Rettigheter i tjenesten

Som soldat i førstegangstjeneste har du en rekke rettigheter og plikter.

Soldater og en launcher fra Luftvernbataljonen under øvelse Cold Response. (før korona/avlyst)
 1. Lege og tannlege

  Som vernepliktig vil man alltid få tilbud om / ha tilgang på gratis lege og tannlege. Det er tannleger og leger på de fleste tjenestestedene. Er det behov for psykolog har vernepliktige også krav på å få gratis hjelp.

  Legemidler (medisiner)

  Alle i førstegangstjeneste har krav på å få dekket utgifter til nødvendige legemidler. Forsvaret hjelper også til med å skaffe prevensjonsmidler som kondomer og p-piller. 

  Behov for medisinsk hjelp på permisjon

  Blir du syk eller skader deg på permisjon skal Forsvaret dekke utgiftene. Du må vise frem FD-ID-kort og permisjonsseddel. Ta med nødvendig dokumentasjon tilbake til din sjef. ​

 2. Er du syk kan du benytte egenmelding.
  For benyttelse av egenmelding som vernepliktig må dette være lagt til grunn:

  • Rett til egenmelding ved sykdom gjøres gjeldende to måneder etter innrykk og skolestart
  • Egenmelding kan nyttes inntil tre kalenderdager om gangen
  • Egenmelding kan ikke benyttes ved sykdom innen 16 dager etter forrige egenmelding
  • Egenmelding kan benyttes inntil tre ganger i løpet av et år

  Dersom du er syk og ikke kan benytte deg av egenmelding, eller du trenger legehjelp, må du henvende deg til sykestua. Husk å melde fra til befalet ditt om at du er syk. 

 3. Arbeidstiden i førstegangstjenesten er 42,5 timer per uke (inkludert lunsjpause på en halvtime). Dette gjelder ikke under øvelser og utdanning (herunder rekruttskole).

  Arbeidstiden for soldater i turnusstillinger gjennomsnittsberegnes for en 12-ukers periode. Det vil si at arbeidstiden i snitt gjennom disse 12 ukene ikke skal overstige 42,5 timer.

  Alle soldater skal ha en stillingsbeskrivelse, som sier hva arbeidsoppgavene til soldaten er. Du kan be befalet ditt om å få se stillingsbeskrivelsen din. I utgangspunktet skal man ikke settes til andre arbeidsoppgaver enn de som følger av stillingsbeskrivelsen. Dette gjelder ikke under øvelser og utdanning.

 4. Vanligvis er førstegangstjenesten på 12 måneder. Noen blir tilbudt 18 måneders tjeneste. 
  Ved dimisjon har du krav på en tjenesteuttalelse​. Tjenesteuttalelsen sier blant annet hvor du har tjenestegjort, hvilken stilling du har hatt, hva som har vært arbeidsoppgavene dine og hvor godt du har utført den. Tjenesteuttalelsen skal utleveres i god tid før dimisjon, slik at du har anledning til å lese igjennom, rapportere åpenbare feil/mangler eller fremme klage. Klagefristen er 3 uker fra du mottok uttalelsen.

  Når du dimmer har du også mulighet til å få en attest som er mer kortfattet enn tjenesteuttalelsen, og som er enklere å bruke i det sivile.

  Førtidsdimisjon

  Dersom du har fått skole- eller studieplass, kan du søke om å førtidsdimittere inntil seks uker før ordinær dimisjonsdato. Det samme gjelder dersom du har fått tilbud om jobb og du står i fare for å miste kontrakten om du ikke dimitterer før tiden.

  Man har ikke noe absolutt krav på førtidsdimisjon. Det er Forsvarets behov som avgjør om søknaden innvilges.

