Rettigheter i tjenesten

Som soldat i førstegangstjeneste har du en rekke rettigheter og plikter.

Soldater og en launcher fra Luftvernbataljonen under øvelse Cold Response. (før korona/avlyst)
 1. Lege og tannlege

  Som vernepliktig vil man alltid få tilbud om / ha tilgang på gratis lege og tannlege. Det er tannleger og leger på de fleste tjenestestedene. Er det behov for psykolog har vernepliktige også krav på å få gratis hjelp.

  Legemidler (medisiner)

  Alle i førstegangstjeneste har krav på å få dekket utgifter til nødvendige legemidler. Forsvaret hjelper også til med å skaffe prevensjonsmidler som kondomer og p-piller. 

  Behov for medisinsk hjelp på permisjon

  Blir du syk eller skader deg på permisjon skal Forsvaret dekke utgiftene. Du må vise frem FD-ID-kort og permisjonsseddel. Ta med nødvendig dokumentasjon tilbake til din sjef. ​

 2. Er du syk kan du benytte egenmelding.
  For benyttelse av egenmelding som vernepliktig må dette være lagt til grunn:

  • Rett til egenmelding ved sykdom gjøres gjeldende to måneder etter innrykk og skolestart
  • Egenmelding kan nyttes inntil tre kalenderdager om gangen
  • Egenmelding kan ikke benyttes ved sykdom innen 16 dager etter forrige egenmelding
  • Egenmelding kan benyttes inntil tre ganger i løpet av et år

  Dersom du er syk og ikke kan benytte deg av egenmelding, eller du trenger legehjelp, må du henvende deg til sykestua. Husk å melde fra til befalet ditt om at du er syk. 

 3. Arbeidstiden i førstegangstjenesten er 42,5 timer per uke (inkludert lunsjpause på en halvtime). Dette gjelder ikke under øvelser og utdanning (herunder rekruttskole).

  Arbeidstiden for soldater i turnusstillinger gjennomsnittsberegnes for en 12-ukers periode. Det vil si at arbeidstiden i snitt gjennom disse 12 ukene ikke skal overstige 42,5 timer.

  Alle soldater skal ha en stillingsbeskrivelse, som sier hva arbeidsoppgavene til soldaten er. Du kan be befalet ditt om å få se stillingsbeskrivelsen din. I utgangspunktet skal man ikke settes til andre arbeidsoppgaver enn de som følger av stillingsbeskrivelsen. Dette gjelder ikke under øvelser og utdanning.

 4. Vanligvis er førstegangstjenesten på 12 måneder. Noen blir tilbudt 18 måneders tjeneste. 
  Ved dimisjon har du krav på en tjenesteuttalelse​. Tjenesteuttalelsen sier blant annet hvor du har tjenestegjort, hvilken stilling du har hatt, hva som har vært arbeidsoppgavene dine og hvor godt du har utført den. Tjenesteuttalelsen skal utleveres i god tid før dimisjon, slik at du har anledning til å lese igjennom, rapportere åpenbare feil/mangler eller fremme klage. Klagefristen er 3 uker fra du mottok uttalelsen.

  Når du dimmer har du også mulighet til å få en attest som er mer kortfattet enn tjenesteuttalelsen, og som er enklere å bruke i det sivile.

  Førtidsdimisjon

  Dersom du har fått skole- eller studieplass, kan du søke om å førtidsdimittere inntil seks uker før ordinær dimisjonsdato. Det samme gjelder dersom du har fått tilbud om jobb og du står i fare for å miste kontrakten om du ikke dimitterer før tiden.

  Man har ikke noe absolutt krav på førtidsdimisjon. Det er Forsvarets behov som avgjør om søknaden innvilges.

 5. Forsikrings- og erstatningsordninger for vernepliktige i tjeneste

  Folketrygdloven

  Alle som avtjener førstegangstjeneste har utvidet yrkesskadedekning etter folketrygdloven § 13-8. Utvidet yrkesskadedekning betyr at enhver skade eller sykdom som har oppstått i tiden fra du møter til tjeneste, til du dimitterer – inkludert i fritiden eller under permisjon – regnes som yrkesskade etter folketrygdloven. Det innebærer at det ikke stilles krav om at skaden har oppstått som følge av en arbeidsulykke (folketrygdloven § 13-3). Videre er dekningen heller ikke begrenset til sykdommer eller lidelser som godkjennes som yrkessykdom (folketrygdloven § 13-4). Det er ikke  krav om at tjenesten har forårsaket skaden eller sykdommen, men det er tilstrekkelig at skaden eller sykdommen er påført eller har oppstått under førstegangstjenesten. Det er heller ikke krav om at skaden eller sykdommen er påført eller har oppstått på tjenestestedet. Den utvidede yrkesskadedekningen gir bedre dekning av helsetjenester og opptjening av pensjonsrettigheter, samt en menerstatning. Menerstatning er en utbetaling som skal bøte på tapt livsutfoldelse og som er uavhengig av inntektstap eller påførte utgifter (folketrygdloven § 13-2).

  Skader som har oppstått før førstegangstjenesten er ikke omfattet av yrkesskadedekning etter folketrygdloven. Dersom en skade oppstår etter endt førstegangstjeneste, vil det avgjørende være om skaden er forårsaket av tjenesten.

  Yrkesskadeforsikringsloven

  Vernepliktig personell er omfattet av yrkesskadeforsikringsloven. Yrkesskadeforsikringslovens § 10 sier imidlertid at yrkesskadeforsikringen skal dekke skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid, på arbeidssted i arbeidstiden. Dersom en skade påføres ved en ulykke i forbindelse med pålagt tjeneste (på arbeid, i arbeid, på arbeidssted), vurderes erstatningen etter yrkesskadeforsikringsloven. Yrkesskadeforsikringsloven gir altså ikke erstatning for skader eller sykdom som er påført i fritiden eller under permisjon.

  Erstatningen skal dekke påførte utgifter og fremtidige utgifter samt lidt og fremtidig inntektstap. Søknad om erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven behandles av Statens pensjonskasse.

  Engangserstatning

  I tillegg til de støtte- og erstatningsordningene som er fastsatt i folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven, er det gjennom forsvarsloven § 33 etablert en egen erstatningsordning for vernepliktige, den såkalte engangserstatningsordningen. Denne er regulert i vernepliktsforskriften §§ 75-84, der erstatning gis for skader påført i tjenesten, under fritid eller under permisjon. Engangserstatningsordningen er uavhengig av den ervervsmessige invaliditetsgraden. Ved dødsfall har de etterlatte krav på erstatning.

  Medisinsk invaliditetsgrad
  Erstatning ytes fra 2 % medisinsk invaliditet når sykdommen har oppstått under tjenesten og har sammenheng med tjenesten og når skaden er påført under tjenesten.

  For sykdommer som oppstår under tjenesten, men som ikke har sammenheng med tjenesten, og for skader som påføres under fritiden eller under permisjon, er det krav om medisinsk invaliditet på 15 % eller mer. Dersom en soldat i førstegangstjeneste påføres skade i fritiden eller under permisjon, hvor medisinsk invaliditet ikke overstiger 15%, er den vernepliktige omfattet av folketrygdloven § 13-8 andre ledd, jf. at dette er en utvidet dekning for enhver skade eller sykdom de er påført i tidsrommet fra de møter til tjeneste til de dimitterer. De kan derfor ha krav på særfordeler etter folketrygdloven § 13-2.

  Utbetalingens størrelse
  Etter vernepliktsforskriften § 79 andre ledd kan det gis erstatning inntil 15 ganger folketrygdlovens grunnbeløp dersom skaden er påført under tjenesten eller sykdommen har oppstått under tjenesten og sammenheng med tjenesten.

  For skader som har oppstått under fritiden, eller når sykdommen ikke har sammenheng med tjenesten, kan det gis erstatning inntil 7,5 ganger folketrygdens grunnbeløp.

  Samordning
  Engangserstatningen kommer i tillegg til lovbestemte trygdeytelser. Dersom det er utbetalt erstatning for samme skade fra staten etter annet grunnlag, reduseres engangserstatningen tilsvarende. Søknad om erstatning behandles av Statens pensjonskasse, der Forsvarsdepartementet er klageinstans.

Krav på midtveis- og sluttsamtale​
Alle soldater skal ha en samtale med befal halvveis og mot slutten av tjenesten. Samtalene følger et skjema med spørsmål som går på trivsel og arbeidsmiljø. Dette skal gi deg en tilbakemelding på hvordan befalet synes du utfører tjenesten.
Krav på støtte fra NAV etter dimisjon
Som nydimittert har du krav på dagpenger (arbeidsledighets­trygd)​ fra NAV i 26 uker, dersom du ikke begynner på skole eller får deg jobb.