Rettigheter i tjenesten

Som soldat i førstegangstjeneste har du en rekke rettigheter og plikter.

Soldater og en launcher fra Luftvernbataljonen under øvelse Cold Response. (før korona/avlyst)
 1. Lege og tannlege

  Som vernepliktig vil man alltid få tilbud om / ha tilgang på gratis lege og tannlege. Det er tannleger og leger på de fleste tjenestestedene. Er det behov for psykolog har vernepliktige også krav på å få gratis hjelp.

  Legemidler (medisiner)

  Alle i førstegangstjeneste har krav på å få dekket utgifter til nødvendige legemidler. Forsvaret hjelper også til med å skaffe prevensjonsmidler som kondomer og p-piller. 

  Behov for medisinsk hjelp på permisjon

  Blir du syk eller skader deg på permisjon skal Forsvaret dekke utgiftene. Du må vise frem FD-ID-kort og permisjonsseddel. Ta med nødvendig dokumentasjon tilbake til din sjef. ​

 2. Er du syk kan du benytte egenmelding.
  For benyttelse av egenmelding som vernepliktig må dette være lagt til grunn:

  • Rett til egenmelding ved sykdom gjøres gjeldende to måneder etter innrykk og skolestart
  • Egenmelding kan nyttes inntil tre kalenderdager om gangen
  • Egenmelding kan ikke benyttes ved sykdom innen 16 dager etter forrige egenmelding
  • Egenmelding kan benyttes inntil tre ganger i løpet av et år

  Dersom du er syk og ikke kan benytte deg av egenmelding, eller du trenger legehjelp, må du henvende deg til sykestua. Husk å melde fra til befalet ditt om at du er syk. 

 3. Arbeidstiden i førstegangstjenesten er 42,5 timer per uke (inkludert lunsjpause på en halvtime). Dette gjelder ikke under øvelser og utdanning (herunder rekruttskole).

  Arbeidstiden for soldater i turnusstillinger gjennomsnittsberegnes for en 12-ukers periode. Det vil si at arbeidstiden i snitt gjennom disse 12 ukene ikke skal overstige 42,5 timer.

  Alle soldater skal ha en stillingsbeskrivelse, som sier hva arbeidsoppgavene til soldaten er. Du kan be befalet ditt om å få se stillingsbeskrivelsen din. I utgangspunktet skal man ikke settes til andre arbeidsoppgaver enn de som følger av stillingsbeskrivelsen. Dette gjelder ikke under øvelser og utdanning.

 4. Vanligvis er førstegangstjenesten på 12 måneder. Noen blir tilbudt 18 måneders tjeneste. 
  Ved dimisjon har du krav på en tjenesteuttalelse​. Tjenesteuttalelsen sier blant annet hvor du har tjenestegjort, hvilken stilling du har hatt, hva som har vært arbeidsoppgavene dine og hvor godt du har utført den. Tjenesteuttalelsen skal utleveres i god tid før dimisjon, slik at du har anledning til å lese igjennom, rapportere åpenbare feil/mangler eller fremme klage. Klagefristen er 3 uker fra du mottok uttalelsen.

  Når du dimmer har du også mulighet til å få en attest som er mer kortfattet enn tjenesteuttalelsen, og som er enklere å bruke i det sivile.

  Førtidsdimisjon

  Dersom du har fått skole- eller studieplass, kan du søke om å førtidsdimittere inntil seks uker før ordinær dimisjonsdato. Det samme gjelder dersom du har fått tilbud om jobb og du står i fare for å miste kontrakten om du ikke dimitterer før tiden.

  Man har ikke noe absolutt krav på førtidsdimisjon. Det er Forsvarets behov som avgjør om søknaden innvilges.

Krav på midtveis- og sluttsamtale​
Alle soldater skal ha en samtale med befal halvveis og mot slutten av tjenesten. Samtalene følger et skjema med spørsmål som går på trivsel og arbeidsmiljø. Dette skal gi deg en tilbakemelding på hvordan befalet synes du utfører tjenesten
Krav på støtte fra NAV etter dimisjon
Som nydimittert har du krav på dagpenger (arbeidsledighets­trygd)​ fra NAV i 26 uker, dersom du ikke begynner på skole eller får deg jobb.