Emneside for ING3331 Skipsteknikk og miljø

Emnehistorikk
Studiepoeng
15
Studieår
2023

Hva lærer du

Hva lærer du 

Emnet dekker at kandidaten har inngående kunnskaper innen skipslære, stabilitet, trim, flyteevne  og ivaretagelse av miljø i henhold til STCW 78 kapittel AII/1 og AII/2 

 • Skipets form
 • Skipsterminologi - på norsk og engelsk
 • Skipstyper - sivile og militære
 • Bygging av skip
 • Krefter som virker på et skip
 • Gjeldende regelverk for bygging av fartøy sivilt og militært
 • Klassebegrepet
 • Stabilitet - initial og dynamisk
 • Vind og ising sin påvirkning på skipets stabilitet
 • Trim
 • Dokking og grunnstøting
 • Vanntett integritet
 • Skadestabilitet
 • Utslipp til sjø - utstyr og regelverk
 • Utslipp til luft - utstyr og regelverk
 1. Kunnskaper 

  Kandidaten..

  • (K1) har allmenn kjennskap til skip og de viktigste konstruksjonsdelene i et sivilt/militært skip
  • (K2) har praktisk kjennskap til stabilitets-, og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning og IMO sine rekommandasjoner vedrørende skipsstabilitet
  • (K3) har forståelse av grunnprinsippene i et skips konstruksjon og teoriene og faktorene som påvirker trim og stabilitet og tiltak som er nødvendig for å bevare trim og stabilitet og flyteevne
  • (K4) har forståelse for grunnprinsippene for vanntett integritet
  • (K5) har forståelse for grunnleggende tiltak som må iverksettes i tilfelle tap av oppdrift i intakt tilstand
  • (K6) Har kunnskap om skipsmotstand
  • (K7) Har kunnskap om forhåndsregler som tas for å hindre forurensing av havmiljøet

  Ferdigheter 

  Kandidaten..

  • (F1) kan forklare navn, plassering og hensikt om viktige konstruksjonsdeler på skip på norsk og engelsk
  • (F2) kan beherske tabellverk til å beregne et skips intaktstabilitet og trim under alle forhold
  • (F3) kan beregne bøyemoment og skjærkrefter på en lekter, og tolke diagrammene som gjelder bøyemoment og skjærkrefter fra en lastekalkulator
  • (F4) kan forstå prinsippene bak modellprøving og utføre enkle beregninger på skipsmotstand
  • (F5) kan finne, vurdere og henvise til informasjon fra fagstoff og regelverk som gjelder vern om havmiljø

  Generell kompetanse 

  Kandidaten..

  • (G1) kan kontrollere trim, stabilitet og belasting på skip og opprettholde skipets sjødyktighet
  • (G2) kan overvåke og kontrollere overholdelse av regelverkets krav og tiltak for å ivareta sikkerheten for menneskeliv til sjøs og vern av det marine havmiljøet.
  • (G3) har teoretisk kompetanse slik at kandidaten etter endt utdanning kan gå om bord på fartøy for å opptjene nødvendig fartstid til å  løse dekksoffiser klasse 1 (D1)
 2. Forslag til læringsaktiviteter og undervisningsformer er:

  Forelesninger, oppgaveløsning både i grupper og selvstendig. Bruk av simulator og skipsbesøk.

 3. Skriftlig skoleeksamen 5 timer.  

  Karakterskala A-F. 

  Hjelpemidler:

  Kalkulator, formelsamling og utleverte tabeller

 4. Utfyllende informasjon om emnet: 

  Emnet bygger på ING2320, ING2321 og ING3330

  Emnet dekker STCW konvensjonen sine krav til skip. Emnet bidrar til at offiserene i sin tjeneste vil kunne tilegne seg nødvendige  kunnskaper og ferdigheter for å ivareta skipets sjødyktighet og vern av det marine miljø

  Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra både den sjømilitære og sivile profesjonen.