 5. Forsikrings- og erstatningsordninger for vernepliktige i tjeneste

  Folketrygdloven

  Alle som avtjener førstegangstjeneste har yrkesskadefordelene etter folketrygdloven § 13-8. Dette betyr at enhver skade eller sykdom som har oppstått i tiden fra du møter til tjeneste, til du dimitterer – inkludert i fritiden eller under permisjon – regnes som yrkesskade etter folketrygdloven. Det stilles da ikke krav om at skaden har oppstått som følge av en arbeidsulykke (folketrygdloven § 13-3), at det er tjenesten som har forårsaket skade/sykdom eller at det har skjedd på tjenestestedet. Den utvidede yrkesskadedekningen gir bedre dekning av helsetjenester og opptjening av pensjonsrettigheter samt en menerstatning. Menerstatning er en utbetaling som skal bøte på tapt livsutfoldelse og er uavhengig av inntektstap eller påførte utgifter (folketrygdloven § 13-2).

  Skader som har oppstått før førstegangstjenesten er ikke omfattet av yrkesskadedekning etter folketrygdloven. Dersom skade oppstår etter endt førstegangstjeneste, vil det avgjørende være om skaden er forårsaket av tjenesten.

  Yrkesskadeforsikringsloven

  Tjenestepliktige, også de inne til førstegangstjeneste, er omfattet er omfattet av yrkesskadeforsikringsloven. For å få erstatning etter denne loven krever det at skade og sykdom påføres i arbeid, på arbeidssted i arbeidstiden. Det er Statens pensjonskasse som vurderer krav om erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven.

  Erstatningen skal dekke påførte utgifter og fremtidige utgifter samt lidt og fremtidig inntektstap. Søknad om erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven behandles av Statens pensjonskasse.

  Yrkesskadeforsikringsloven gir altså ikke erstatning for skader eller sykdom som er påført i fritiden eller under permisjon, men tjenestepliktige og vernepliktige inne til førstegangstjeneste har noen bestemmelser i forsvarsloven som kan gi rett til erstatning.

  Forsvarsloven § 33a – vernepliktige inne til førstegangstjeneste

  For skader som har skjedd etter 17. juni 2022 kan vernepliktige inne til førstegangstjeneste kreve erstatning for skade dersom skaden har sammenheng med tjenesten og ikke dekkes etter yrkesskadeforsikringsloven. Sammenheng med tjenesten betyr i denne sammenheng at det har skjedd pga. aktivitet i leir, på tjenestereise og kurs o.l. som arrangeres eller betales av Forsvaret. Detaljene står i loven. Også denne erstatningen skal det søkes om til Statens pensjonskasse.

  Engangserstatning

  I tillegg til ordningene som er beskrevet over finnes det en bestemmelse i forsvarsloven § 33 som kan gi erstatning for skader påført i eller utenfor tjeneste. Ordningen er nærmere beskrevet i vernepliktsforskriften kapittel 13. Det er hvor skadet du blir (varig medisinsk invaliditet) og hvor nær tilknytning hendelsen hadde til tjenesten som avgjør om og hvor stor erstatning du kan søke om. Ved dødsfall har de etterlatte krav på erstatning.

  Samordning

  Erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven og forsvarsloven kommer i tillegg til lovbestemte trygdeytelser (fra NAV etter folketrygdloven). Erstatninger fra staten samordnes. Det tas altså hensyn til om det er rett til erstatning etter ulike bestemmelser og lover, og utbetalingen skal skje etter det grunnlaget som gir høyest utbetaling. Søknad om erstatning behandles av Statens pensjonskasse, der Forsvarsdepartementet er klageinstans.

Krav på midtveis- og sluttsamtale​
Alle soldater skal ha en samtale med befal halvveis og mot slutten av tjenesten. Samtalene følger et skjema med spørsmål som går på trivsel og arbeidsmiljø. Dette skal gi deg en tilbakemelding på hvordan befalet synes du utfører tjenesten.
Krav på støtte fra NAV etter dimisjon
Som nydimittert har du krav på dagpenger (arbeidsledighets­trygd)​ fra NAV i 26 uker, dersom du ikke begynner på skole eller får deg jobb.