Emneside for MILM1303 Militær problemløsing og maritime operasjoner

Studiepoeng
15
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Military problem solving and naval operations

Hva lærer du

Målsetningen med emnet er tredelt. (1) Skape forståelse for hvordan maritime operasjoner blir planlagt, gjennomført og hvordan de operasjonelle og strategiske målsetningene påvirkes av taktisk og sub-taktisk nivå. (2) Skape forståelse av hvordan en kan komme frem til gode beslutninger gjennom ulike militære metoder for problemløsing. (3) Skape forståelse for hvordan lederskap påvirker militær problemløsing.  

De viktigste verktøyene kadettene blir introdusert for er løsningsorientert stabstudie og taktisk maritim planlegging på taktisk nivå. Den overordnede hensikten med emnet er å gjøre kadettene bedre til å ta beslutninger som leder og stabsmedlem.  

Gjennomgående vil en fokusere på kreativitet, omstillingsevne, læring og kloke beslutninger, men det vil også være fokus på beslutningsfeller. Kadettene vil bli trent i å formidle beslutninger på norsk og engelsk, og det er utstrakt bruk av praksisarenaer med varierende stress, kompleksitet og tempo. Et større prosjektarbeid, ulike krigs spill samt øvelse Sjøkriger er hoveddelen av praksisarenaene. 

Totalt sett skal undervisning og praksisaktiviteter gi kadetten et relasjonelt, faglig og yrkesetisk grunnlag for å utvikle og utøve godt sjømilitært lederskap.

 1. Kunnskap: 

  Etter fullført emne kan kadetten 

  (K1) forklare styrker og svake sider ved intuitiv og analytiske beslutninger 

  (K2) forklare rasjonale for og forstå ulike militære plan- og beslutningsprosesser 

  (K3) gjøre greie for psykologiske og sosialpsykologiske mekanismer som beslutningsteori og faktorer som påverkar menneskelig adferd og yteevne i militære operasjoner og operative planleggingsprosesser. 

  (K4) kjenne til viktigheten av engelsk kommunikasjon i militære operasjoner 

  (K5) redegjøre for for grunnleggende konsept innen militære maritime operasjoner og hvordan sjømakt kan påvirke militær-strategiske målsetninger.  

  Ferdigheter: 

  Etter fullført emne kan kadetten 

  (F1) Gjennomføre studiet sine skriftlige arbeider på en strukturert og hensiktsmessig måte.  

  (F2) Beherske skriftlig framstilling i akademisk tekst og i militære maler.  

  (F3) Benytte seg av militære verktøy for planlegging, utredning og beslutninger.  

  (F4) Vurdere sjømilitære problemstillinger, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk. 

  (F5) Gjennomføre prosesser for innovasjon innen sjømilitær problemløsing.  

  Generell kompetanse: 

  Etter fullført emne kan kadetten 

  (G1) Være bevisst hvilke metoder som egner seg til å svare på ulike problemstillinger 

  (G2) Vise evne til å utnytte standardiserte prosedyrer for beslutningstaking 

  (G3) Være bevisst egen og andres adferd og lederskap under teamarbeid for å løse sjømilitære problemstillinger.

 2. Emnet vil bestå av forelesninger, gruppearbeid og krigsspill/øvelser hvor kadetter og studenter vil få gjentatte muligheter til å anvende militære verktøy for problemløsing samt se effekten av valg som er gjort. Det vil være fokus på planlegging og beslutninger sammen med andre, samt presentasjoner av eget arbeid.  

  Kadettene/studentene får praktisert og øvd engelsk ved at muntlige presentasjoner i stor grad gjennomføres på engelsk. Problemstillinger i emnet skal så langt det lar seg gjøre løses ved bruk av militære metoder for problemløsing.  

  Obligatorisk arbeidskrav: 1 obligatorisk arbeidskrav. Obligatorisk innlevering enten i grupper eller individuell. Dette blir spesifisert i oppgavene.   

  Obligatorisk arbeidskrav må være bestått før kandidaten kan gå til vurdering.

 3. Vurderingsform: Prosjektoppgave

  Prosjektoppgaven teller 2/3 av karakteren i emnet. I tillegg til skriftlig innlevering vil det bli gjennomført muntlig presentasjon av oppgaven.  

  Gruppering: Gruppe 

  Karakterskala: A-F 

  Andel: 2/3 

  Hjelpemidler: Alle hjelpemiddel er tillatt 

  Vurderingsform: Hjemmeeksamen 

  Skriftlig refleksjonsnotat i lederskap leveres etter øvelse Sjøkriger.  

  Andel: 1/6 

  Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt.  

  Karakter: A-F 

  Vurderingsform: Hjemmeeksamen 

  Innleveringsoppgave i Engelsk. Oppgaven gis ut ifm med oppstart av emnet.  

  Andel: 1/6 

  Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

  Karakter: A - F 

  Vurderingsform: Praksis - Offisersvurdering EXER SJØKRIGAR 

  Gruppering: Individuell 

  Varighet: 1 uke 

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått