Emneside for ING2318 Sjømilitær teknologi 2

Studiepoeng
7.5
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Naval military technology 2

Hva lærer du

Dette emnet skal

 • gi kandidatene det læringsutbytte andre bransjefag ved skolen krever
 • gi kandidatene det læringsutbytte som STCW-konvensjonen krever
 • bidra til at offiserene i sin tjeneste vil kunne tilegne seg tekniske kunnskaper og ferdigheter

Emnet dekker følgende faglig innhold: elektromagnetisme (elektrisk feltstyrke, kapasitans, magnetisme, magnetfelt, elektromagnetisk induksjon, induktans, fotoelektrisk effekt, varmestråling), virkemåte for radar, sambands- og navigasjonsutstyr (Snells lov, undervannsakustikk, lydbaner i sjøen, elektriske svingekretser, antenner og elektromagnetiske bølger, magnetron, bølgeleder, radarantenner, fasestyrt radar, strålingstetthet, strålingsfare og grenseverdier i NATO, dopplereffekt for lyd og for elektromagnetiske bølger, signalbehandling, frekvensanalyse, filter, modulasjon, digitalisering), virkemåte for elektrooptiske sensorer (geometrisk optikk, halvlederteori, laser), vektorfunksjoner (derivasjon, tangent, fart, akselerasjon, buelengde), krumlinjet bevegelse og ballistikk (prosjektilbaner med og uten luftmotstand, sirkelbevegelse, Newtons gravitasjonslov, ellipse, satellittbaner, Keplers lover, Coriolis-effekt), bevegelsesmengde (impuls, bevaring av bevegelsesmengde, støt, rekyl, prinsipp for rakett- og jetmotor), sfærisk trigonometri (definisjon, storsirkel, småsirkel, pol, buelengde som vinkel, rettvinklede trekanter og Napiers regel, cosinus-formelen).

Emnet følger STCW-kode A-II/1 og A-II/2. STCW-funksjon: Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03, Appendix 1, Matematics, og Appendix 2, Physical Science.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • beskrive sentrale begreper, lover og metoder i utvalgte emner i faget
  • gjøre rede for sensor-, sambands- og navigasjonssystemers virkemåte, muligheter og begrensninger

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • forklare sentralt fagstoff i emnet
  • anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • anvende matematiske metoder som verktøy i faget

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • har innsikt i hvordan fysikk kan gi svar på en del praktiske problemer
  • formidle faglige problemstillinger hvor fysikk inngår i problembeskrivelsen eller problemløsningen
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 2. Kunngjøres

  • Callin, P. et al. (2012). Ergo Fysikk 2 (2. utg.). Aschehoug, ISBN 9788203344015 (kap. 5-7).
  • Tabeller i fysikk

  Kopieres og deles ut av faglærer:

  • Tveita, L. O. Kompendium i sensorteori, Sjøkrigsskolen.
  • Fausa, L. Kompendium i elektrooptikk, Sjøkrigsskolen.
 3. Muntlig eksamen

  30 minutter

  Karakterskala A-F.

 4. Undervisningen koordineres med emnet ING2317 Sjømilitær teknologi 1.

  Emnevalget koordineres med Våpen/sensor-lære, Navigasjonssystemer og Samband K2IS.

  Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jf. rammeplan for SKSK 1 punkt 5.1.3.