Konkretisering av arbeidsplasskonseptet forventes å gjennomføres i perioden oktober 2023–mars 2024
  • Beslutningsfasen forventes å løpe i perioden mars–juni 2024
 8. F24 Oppdrag anskaffelser

  Nær halvparten av forsvarsbudsjettet omsettes gjennom anskaffet materiell, EBA, varer og tjenester. I et moderniserings- og effektiviseringsperspektiv ligger det et stort potensial i å forbedre og profesjonalisere anskaffelser i sektoren.

  FST ved Moderniserings & effektiviseringsprogrammet (M&E) har utredet en ny og modernisert anskaffelsesfunksjon for forsvarssektoren i samarbeid med Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg. Dette arbeidet resulterte i et brev fra Forsvarsstaben (FST) av 18. november 2022, med anmodning om beslutning/avklaring på følgende punkter:

  1.  At Forsvarsbygg (FB) og Forsvarsmateriell (FMA) blir sektorens anskaffelsesvirksomhet med en felles anskaffelsesstrategi basert på kategoristyring.
  2. Om gjennomføringen av selve omstillingen skal gjennomføres i regi av dagens prosjekt med eierskap i FST, eller gis som oppdrag til FMA.
  3. Fastsette hvilket gevinstmål som legges til grunn, med utgangspunkt i at FST mener det er et potensial på 250 mill. kroner i form av reduserte årsverkskostnader.

  Arbeidet ble oppsummert i statusrapport per 29. mars 2023. Rapporten er ikke fullstendig, og det er behov for videre arbeid på en rekke områder. Det er innhentet en betydelig informasjonsbase som vil gjenbrukes i det videre arbeidet. En sektorfelles anskaffelsesstrategi er besluttet og iverksatt, og skal videreutvikles til å inkludere kategoristyring gjennom dette oppdraget. 

  Prosjektet arbeider etter følgende overordnede tidsplan, basert på FDs og referansegruppens føringer og prosjektets vurderinger:

  • Prosjektleder fremlegger en koordinert plan som inkluderer oppdragets punkter om planlegging, involvering av tillitsvalgte og fremdriftsrapportering innen 19. september 2023 til FD. Planen fremlegges i referansegruppe Anskaffelser iht. møteplanen.
  • En første skisse til hvordan nye prosesser, strukturer og kompetansemiks i FMA vil se ut, fremlegges Styringsgruppe F24 i løpet av oktober 2023. Planen fremlegges før dette i referansegruppe Anskaffelser iht. møteplanen.
  • Skissen fremlegges for ATO som informasjonssak før det fremlegges for Styringsgruppen F24.
  • Forsvaret klargjør hvilke stillinger og organisatoriske elementer som omfattes av omstillingen (berørt/ikke berørt strukturelement) innen utgangen av september.
  • Basert på en godkjent skisse utarbeides en endelig plan med endelig anbefaling for implementering som sluttføres innen utgangen av 2023 og fremlegges deretter for referansegruppe Anskaffelser og for ATO som informasjonssak som kan vedlegge sine kommentarer.
  • FPVS' veiledende HR-tidslinjal legges til grunn for omstillingsløpet, men søkes forsert.
  • Omstillingsprosessen med implementering av nye prosesser og organisasjon gjennomføres så raskt som mulig og forsvarlig i 2024.

  Organisering av arbeidet:

  For å løse oppdraget, etableres en referansegruppe F24 Anskaffelser, som ledes av sjef Investeringsavdelingen FMA. Referansegruppen ut​peker prosjektleder for arbeidsgruppen. Videre skal referansegruppen støtte arbeidsgruppen og bidra til retning for arbeidet, sørge for at nødvendig involvering av berørte parter og ivareta koordinering mellom etatene. Arbeidstagerorganisasjonene (ATO) inviteres til å stille en representant i arbeidsgruppen for å ivareta medvirkning.​

 9. Hensikten med prosjektet er å se på hvordan forenkling og effektivisering av ressursbruk i investeringsprosessen kan sikre at tidsbruk reduseres og at materiell tas i bruk raskere i Forsvaret.

  I april 2023 ble investeringsprosjektet eskalert til FD og innlemmet i F24.

  Tidsplan og fremdrift kan følges på ISL-nett: https://athene.norgov.no/SitePages/Videreutvikling-i-sektoren.aspx?web=1

 10. Hensikten med prosjektet er å komme med forslag som reduserer forsinkelser og effektiviserer vedlikeholdsprosessene samtidig som materiellsikkerheten blir bedre.

  Prosjektet har siden våren 2022 identifisert rotårsaker til utfordringene innenfor materiellforvaltningen i forsvarssektoren, og kommet med en rekke forbedringsforslag.

  Forsvarsdepartementet har blant annet på bakgrunn av dette besluttet at det skal gjøres endinger i fordelingen av roller, ansvar og myndighet mellom Forsvaret og Forsvarsmateriell. Målet er å styrke forutsetningene for enhetlig planlegging og styring av materielldriften slik at materielltilgjengeligheten i større grad kan møte de operative behovene, og at det legges bedre til rette for kontinuerlig forbedring. Dette skal blant annet gjøres gjennom at forsvarsgrenene gis et helhetlig ansvar for materiellet i driftsfasen.

  I løpet av 2023 skal prosjektet utlede hvilke roller, oppgaver og funksjoner som bør overføres til forsvarsgrenene for at dette ansvaret skal kunne ivaretas, samt hvordan rollen som fagmyndighet materiell skal fungere med den nye innretningen.  Det tas sikte på at utkast til gjennomføringsoppdrag om endringer til etatene fremlegges for beslutning før jul, og at omstillingen skal gjennomføres i 2024.

  Prosjektgruppen består av representanter fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og FMA, og ledes av Forsvarsstaben

 11. Dette prosjektet skal sikre at business-casene for alle M&E-initiativene tar hensyn til konsekvenser rundt EBA.

  Sektoren har en aldrende bygningsmasse som faller for levetid fremover. Dette er en gyllen mulighet til hente ut gevinster i form av arealeffektivisering i sammenheng med endringer i sektoren.

  God utnyttelse av arealer gir reduserte kostnader, mindre miljøbelastning og redusert energi- og ressursbruk. Det er en overordnet tilnærming at operativ evne og det forsvarsspesifikke må prioriteres. Det må være rett EBA tilgjengelig til rett tid, og risikoen for økte kostnader må reduseres.

  Fleksibel arbeidsplass skal være et foretrukket løsningsvalg. EBA-gevinster identifiseres og framgår av gevinstregnskapet i henhold til metodikk for M&E.