Emneside for MET4101 Vitenskapelig metode

Studiepoeng
7.5
Studieår
2021
Engelsk emnetittel
Scientific Methodology

Hva lærer du

Emnet "Vitenskapelig metode" gir en innføring i sentrale samfunnsvitenskapelige problemstillinger og metoder, samt grunnleggende opplæring og trening i bruk av samfunnsvitenskapelige metoder i skriveprosessen. Hvis det er lenge siden du sist holdt på med vitenskapelig metode, eller det er hull i forkunnskapene dine, må du regne med å bruke noe ekstra tid på de grunnleggende delene av pensum.

Store deler av pensum og undervisning knytter praktiske og teoretiske problemstillinger til skrivingen av masteroppgave og kortere oppgaver i studiet.

Temaene i emnet er: Forskningsetikk, utvalgte vitenskapsteoretiske problemstillinger, sentrale begreper i vitenskapelig metode, skriveprosessen og problemstillinger, kvalitativ metode, kvantitativ metode

 1. Kunnskap

  Etter endt emne har studenten:

  Inngående kunnskap om sentrale begreper i vitenskapelig metode

  Kunnskap om grunnleggende problemstillinger fra vitenskapsteorien

  Inngående kunnskap om grunnleggende kvantitative og kvalitative metoder, og hvilke problemstillinger de egner seg til å undersøke

  Inngående kunnskap om hvordan teori kan brukes i et vitenskapelig arbeid

  Inngående kunnskap for de eksisterende etiske føringene for vitenskapelige undersøkelse

   

  Ferdigheter

  Etter endt emnet kan studenten:

  anvende god siteringsskikk og referansehåndtering

  anvende relevante teorier og metoder for å stille nye, yrkesrelaterte spørsmål, besvare dem, og utføre analyser på en selvstendig måte

  innhente, analysere og kritisk vurdere ulike former for informasjon, og bruke informasjon til å strukturere og formulere egne argumenter og resonnementer

  gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og utredningsarbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

   

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan studenten:

  formidle sine selvstendige analyser i samsvar med fagområdets uttrykksformer

  kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

 2. Undervisningen består av tre deler: plenumsforelesninger, gruppearbeid og studentenes deltakelse. Det forutsetter at studentene møter forberedt og har lest det angitte pensumet til hver dag på forhånd. 

 3. Pensumliste for MET4101 organisert etter tema:

  (Pensum 735 s.) (inkluderer ikke tilleggspensum) Obligatorisk pensum forutsettes lest før undervisningsdagen. Undervisningen dekker ikke hele pensum, men tar for seg de mest problematiske delene av pensum.

  NB.: Både Creswell 2014 og Creswell og Creswell 2018 med samme tittel kan brukes. Sidetallene er her gitt for Creswell 2014 og stemmer ikke for Creswell og Creswell 2018, men kapittelnumrene er de samme i begge utgaver.

  Pensumjusteringer vil kunne forekomme.

  Tema 1: Forskningsetikk (30 s.)

  Jacobsen, D.I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk, kap. 3 (15 s.)

  Forskningsetiske komiteer (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. De nasjonale forskningsetiske komiteer (pkt. 1-4 og 5-18, s. 9-23). Hentet fra https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/(15 s.)

  For students who are not native Norwegian speakers the following item may be substituted for Jacobsen ch. 3 above, with notification to the course convenor:

  Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. Thousand Oaks: SAGE, s. 92-101 = final part of ch..4 (10 s.)

  Tema 2: Utvalgte vitenskapsteoretiske problemstillinger  (57 s.)

  Nyeng, F. (2012). Nøkkelbegreper i forskningsmetode og vitenskapsteori. Bergen: Fagbokforlaget, kap. 1, 6-9, 21 (40 s.)

  Eivind Balsvik, "Mennesket i samfunnsvitenskapene", fra E. Balsvik og Susanna Maria Solli (red), Introduksjon til samfunnsvitenskapene, bind 1, Universitetsforlaget, 2011, ss. 195-217 (22 s.)

  Tema 3: Sentrale begreper i vitenskapelig metode  (158 s.)

  Jacobsen, D.I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk, kap. 1, 4, 5, 6, 7 (85 s.)

  Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. Thousand Oaks: SAGE, s. 51-76 (kap.3) (25 s.)

  Johannessen, L.E.F, Rafoss, T.W. og Rasmussen, E.B. (2018). Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. Oslo: Universitetsforlaget, kap. 2 (28 s.)

  Nyeng, F. (2012). Nøkkelbegreper i forskningsmetode og vitenskapsteori. Bergen: Fagbokforlaget, kap. 3 (6 s.)

  For students who are not native Norwegian speakers the following items may be substituted for Jacobsen ch. 1, 4 and 5 above, and for Johannessen m.fl., with notification to the course convenor:

  Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. Thousand Oaks: SAGE, kap. 1, 3, 7 (59 s.)

  Tema 4: Skriveprosessen (119 s.)

  Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget (78 s.)

  Jacobsen, D.I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk, kap. 16 (16 s.)

  Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. Thousand Oaks: SAGE, s. 25-50 (kap.2) (25 s.)

  Som huskeliste til metodekapittelet/avsnittene anbefales følgende nettressurs: http://libguides.usc.edu/writingguide/methodology

  For students who are not native Norwegian speakers the following items may be substituted for Jacobsen ch. 16 above, with notification to the course convenor:

  Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. Thousand Oaks: SAGE, s. 83-92 = midt i kap.4 (10 s.)

  AND

  Powner, Leanne C. (2015). Empirical Research and Writing. A Political Science Student’s Practical Guide. Thousand Oaks: CQ Press/SAGE, kap. 9 (15 s.)

