Nestlagfører kurs hos HV-05 i Januar 2019

Prosjektene

Forsvarsstaben har etablert ti prosjektgrupper. Prosjektgruppene skal sørge for gjennomføring av tiltakene i effektiviseringsplanen.

Ulike avdelinger i Forsvaret har avgitt eller vil avgi personell til disse arbeidsgruppene. Økonomiprosjektet er først ut og arbeidet er allerede godt i gang.

Prosjektene

 1. Personell- og kompetanseporteføljen skal bidra til modernisering av HR-området og utdanningssystemet i Forsvaret. For å oppnå god kvalitet i utviklingen av løsningsforslag kommer Forsvarets avdelinger og arbeidstakerorganisasjonene til å involveres i arbeidet, blant annet gjennom deltagelse i ulike arbeidsgrupper.

  Les mer om Personell- og kompetanseprosjektet.

 2. Nær halvparten av forsvarsbudsjettet realiseres gjennom anskaffet materiell, EBA, varer og tjenester. I et moderniserings- og effektiviseringsperspektiv ligger det et stort potensial i å forbedre og profesjonalisere anskaffelser i sektoren.

  Om prosjektet

  Prosjektet er fortsatt under etablering, forventet oppstart mars 2022. Prosjektet har til hensikt å utrede og anbefale en modernisert og effektivisert anskaffelsesfunksjon i sektoren, med beskrivelse av både kvalitative og kvantitative gevinster. Anskaffelsesstrategi for sektoren skal anbefales. Det skal også anbefales en plan for implementering av en eventuell ny anskaffelsesfunksjon inklusive plan for implementering av kategoristyring som prinsipp for sektorens anskaffelser.


  Hva er kategoristyring?

  Kategoristyring er et prinsipp for innkjøpsledelse, som benyttes i både privat og offentlig sektor – og spesielt i virksomheter som i stor grad benytter kjøpte varer og tjenester for å levere effekt.

  Les mer om kategoristyring på DFØ sine sider:
  Kategoristyring av innkjøp | Anskaffelser.no

  Kort fortalt er kategoristyring en samordning av innkjøp i hele virksomheten, hvor innkjøpene deles inn i grupper (kategorier) som understøtter markedets inndeling. Hver kategori styres for å utnytte markedets muligheter og oppnå reduserte kostnader og optimal understøttelse av virksomhetens behov.


  Andre M&E prosjekter som Investering, Vedlikehold, Forsyning og Personlig bekledning og utstyr (PBU) har grensesnitt mot Anskaffelser, og det er gjensidige avhengigheter mellom disse som skal ivaretas.

  Fremdrift

  • Prosjektet er fortsatt under etablering.

  Kontakt oss

  Prosjektleder: Per Arne Johnsen

   

 3. Hensikten med prosjektet er å etablere bedre kontroll på grunnleggende funksjoner i forsyningstjenesten, og på denne måten skape et godt utgangspunkt for videre modernisering og effektivisering.

  Over tid er det akkumulert betydelige mengder materiell på lager som Forsvaret ikke har behov for i fremtiden (ukurans). Dette materiellet krever lagringsplass og daglig forvaltning, noe som er uhensiktsmessig og ressurskrevende. Det iverksettes nå et kraftfullt initiativ for å fjerne dette fra Forsvarets struktur og overføre materiellet til Forsvarsmateriell for avhending.

  Fjerning av ukurante beholdninger skal bidra til at Forsvarets stasjonære lagerstruktur kan re-organiseres på en slik måte at reaksjonsevne og utholdenhet blir ivaretatt på en mer kosteffektiv måte. Forsvarets lagre skal i fremtiden bestå av kurante beholdninger lokalisert på færre og mer formålstjenlige steder. Bedre utnyttelse av teknologi vil bidra til mer fleksible betjeningsløsninger.

  Videre skal Forsvarets transport- og distribusjonsløsninger (land) effektiviseres gjennom bedre utnyttelse av rammeavtalene.

  Innen utgangen av 2023 er:
  Forsvarets lagerstruktur re-organisert og består av kurante beholdninger. Bedre utnyttelse av teknologi bidrar til kvalitative og kvantitative gevinster.

   

  Fremdrift

  Status per februar 2022 er at arbeidet er i gang innenfor ukurans, etablering av KOP IV/V i SAP DFPS, reorganisering av lagerstruktur, konsolidering av transport og utvikling av webbasert løsning for FUNIF.

  De første leveransene av betydning:

  • Avvikling av de første lagrene kommer til å skje ila. våren 2022, og fortsetter deretter inn i 2023.
  • Implementering av en faste henting- og leveringsplan for alle Forsvarets lokasjoner kommer til skje ila. våren 2022.


