Emneside for LOG2101 Verdikjedestyring og risikohåndtering

Emnehistorikk
Studiepoeng
7.5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Supply Chain and Risk Management

Hva lærer du

Helhetlig verdikjedestyring (supply chain management) handler om å optimalisere hele verdikjeden, fra råvarer til sluttbrukere, for å maksimere verdien og måloppnåelse. Dette innebærer å etablere et integrert system hvor alle involverte aktører samarbeider og utvikler strategier og prosesser for å effektivisere og koordinere aktiviteter i verdikjeden. Forsvaret er både en aktiv produsent og en sluttbruker av produkter og tjenester laget av verdikjeder.  

Dagens sivile og sivil-militære verdikjeder er komplekse nettverk som inkluderer mange nasjonale og internasjonale virksomheter. Kompleksiteten gjør verdikjedene utsatt for forstyrrelser. Hendelser som naturkatastrofer, krig og pandemier kan føre til alt fra mindre forsinkelser i leveranser til varig brudd av verdikjeden, noe som potensielt truer virksomhetens måloppnåelse. Det er derfor nødvendig å kunne håndtere disse forstyrrelses-risikoene i verdikjeden for å sikre kontinuiteten. 

Kurset skal gi kadettene kunnskap og forståelse om virksomhetsstyring i organisasjoner med fokus på en helhetlig tilnærming på tvers av funksjoner/virksomheter. Tanken om å integrere prosesser langs verdikjeden står sentralt i kurset. Kurset skal sette kadetten i stand til å reflektere over konsekvensene, både fordeler og ulemper av å tilpasse prosesser i en virksomhet og dermed verdikjede. Kurset fokuserer på å planlegge og koordinere slike prosesser under usikkerhet, dvs. øke robustheten/resiliensen mot uønskede forstyrrelser eller brudd i verdikjeden.  

 1. Etter avsluttet emne skal kadetten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

  Kunnskap

  kadetten..

  • (K1) har bred kunnskap om sentrale teorier, problemstillinger og metoder innenfor logistikk og verdikjedestyring 
  • (K2) kjenner viktige logistikk/verdikjedestyringsprosesser og har kunnskap om hvordan de påvirker hverandre (‘trade-offs’) 
  • (K3) forstår viktigheten av å integrere beslutningsprosesser på tvers av funksjoner/virksomheter og kjenner relaterte utfordringer 
  • (K4) har kunnskap om grunnleggende vitenskapelige teorier og metoder innen risikohåndtering 
  • (K5) kjenner prinsipper og strategier som øker robusthet/resiliens i en virksomhet/verdikjeder.

  Ferdigheter 

  kadetten..

  • (F1) kan anvende sentrale metoder for å analysere forskjellige logistikkprosesser (f.eks. lagerstyring, innkjøp) i en gitt virksomhet basert på nøkkeltall  
  • (F2) kan belyse strategier som kan styrke forholdet mellom aktørene i en gitt verdikjede for å maksimere måloppnåelse 
  • (F3) kan belyse utfordringer relatert til koordinering av prosesser i en gitt verdikjede og kan velge mellom strategier for å håndtere slike utfordringer  
  • (F4) kan belyse fordeler og ulemper av forskjellig tiltak for å øke en virksomhets/verdikjedens robusthet/resiliens  

  Generell kompetanse

  kadetten..

  • (G1) kan planlegge og gjennomføre analyse av virksomhetens nøkkeltall 
  • (G2) kan utveksle synspunkter om relevante problemstillinger/teorier med andre med bakgrunn innenfor verdikjedestyring og risikohåndtering 
  • (G3) kan formidle sentralt fagstoff innenfor verdikjedestyring og risikohåndtering 
  • (G4) kan arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger 
  • (G5) kan samarbeide med andre og bidra til tverrfaglig samhandling 
 2. Kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, ‘flipped classroom’ og veiledning. Kadettene blir inndelt i grupper og bruker en programvare for å teste virkningen av tiltak/strategier i en simulert virksomhet/verdikjede (‘experiential learning’).  

 3. Litteratur: TBN 

 4. Vurderingsform:  

  Eksamen: Skoleeksamen, skriftlig, individuell, 4 timer. Ingen hjelpemidler tillatt. 

  Karakterskala: Karakterskala A-F