Sjøforsvaret sendte sine aspiranter ut på nattmarsj for å markere starten på fase to av Forsvarets Opptak og Seleksjon.
//
The Royal Norwegian Navy sent their aspirants out marching to mark the beginning of the second phase of The Armed Forces Recruitment and Selection Process.

Refselse

Bryter du militære regler, kan du bli refset. Dette kan du bli refset for, og slik forholder du deg til det.

​​Dersom du ikke følger ordre, ikke møter til tjeneste, tar ulovlig perm, oppholder alkohol på leir eller har sex i tjenesten, kan du bli refset.

Rus

I Forsvaret er det nulltoleranse for rus. Alle som mistenker, vet om at en har drevet med rus, eller hatt tilknytting til rus er pliktige til å melde fra om dette gjennom tjenestelinja. Du er rapporteringspliktig.

Alkohol

Det er ikke lov å nyte eller oppbevare alkohol på leir. Hvis dette forekommer må det meldes i tjenestelinja.​

Hvem kan refses:

 • Befal
 • Vervede
 • Soldater

Brudd på lov og militære tjenesteplikter, dette gjelder også 24 timer før og etter tjeneste, kan gi grunnlag for refselse. Eksempler på dette kan være intim omgang på leir. Eller å ta ulovlig perm. Her er det viktig å understreke at refs ikke er en straff!​

Hjemmel hentet fra «Disiplinærmyndighet i forsvaret. Lovens virkefelt § 1»

«Den som overtrer eller forsommer militære tjenesteplikter som følge av lov, reglement, instruks, direktiv, forskrift eller rettmessig ordre kan refses disiplinært. Det samme gjelder den som overtrer eller forsømmer seg mot militær skikk og orden. Refselse kan også ilegges den som gjør seg skyldig i borgerlige straffbare forhold.»

 1. Refselse er et middel som brukes for å skape og opprettholde militær disiplin.​

  Ulike former for refs:

  • Militær arrest: Inntil 20 dager.
  • Bøter: Inntil 20 ganger tjenestetillegget.
  • Frihetsinnskrenkning: Inntil 30 dager.
 2. Har en soldat fått en refselse han ikke er enig i, kan han klage til nærmeste oberst innen 48 timer. Er det startet en sak vil det utføres etterforskning av militærpolitiet, for sikring av bevis for å bevise skyld så vell som skyldfrihet. ​

 3. Alle som blir kalt inn til å avgi forklaring i tjenstlig sammenheng er pliktige til å møte.

  Alle inne til avhør har rett til å ha med seg en tillitsvalgt. Den tillitsvalgte skal fungere som en objektiv part. Og skal ikke fremme soldatens sak.

 4. Husk at en soldat alltid kan ringe krigsadvokaten hvis det er spørsmål om hvilke regler som gjelder i disiplinærsaker eller militære straffesaker. Krigsadvokatene for Sør-Norge har telefonnummer 22 70 87 50. Krigsadvokatene for Nord-Norge treffes på 75 57 85 82.​