Emneside for ING2322 Fysikk for navigatører 2

Emnehistorikk
Studiepoeng
7.5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Physics for navigators 2

Hva lærer du

Emnet dekker følgende faglig innhold.

 • Elektromagnetiske bølger, strålingsintensitet, strålingsdiagram, strålingsfare
 • Interferens
 • Antenner (parabolantenne, dipolantenne, spaltantenne, fasestyrt antenne), bølgeleder
 • Radar (pulslengde, pulsrepetisjonstid, pulseffekt, oppløsning)
 • Elektromagnetisk induksjon
 • Elektriske kretser, svingekretser, resonans, magnetron
 • Signalbehandling (frekvensanalyse, filter, modulasjon, sampling)
 • Termisk stråling, infrarød stråling
 • Fotoelektrisk effekt, halvlederteori, laser
 • Optikk, Snells lov
 • Undervannsakustikk
 • Dopplereffekt
 • Sfærisk trigonometri (storsirkelseilas, buelengde som vinkel, Napiers regel, cosinus-formelen)
 1. Kunnskap

  Kandidaten..

  • (K1) har kunnskap om sentrale begreper, lover og metoder i emnet

  Ferdigheter

  Kandidaten..

  • (F1) kan forklare begreper og faglige sammenhenger i emnet
  • (F2) kan anvende lover og metoder i emnet som verktøy ved praktiske og teoretiske  problemstillinger og treffe begrunnede valg
  • (F3) kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

  Generell kompetanse

  Kandidaten..

  • (G1) har innsikt i hvordan fysikk kan gi svar på praktiske problemer
  • (G2) kan kommunisere om problemstillinger der fysikk inngår i problembeskrivelsen eller problemløsningen
 2. Emnet legger vekt på studentaktive læringsformer, blant annet gruppearbeid og teambasert læring. 

 3. Muntlig eksamen, 30 minutter. Teller 60 % av karakteren.

  Mappevurdering. Teller 40 % av karakteren. Mappen må bestås for å kunne gå opp til eksamen.

  I mappen inngår quizer og en skriftlig prøve. Detaljer oppgis ved semesterstart.

  Karakterskala A-F.

 4. Emnet bygger på ING2320 og ING2321.

  Emnet danner grunnlag for emner som oppfyller krav med hensyn til STCW-konvensjonen. Emnet bidrar til at offiserene i sin tjeneste vil kunne tilegne seg nødvendige realfaglige og tekniske kunnskaper og ferdigheter.

  Emnet koordineres med NAV2303.

  Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre emner og fra den sjømilitære profesjonen.