  Tema 5: Kvalitativ metode  (139 s.)

  Jacobsen, D.I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk, kap. 8, 9, 10, 11 (107 s.)

  Denscombe, M. (2017). The Good Research Guide for small-scale research projects (6. utg). Maidenhead: Open University Press/McGraw-Hill, kap. 3 (case) (12 s.)

  Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. Thousand Oaks: SAGE, s. 183-213 (kap.9) (20 s.)

  Tilleggspensum for deg som skal bruke kvalitativ metode i masteroppgaven (127 s.):

  Skal du bruke kvalitativ metode, anbefaler jeg at du ser gjennom alt tilleggspensum, for deretter å avgjøre hva som er relevant for ditt arbeid.

  Aberbach, J. D. & Rockman, B. A. (2002). Conducting and Coding Elite Interviews. PS: Political Science and Politics, 35(4), 673-676. Hentet fra: http://www.jstor.org/stable/1554807?seq=1#page_scan_tab_contents (4 s.)

  Berry, J.M. (2002). Validity and Reliability Issues in Elite Interviewing. PS: Political Science and Politics, 35(4), 679-682. Hentet fra http://www.jstor.org/stable/1554809?seq=1#page_scan_tab_contents  (4 s.)

  Tansey, O. (2007). Process Tracing and Elite Interviewing: A Case for Non-Probability Sampling. PS: Political Science and Politics, 40 (4), 765-772. Hentet fra http://www.jstor.org/stable/20452062?seq=1#page_scan_tab_contents (8 s.)

  Denscombe, M. (2017). The Good Research Guide for small-scale research projects (6. utg). Maidenhead: Open University Press/McGraw-Hill, kap. 13 (intervjuer) og 14 (observasjon) (44 s.)

  Simon Lindgren, "Tekstanalyse", i Katrine Fangen & Ann-Mari Sellerberg (red), Mange ulike metoder, Gyldendal Akademisk, 2011, ss. 266-279. (14 s.)

  Tema 6: Kvantitativ metode (246 s.)

  Jacobsen, D.I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk, kap. 2, 13, 14, 15 (132 s.)

  Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget, s. 390-393 (4 s.)

  Martinussen, M. & Hunter, D (2008). Luftfartspsykologi. Bergen: Fagbokforlaget, kap. 2 (39 s.)

  Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. Thousand Oaks: Sage, s.155-182 (kap. 8) (28 s.)

  Students who are not native Norwegian speakers are advised to read the following items as general introductions to quantitative methods and in partial substitution of the Jacobsen chapters above, however only in consultation with those chapters for scope and detail:

  Cresswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. Thousand Oaks: Sage, kap. 8 (28 s.)

  AND

  Powner, Leanne C. (2015). Empirical Research and Writing: A Political Science Student’s Practical Guide. Thousand Oaks: CQ Press/SAGE, kap. 7 (21 s.)

  Tilleggspensum for deg som skal bruke kvantitativ metode i masteroppgaven (164 s. + Field):

  Skal du bruke kvantitativ metode, anbefaler jeg at du ser gjennom alt tilleggspensum, for deretter å avgjøre hva som er relevant for ditt arbeid. Field (2013) foreslås som oppslagsverk og guide til SPSS.

  Fadum, E. A., Strand, L. Å., Martinussen, M., Breidvik, L., Isaksen, N., & Borud, E. (2019). Fit for fight - self-reported health in military women: a cross-sectional study. BMC Women's Health19(1), 119. doi:10.1186/s12905-019-0820-4

  Fosse, T. H., Skogstad, A., Einarsen, S., & Martinussen, M. (2019). Active and passive forms of destructive leadership in a military context: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Work and Organizational Psychology, 28:5, 708-722. doi:10.1080/1359432X.2019.1634550.

  Johansen, R. B., Laberg, J.C., & Martinussen, M. (2013). Measuring military identity: Scale development and psychometric evaluations. Social Behavior & Personality: An International Journal, 41(5), 861-880. Hentet fra: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=pbh&AN=88161724&site=ehost-live (20 s.)

  Køber, P.K., Lang-Ree, O. C., Stubberud, K.V., & Martinussen, M. (2017). Predicting Basic Military Performance for Conscripts in the Norwegian Armed Forces. Military Psychology, 29(6), 560-569. (10 s.)

  Martinussen, M., Gundersen, E., & Pedersen, R. (2011). Predicting fear of flying and positive emotions towards air travel. Aviation Psychology and Applied Human Factors, 1(2), 70-74. Hentet fra: http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=f5be419e-b6f1-47a9-a8da e84710a77be6%40sessionmgr4010&vid=0&hid=4104&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=2011-28687-002&db=pdh (5 s.)

  Field, A. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS statistics (4. utg). Thousand Oaks: Sage.

  Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode (3.utg.). Bergen: Fagbokforlaget, kap. 9, 15, 17 (83 s.)

  Powner, Leanne C. (2015). Empirical Research and Writing. A Political Science Student’s Practical Guide. Thousand Oaks: CQ Press/SAGE, s. 181-221 (kap. 8 og 9, i kap.9 avsnitt om kvantitative opplegg) (40 s.)

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Et paper, inntil 1000 ord, oppgitt oppgave Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltakelse. Hver student skal 1) muntlig presentere tema og problemstilling for sin egen masteroppgave og 2) gi en forberedt tilbakemelding/kommentar på en medstudents prosjektskisse, og delta i diskusjon.

   

  Vurderingsform: Muntlig eksamen, individuell

  Varighet: 15 minutter

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

  Hjelpemidler: Kort prosjektbeskrivelse for egen masteroppgave (egne notater)