Emneside for MILM1211 Militær problemløsning og metode - Årsstudium

Emnehistorikk
Studiepoeng
15
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Military Problem-Solving and Methods - 12 Month Study

Hva lærer du

Emnet handler hovedsakelig om å løse problemer ved bruk av militære beslutningsmetoder, og med det være troverdig som militær leder og beslutningstaker. Emnet fanger i tillegg opp en del sentrale temaer som forbereder kadetter på årsstudiet til offiserrollen. Hensikten med emnet er: (1) Skape forståelse for hvordan man kan treffe beslutninger gjennom militær problemløsningsmetode; (2) Skape forståelse for hvordan operativ planlegging og lederskap i praksis henger sammen; (3) Tilføre erfaringer fra fremtidig arbeidssted; (4) Få forståelse for hvordan fysisk og psykisk krevende forhold i oppdragsløsning påvirker leder og undergitte fysisk og mentalt; (5) Formulere ens egen lederskapsfilosofi.

 Offisersutviklingen skjer gjennom å øke forståelsen for krav som stilles til en som militær profesjonsutøver og deltaker i militær problemløsning. Praksis foregår ved trolig fremtidig avdeling, og vil være referanse for videre utdanning og utvikling som offiser. Militær trening vil i dette emnet bygge videre på kadettenes forventede progresjon, samt forbereder kadettene for studiets ulike praksisarena og virket etter endt utdanning.

Emnet har følgende temaer: (1) Militær problemløsning (plan- og beslutningsprosessen, lederskap og planlegging i praksis); (2) Utvikle og presentere ens egen lederskapsfilosofi; (3) Praksis ved fremtidig avdeling; (4) Mestringsøvelse: Øvelse sjøkriger; (5) Kurs i fellesoperasjoner.

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • forklare rasjonalet for militær plan- og beslutningsprosess
  • forklare grunnleggende psykologiske mekanismer som påvirker beslutningstaking
  • forklare hva fellesoperasjoner er og hvordan fellesfunksjoner understøtter arbeidet med å integrere, synkronisere og styre militære operasjoner

   

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • anvende militær plan- og beslutningsprosess
  • beherske taktisk bruk av troppens støttevåpen
  • gjøre nødvendige praktiske og mentale forberedelser, og anvende relevante mestringsstrategier i sine roller for å kunne håndtere fysisk og mentalt krevende forhold
  • reflektere over styrker og svakheter ved eget lederskap, samt artikulere egen lederskapsfilosofi

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • analysere problemstillinger og velge problemløsningsmetoder som er best egnet til å løse problemet
  • planlegge og gjennomføre en militær operasjon
 2. Militær problemløsning i rammen av plan- og beslutningsprosess, setter kadetten i stand til å treffe beslutninger som leder og offiser. Operativ planlegging representerer lederskap i praksis og Øvelse ildstøtte gir en grunnleggende forståelse for bruk av ildstøttevåpen i troppsrammen. Gjennom emnets simulatorøvelse får kadettene praktisere operativ planlegging, og samtidig får de et første innblikk i sammenhengen mellom operativ planlegging og praktisk lederskap på taktisk nivå.

  Teoretiske deler av emnet anvender tilpassede pedagogiske undervisningsopplegg, herunder blant annet egenstudier, kollokviegrupper, ordinære og digitale forelesninger, samt seminarundervisning. Emnet har tydelige praksiskomponenter for å gi kadettene erfaringer med hvordan operativ planlegging fungerer i praksis. De ulike teoretiske elementene vil derigjennom møtes i et sentralt aspekt ved profesjonens praksis, nemlig operativ planlegging som grunnlag for operativt lederskap.

  Ved bruk av forskjellige lærings- og refleksjonsmetoder i forkant, underveis og i etterkant av større og mindre praksisarenaer forsterkes læring og utvikling. Dette med søkelys på individuell og kollektiv evne til å ta beslutninger, samt å skape oppslutning og samhandling for disse beslutninger.

 3. Plan- og beslutningsprosess:

  Forsvarets stabsskole (2021). Håndbok i stabstjeneste for Forsvaret (s. 1-108; 145-204). Oslo:

  Forsvarets stabsskole.

