Emneside for ING2321 Fysikk for navigatører 1

Emnehistorikk
Studiepoeng
7.5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Physics for navigators 1

Hva lærer du

Emnet dekker følgende faglig innhold.

 • Kinematikk
 • Krefter og Newtons lover
 • Arbeid, energi, effekt
 • Hydrostatikk (trykk, oppdrift)
 • Hydrodynamikk (væskestrøm, kontinuitetsligningen, Bernoullis ligning)
 • Svingninger og bølger
 • Introduksjon til elektrisk felt og magnetfelt
 1. Kunnskap

  Kandidaten..

  • (K1) har kunnskap om sentrale begreper, lover og metoder i emnet

   

  Ferdigheter

  Kandidaten..

  • (F1) kan forklare begreper og faglige sammenhenger i emnet
  • (F2) kan anvende lover og metoder i emnet som verktøy ved praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
  • (F3) kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

   

  Generell kompetanse

  Kandidaten..

  • (G1) har innsikt i hvordan fysikk kan gi svar på praktiske problemer
  • (G2) kan kommunisere om problemstillinger der fysikk inngår i problembeskrivelsen eller problemløsningen
 2. Undervisning og oppgaveregning.

 3. Skriftlig eksamen, 5 timer, karakterskala A-F.

 4. Emnet danner grunnlag for ING2322 og ING3330 samt emner som oppfyller krav med hensyn til STCW-konvensjonen. Emnet bidrar til at offiserene i sin tjeneste vil kunne tilegne seg nødvendige realfaglige og tekniske kunnskaper og ferdigheter.

  Emnet koordineres med og bygger på ING2320.

  Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre emner og fra den sjømilitære profesjonen.