Emneside for ING3308 Drift og vedlikehold av Sjøforsvarets fartøyer (D1)

Studiepoeng
5
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Operation and maintenance of Naval vessels (D1)

Hva lærer du

Hensikten med emnet er å dekke Sjøforsvarets behov samt tilfredsstille kravene i STCW, 1978, med tillegg innen drift og vedlikehold av fartøy i funksjonen navigering på ledelsesnivå.

Emnet følger:

STCW-kode: A-II/1 og A-II/2

STCW-funksjon: Lasting, lossing og stuing på det operative nivået og Navigering på ledelsesnivå (F1)

 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978, med tillegg.
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.01 Skipsoffiserer med ansvar på ledelsesnivå
  • kapittel 1.11.1. Opereringsprinsipp for fremdriftsmaskineri
  • kapittel 1.11.2. Fartøys hjelpemaskineri
  • kapittel 1.11.3. Generell kunnskap om marint maskineri 

Følgende faglig innhold dekkes i emnet: Overordnet forståelse for sikkerhetsregimer, nasjonalt og internasjonalt med vektlegging av IMO-regelverk og Skipssikkerhetsloven i et drift- og vedlikeholdsperspektiv. Reder- klasse og sjøforsikrings samvirke, havnestatsforskriften og flaggstatbegrepet. Sjøforsvarets veiledning til tjenesten ombord med ansvar og myndighet. Sjøforsvarets strategi og prinsipper for materiell- og vedlikeholdsstyring. Gjennomføring av vedlikehold med vekt på levetidskostnader. Gjeldende ERP-system med fokus på vedlikehold- og reservedeler i Sjøforsvaret. Vedlikehold av stål-, aluminium- og sandwich skrog. Aksler, propeller og vannjet. Skips- og motor- terminologi. Havarisystemer og barrierefilosofier. Fremdriftsanlegg; Dieselmaskineri, 2- og 4 takt, Gassturbin, Dampanlegg og brenselcelle, Brennstoffsystem, Brokontrollsystem, Hjelpemaskineri, Varmevekslere, Destillering og ferskvannsystemer., Pumper og pumpesystemer, Styremaskineri, Generatorer, strømforsyning og strømfordeling, Kjøleanlegg, air-condition og ventilasjon, Stabilisator, Kloakksystemer og forbrenningsanlegg, Vannutskiller og oljefilterutstyr, Dekksmaskineri, Hydrauliske systemer, Drivstofforbruk, Utslipp og miljø påvirkninger fra fartøy med gjennomgang av MARPOL-konvensjonen, Maskinkontroll og styringssystem for sikker seilas (ved normal, ubemannet maskinrom (UMS) og farlig last).

 1. Kunnskap

  Kadetten...:

  • (K1) har bred kunnskap om skips-, hjelpemaskineri og skrogsystemer
  • (K2) kjenner til Sjøforsvarets terminologi, målsetning, strategi og systemer for sikkerhetsstyring, drift og vedlikehold av Sjøforsvarets fartøyer.
  • (K3) kjenner til tekniske uttrykk vedrørende skipsmaskineri

   

  Ferdigheter

  Kadetten...:

  • (F1) kan finne og anvende kvalitetssikringssystemene som Sjøforsvaret bruker.
  • (F2) kan finne og anvende faglig kunnskap om vedlikehold av skrog
  • (F3) kan anvende kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg innen drift og vedlikehold
  • (F4) kan anvende fjernkontroller for fremdriftsanlegg og maskinerisystemer og -funksjoner under veiledning. 
  • (F5) kan anvende operasjonelle grunnprinsipp for skipets framdriftsmaskineri og hjelpemaskineri
  • (F6) kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • (F7) kan beherske relevant skipsteknisk terminologi og uttrykksformer
  • (F8) kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

   

  Generell kompetanse

  Kadetten...:

  • (G1) har innsikt i driftsbegrensninger på hovedmaskineri, hjelpemaskineri og utstyr
  • (G2) kan delta i diskusjoner om skipstekniske problemstillinger
  • (G3) har innsikt i-, og kan delta, i planleggingen og gjennomføringen av vedlikehold på fartøy
  • (G4) har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
  • (G5) kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
  • (G6) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet
  • (G7) har innsikt i de miljømessige og økonomiske konsekvensene av maritim virksomhet i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv og kan anvende dette til sjøs
 2. Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra Sjøforsvarets fartøyer som illustrasjon av emnet.

  ·      Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner

  ·      Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,

  ·      Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.

  ·      Fartøysbesøk ved HOS for innsyn i vedlikeholdsutfordringer, laboratorieøvelser og datasimuleringer

 3. Vurderingsform: Individuell muntlig eksamen

  Karakterskala: A-F

  Andel:100 %