  Hæren (2017). Håndbok for plan- og beslutningsprosess - bataljon. Hefte 1. Rena: Hærens

  våpenskole.

  Hæren (2017). Håndbok for plan- og beslutningsprosess - kompani og eskadron. Hefte 2. Rena:

  Hærens våpenskole.

  Hæren (2017). Håndbok for plan- og beslutningsprosess - tropp. Hefte 3. Rena: Hærens

  våpenskole.

  Hæren (2021). Stabshåndbok for Hæren: Plan- og beslutningsprosessen. Rena: Hærens

  våpenskole.

  Hæren (2016). OPFOR-hefte 1 BRIGADETAKTIKK (UO). Rena: Hærens våpenskole.

  Hæren (2016). OPFOR-hefte 2 Order of Battle (UO). Rena: Hærens våpenskole.

  Hæren (2016). OPFOR-hefte 3 Håndbok Materiellbeskrivelse (U). Rena: Hærens våpenskole.

  Hæren (2016). OPFOR-hefte 4 Infanterivåpen (U). Rena: Hærens våpenskole.

   

  Plan- og beslutningsprosess, støttelitteratur:

  Hæren (2012). Stromtroppen i felt. Rena: Hærens våpenskole.

  Hæren (2012). Stridsvogntroppen i felt [gradering: hemmelig]. Rena: Hærens våpenskole.

   

  Stabsstudien:

  Forsvarets stabsskole (2010). Stabsstudien. I Håndbok i stabstjeneste for Forsvaret (s. 109-143).

  Oslo: Forsvarets stabsskole.

 4. Vurderingsform: Hjemmeeksamen.

  Skriftlig hjemmeeksamen i plan og beslutningsprosess. Oppgaven deles ut i starten av emnet, ca. 5 uker før innleveringsfristen. Innleveringsdato gis ved emnets oppstart.

  Gruppering: Individuell

  Varighet: omtrent 5 uker

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100 %

   

  Presentasjon, individuell. Muntlig presentasjon av "min lederfilosofi"

  Gruppering: individuell

  Varighet: 10 minutter

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

   

  Praksis - Offisersvurdering «Øvelse sjøkriger»

  Gruppering: individuell

  Varighet: 1 uke

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

  Ved ikke bestått må øvelsen kontinueres ved neste gjennomføring (vanligvis 12 mnd senere).

 5. Den teoretiske delen av modulen anvender tilpassede pedagogiske undervisningsopplegg, herunder blant annet egenstudier, kollokviegrupper, e-kurs, ordinære og digitaliserte forelesninger og seminarundervisning. Emnet skal ha en tydelig praksiskomponent, slik at kadettene kan erfare hvordan operativ planlegging fungerer i praksis. De ulike teoretiske elementene vil derigjennom møtes i et sentralt aspekt ved profesjonens praksis, nemlig operativ planlegging som grunnlag for operativt lederskap. Offisersutviklingen ivaretas gjennom økt forståelse for de krav som stilles til den militære profesjonsutøver og leder (offisersidentitet) som deltaker i militær problemløsning. Ved bruk av forskjellige lærings- og refleksjonsmetoder i forkant, underveis og i etterkant av større og mindre praksisarenaer forsterkes individuell og kollektiv læring og utvikling (læringskompetanse). Offisersutviklingen ivaretas gjennom økt forståelse for de krav som stilles til den militære profesjonsutøver og leder (offisersidentitet) som deltaker i militær problemløsning. Ved bruk av forskjellige lærings- og refleksjonsmetoder i forkant, underveis og i etterkant av større og mindre praksisarenaer forsterkes individuell og kollektiv læring og utvikling (læringskompetanse). Dette med fokus på individuell og kollektiv evne til å ta beslutninger (fagkompetanse) og evne til å skape oppslutning og samhandling (relasjonskompetanse), herudner skape gode beslutningsprosesser i lag og grupper.

  Evaluering

  Emner ved FHS evalueres regelmessig som en del av høgskolens kvalitetssystem. Studentevaluering er en del av dette arbeidet og kadettene vil bli bedt om å delta i evaluering av emnet i etterkant av gjennomført undervisning og vurdering.