  Kontakt oss

  Berørte medarbeidere i FLO Forsyning må henvende seg til sin nærmeste leder.

  Generelle spørsmål knyttet til det som skal gjøres kan rettes til:
  Prosjektleder: Dagfinn Grønvoll, [email protected]
  Tomm Willy Hofstad Andersen, [email protected]

  Forsyningsprosjektet - presentasjon

 4. Forsvarets økonomisenter (FØS) er foreslått som et sentralisert og kompetansedrevet økonomimiljø i Bergen. FØS skal bidra med innsikt og strategisk støtte til ledere i hele virksomheten for å legge til rette for optimal ressursutnyttelse. De foreslåtte endringene innen økonomiområdet inngår i et av flere tiltak for modernisering og effektivisering av Forsvaret, og vil også bidra til å nå målet om årlig kostnadsreduksjon med 1,9 mrd. Siden bedre og mer relevant økonomistyring er et sentralt element i transformasjonen har dette prosjektet startet arbeidet med å etablere et felles økonomisenter for Forsvaret.   

  Forsvarssjefen vil med dette få større mulighet til tverrprioritering og oppnå optimal ressursutnyttelse. Et felles økonomisenter vil lette arbeidet med å få mest mulig ut av hver krone.  

  Les mer om økonomiprosjektet.


 5. Mer informasjon om prosjektet kommer.

  Prosjektleder: Siv Cederkvist

 6. Forsvarsstaben skal eie og lede moderniseringen av Forsvaret. For å lykkes må Forsvarsstaben (FST) forenkle sin nåværende arbeidsform. Kompliserte prosesser og detaljert oppgavestyring må endres. Prosessene i FST skal være effektive og gi ledelsen relevant og departementet nødvendig styringsinformasjon.

  Struktur og arbeidsform i FST påvirkes sannsynligvis av de fleste pågående tiltak for modernisering og effektivisering. Forsvarsstaben ble i august 2021 satt opp i en J-struktur og de fleste seksjoner vil bli berørt av tiltakene i denne moderniseringsplanen eller av MAST programmet.

  Moderniseringspotensialet vil bli synliggjort i de ulike prosjektene. For å sikre at de interne plan- og styringsprosessene også blir vurdert med sikte på forenkling, standardisering og effektivisering er det besluttet at det skal gjennomføres en vurdering av arbeidsform og leveranser og i hvilken grad disse møter krav satt av FD. Prosjektet skal utvikle fremtidig løsning for FST der stabens to hovedoppgaver, virksomhetsutvikling- og virksomhetsstyring skal defineres, leveranser samt behov for kompetanse og kapasitet avklares.
   

  FST i 2025:

  FSTs hovedansvarsområder er virksomhetsutvikling og virksomhetsstyring av Forsvaret. FST driver en rekke initiativ for kontinuerlig forbedring av Forsvaret i takt med samfunnstrender og teknologiutvikling, og da spesielt større og overbyggende utviklingsinitiativ. Arbeidsformen er leveranseorientert, oppgavene gjøres en gang ett sted og den samlede kompetansen benyttes for å sikre kvalitativt gode leveranser.

  FST har modernisert alle sine prosesser og modernisert sin arbeidsform. Prosessene frem mot leveranser er lederdrevet og styring og kontroll av Forsvaret er profesjonalisert.

  Styringen av de ulike enhetene i Forsvaret er risikobasert og dermed differensiert og tilpasset den enkelte enhets utfordringer. Styringen av felles- og støttefunksjoner og styrkeprodusenter, skjer ikke etter samme logikk. Felles- og støttefunksjoner styres på prosesseffektivitet og «kost av funksjonen» målt i forhold til styrkeprodusentenes budsjett.  Styrkeprodusenter styres på produktivitet og effektivitet i leveransene.

  FST setter sammen små, effektive team for analyse og problemløsning som underlag for strategiske beslutninger. FST utvikler strategier for enkelte områder som er presise og tydelige og som gjør det enkelt å operasjonalisere i de ulike enhetene og i etatene FB og FMA når det er relevant.
   

  Fremdrift

  Prosjektet har formell oppstart 01.03.2022. Prosjektplan og tidsplan vil utarbeides og publiseres når de er ferdigstilt. ATO er invitert til å stille med deltager i prosjektet.
   

  Kontakt oss

  Prosjektleder er Brage Larssen. Det vil etableres en postboks hvor personell kan sende inn spørsmål og innspill.


  Effektivisering Forsvarsstaben - oppdraget

 7. Prosjektet er under etablering.

 8. Prosjektet er under etablering.

 9. Mer informasjon om prosjektet kommer.

  Prosjektleder: Oberst Helge Martin Rasmussen
   

 10. Prosjektet er under etablering.

 11. Prosjektet er under etablering.