20210527th_ 17861

Hva kan forårsake selvmordstanker?

Hvilke forhold eller hendelser som kan virke utløsende for selvmordstanker eller selvmordshandling vil være avhengig av hva det spesielle forholdet eller hendelsen betyr for personen.

Hendelser som oppleves som katastrofale for noen vil derfor ikke nødvendigvis oppleves som så belastende for andre personer.

For noen mennesker vil tap av samlivspartner enten det er ved død, skilsmisse eller brudd kunne oppleves som så smertefullt at de ikke kan se noen annen utvei enn selvmord.

For andre kan følelsen av ensomhet, mangel på sosial støtte eller opplevelsen av å være helt alene være den siste og utløsende faktor før selvmordshandlingen.

Konflikter med andre mennesker for eksempel på arbeidsplassen, i parforhold eller familieproblemer kan oppleves som svært belastende og for enkelte personer utgjøre en risikofaktor. Økonomiske problemer eller skandaler, straff, tap av sikkerhetsklarering/autorisasjon og andre forhold som kan utløse skamfølelse hos personen regnes også inn som slike risikofaktorer.

Alvorlig eller smertefull fysisk eller psykisk sykdom kan være så vanskelig å takle at selvmord oppleves som en løsning.

Det finnes ingen uttømmende liste. Utløsende risikofaktorer vil som oftest være belastende hendelser med opplevelse av tap av noe som er spesielt viktig for personen.

Det er viktig å gi økt bevissthet om hvilke forhold/hendelser som kan være utløsende risikofaktorer for selvmordstanker, slik at omgivelsene kan være særlig oppmerksomme på tegn/signaler.

De kan være;

 • Økonomiske problemer
 • Samlivsbrudd
 • Tap av jobb/karriere
 • Sykdom/dødsfall i nær familie
 • Tap av sikkerhetsklarering
 • Uførhet/alvorlig sykdom
 • Følelsen av å ikke lykkes
 • Tap av sosialt nettverk (spesielt sånn som ting er nå med mange på hjemmekontor)
 • Trakassering og mobbing over tid
 • Spiseforstyrrelse
 • Psykiske lidelser (særlig depresjon, schizofreni og andre psykoselidelser og personlighetsforstyrrelser)
 • Alkohol/rusmiddelmisbruk øker risikoen for selvmord betydelig og da spesielt i kombinasjon med en psykisk lidelse eller personlighetsforstyrrelse.
 • Tidligere selvmordsforsøk eller selvskading
 • Somatisk sykdom
 • Psykososiale faktorer som langvarig stress, problemer i parforholdet, eller økonomiske problemer kan også øke risikoen for selvmord hos sårbare individer
 • Belastende livshendelser (f.eks. tapsopplevelser, vold, seksuelt misbruk eller andre traumer)
 • Familiehistorie med selvmord eller selvmordsatferd
 • Eksponering for flere ulike faktorer