Emneside for LOG3104 Defence Resource Management

Hva lærer du

Kadettene skal gis en innføring i virksomhetsstyring i Forsvaret og grunnleggende teorier knyttet til økonomisk styring i offentlig sektor generelt og Forsvaret spesielt. Kadettene gis innføring i teori som danner grunnlaget for fagområdet logistikk, og som er sentral for å kunne forstå kost- nytte betraktninger og prinsipper for effektivisering. Kadettene skal gis innføring i ressursstyring i et større perspektiv i Forsvaret, og hvordan innsatsfaktorene materiell, personell, økonomi, eba og ikt sammen skaper grunnlag for utøvelsen av militære operasjoner. Kadettene skal gis innføring i ERP systemer som gjennomgående styringsverktøy for prosesser knyttet til ressursstyring og logistikk.

 1. Kunnskap:

  Etter fullført emne kan kadettene:

  • Beskrive ulike former for økonomistyring og hvordan styring av økonomi henger sammen med utøvelsen av militær makt.
  • Beskrive grunnleggende kostnadsteori, kjenne til ulike typer kostnader og kostnadsarter
  • Beskrive forskjeller og likheter mellom regnskap i det private og statlige
  • Gjøre rede for budsjettets hovedfunksjon, grunnleggende prinsipper, ulike former for budsjettoppfølgning og hvordan budsjettprosessen skjer i Forsvaret
  • Gjøre rede for hvordan Forsvaret benytter balansert målstyring i sin virksomhetsplanlegging og oppfølging av virksomhetsplanen.
  • Beskrive grunnleggende teorier knyttet til New Public Management (NPM)
  • Gjøre rede for- og diskutere hvordan det offentlige kan benytte markedsmekanismer som konkurranseutsetting, outsourcing, benchmarking og kundeorientering i sin virksomhetsstyring
  • Gjøre rede for generell agent/prinsipal-teori og se denne i sammenheng med virksomhetsstyring i Forsvaret
  • Forklare bruk av insentiv som styringsverktøy. Forstå hvilke primæreffekter og vridningseffekter et slikt verktøy kan medføre.
  • Beskrive hvordan moralsk motivasjon skiller seg fra økonomiske incentiver
  • Beskrive Forsvarets investeringsplaner og avkastningskrav i det offentlige
  • Beskrive prinsipper for en bærekraftig Forsvarsøkonomi
  • Forklare og diskutere inngående omkring ulike typer horisontal samhandel (HS), omfanget av HS i Forsvaret samt vurdere fordeler og ulemper med HS.

   

  Ferdigheter:

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • Gjennomføre nytte-/kostnadsanalyser for militær aktivitet og operasjoner.
  • Utarbeide et strategisk målkart og knytte kritiske suksessfaktorer til dette.
  • Se utførelsen av militær aktivitet i en større sammenheng, og kunne nytte ressursmessige analyseverktøy for å bidra til forbedringer av praksis.

   

  Generell kompetanse:

  Etter fullfør emne kan kadetten:

  • Reflektere om ressursdomenet som helhet, og hvordan ressurstilgjengelighet henger sammen med logistisk understøttelse av operasjoner.
  • Bidra til opplysning og refleksjon rundt nødvendigheten av-, og ulempene med målstyring og prestasjonsmålinger
  • Bidra til å optimalisere bruken av Forsvarets ressurser/innsatsfaktorer sett opp mot virksomhetens mål og til å utvikle og realisere nye systemer og løsninger.
  • Delta aktivt i faglige diskusjoner, evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til ny kunnskap og utvikling av god praksis
  • Bidra til belysning og beslutning av etiske grunnspørsmål knyttet til beslutningstakning 
  • Bidra til at Forsvaret ivaretar forpliktelser til sine omgivelser  (corporate sosial responsibility)
 2. Emnet gjennomføres som modul, med kombinasjon av forelesninger, introduksjoner til tema, egenstudie og innleveringer. Emnet skal ha en praksis-komponent hvor besøk til/fra militære avdelinger som arbeider med emnets problemstillinger er aktuelt.

 3. Busch, Johnsen, Vanebo: Økonomistyring i det offentlige, 4. utgave Universitetsforlaget 2009    

  Kapittel 1: Ledelse og økonomistyring i det offentlige      

  Kapittel 2: Økonomistyring - noen sentrale begreper

  Kapittel 3: Kostnadsteori

  Kapittel 4: Regnskapsteori

  Kapittel 5: Budsjettstyring

  Kapittel 6: Målstyring

  Kapittel 8: Konkurranse som virkemiddel

  Kapittel 9: Nytte-/kostnadsanalyse

   

  Busch, Johnsen, Klausen, Vanebo: Modernisering av offentlig sektor, 3.utgave Universitetsforlaget 2011

  Kapittel 3: Fra Public Administration over New PA til NPM

  Kapittel 7: Interne markeder

   

  Sørensen: En effektiv offentlig sektor, 2.utgave Universitetsforlaget 2013

  Kapittel 1: Innledning

  Kapitter 2: Samfunnsoppdraget

  Kapittel 3: Offentlig virkemiddelbruk

  Kapittel 5: Styrings- og finansieringsformer

  Kapittel 7: Effektivitet i offentlig sektor

   

  Colbjørnsen: Reisen til markedet, 2.utgave Tano 1995

  Kapittel 4: Markedsmatrisen

   

  Ladegård og Vabo: Ledelse og styring, Fagbokforlaget 2010

  Kapittel 1: Ledelse og styring - teoretisk rammeverk

  Kapittel 10: Hard og myk styring i offentlig sektor

   

  Besanko et al: Economics of strategy, 6th ed John Wiley & Sons Inc

  Kapittel 2: The Horizontal Boundaries of the Firm

  Kapittel 3: The Vertical Boundaries of the Firm

   

  Stabell, C. B., & Fjeldstad, Ø. D. (1998). Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops, and Networks. Strategic Management Journal, 19(5 (May)), 413-437. 

  Finansdepartementet (2003). Reglement for økonomistyring i staten (RØS), Bestemmelser om økonomistyring i staten (BØS), Oslo FD (RØS §§ 1-7, 9, 11 og 14, 5 s), (BØS kap 1.1-1.4 og 2.1-2.3, 6 s)

  Forsvarssjefen (2018). Direktiv for virksomhetsstyring. Oslo (kap 1-5, 7 s)

 4. Vurderingsform: Hjemmeeksamen

  Gruppering: gruppe

  Varighet: 24 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel:40%

  Hjelpemidler: Alle hjelpemidler, men eksamen skal hjennomføres individuelt i isolasjon. Det er ikke lov til å samarbeide eller rådspørre seg med andre.

   

  Vurderingsform: Individuell muntlig eksamen

  Varighet: 40 minutter

  Karakterskala: A-F

  Andel: 60%