Emneside for MILM4105 Logistikk

Studiepoeng
5
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Logistics - elective course

Hva lærer du

Emnet tar utgangspunkt i politiske og strategiske rammebetingelser for militære operasjoner og hvordan disse rammebetingelsene influerer den operative logistikken på operasjonelt og taktisk nivå. 

Emnet gir avansert kunnskap om logistikk som et sentralt aspekt i militære operasjoner. Med basis i relevant forskning innen logistikk og Defence Supply Chain Management, relevante doktriner og konsepter samt erfaringsbasert kunnskap tar modulen for seg hvordan logistikk planlegges, ledes og gjennomføres under styrkeoppbygging og under militære operasjoner. Det tas utgangspunkt i det fellesoperative nivået, og legges spesiell vekt på muligheter og utfordringer ved tettere integrering mellom den sivile (kommersielle) og den militære delen av de militære forsyningskjedene.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan studenten: 

  • redegjøre for politiske og strategiske føringer for Forsvarets valgte logistikkløsninger samt anvende anerkjente teorier og prinsipper for å kunne analysere styrker og svakheter ved disse. 
  • drøfte organisatoriske, inter-organisatoriske og kulturelle forutsetninger for effektiv logistikk, samt sivile aktørers betydning for gjennomføring av militære operasjoner.

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan studenten:

  • analysere og forholde seg kritisk til teorier, modeller og konsepter relatert til samhandling mellom aktører i militære logistikksystemer.
  • anvende generelle logistiske prinsipper og kunnskap om logistikk i operasjoner for å designe hensiktsmessige logistikkløsninger.
  • vurdere hvordan ulike design av logistikkløsninger bidrar til operativ effekt under operasjoner.

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan studenten:

  • reflektere kritisk over Forsvarets verdimessige, etiske og juridiske grunnlag generelt samt relatert til planlegging og utøvelse av logistikk.
  • kritisk reflektere over den militære profesjon og det ansvar logistikkoffiseren har som kontaktledd mellom sivile og militære ressurser.
  • formidle faglig kunnskap både skriftlig og muntlig, og utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor det militære fagområdet og med personer utenfor forsvarssektoren.
 2. Emnet gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid, og deles i tre hovedtemaer.

  Tema 1 presenterer de kontekstuelle rammene for operativ logistikk på nivåene politisk - strategisk - operasjonelt - taktisk. Det legges vekt på å forstå hvordan politiske føringer omsettes til strategisk nivå og hvilke konsekvenser strategiske valg, som industripolitikk, nye drifts / vedlikeholdskonsepter og partnering / outsourcing har for effektivitet og produktivitet i den operative logistikken. Videre presenteres og analyseres sentrale logistiske prinsipper og deres anvendelse i en militær kontekst.

  Tema 2 retter fokus mot det operasjonelle og taktiske nivået. Hovedfokus er på det fellesoperative nivået, med særlig vekt på organisering av sivilt-militært samarbeid innen forsvarets forsyningskjeder.

  Tema 3 tar for seg operativ logistikk i praksis. Dette omfatter alliert mottak, vertslandsstøtte, samt FN-logistikk. 

 3. AJP 4.6 C (2018). Allied joint doctrine for the joint logistics support group

  AJP-3.13. (2008). Allied Joint Doctrine for Deployment of Forces

  Baramichai, M., Zimmers, E. W., & Marangos, C. A. (2007). Agile supply chain transformation matrix: an integrated tool for creating an agile enterprise. Supply Chain Management: An International Journal, 12(5), 334-348.

  Borgen (2013). Sivilisering av den operative logistikken - hvor går grensen? Norsk Militært Tidsskrift 183/2

  Fawcett, Stanley E., McCarter, Matthew W., Fawcett, Amydee M., Webb, G Scott, & Magnan, Gregory M. (2015). Why supply chain collaboration fails: the socio-structural view of resistance to relational strategies. Supply Chain Management: An International Journal, 20(6), 648 - 663

  Fischer, M. L. (1997). What Is the Right Supply Chain for Your Product? Harvard Business Review (March-April), 105-116.

  FSJ (2019) Konsept for vertslandsstøtte

  FLO (2019). Konsept for logistikk til landstyrkene

  FSJ. (2017). Direktiv for kommando og kontroll.  Oslo. Begrenset

  FSJ. (2017). Direktiv for logistikkvirksomhet.  Oslo

  FSJ. (2017). Direktiv for operative krav.  Oslo. Begrenset

  FSJ. (2019). Direktiv for styrkeoppbygging.  Oslo Begrenset

  Joint Operational Guidelines Redeployment

  Kress, M. (2016). Operational logistics - the Art and Science of Sustaining Military Operations. Kluwer Academic Publishers, Boston. Kap 1 og 2

  Lee, H. L. (2002). Aligning supply chain strategies with product uncertainties. California Management Review, 44(3), 105-119.

  Listou, T. (2018). "Samhandling," Preparedness and Supply chains. I G.-E. Torgersen (Ed.), Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk. A Step Ahead of the Unforeseen (pp. 501-516). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. DOI: https://doi.org/10.23865/ noasp.36.ch27 License: CC BY-NC 4.0

  MC 336/3 Movement and Transportation Concept for NATO

  Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. (2001). Defining Supply Chain Management. Journal of Business Logistics, 22(2), 1-25

  NATO (2010). FPG LOG Functional Planning Guidance for Logistics

  NATO (2013). Allied Joint Doctrine for Host Nation Support

  Pagh, J. D., & Cooper, M. C. (1998). Supply Chain Postponement and Speculation Strategies: How To Choose the Right Strategy. Journal of Business Logistics, 19(2), 13-33.

  UN DPKO (2008). Authority, Command and Control in UN Peacekeeping Operations

  UN DPKO (2008). Guidelines for TCCs Deploying Military Units

  UN General Assembly (2011). COE Manual

  Listou et al (2020). Performance Based Logistics: a Norwegian - Swedish Perspective. Necesse Vol 5/2

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Til hvert av de tre temaene i emnet skal det leveres inn et kort notat (750-1000 ord) med påfølgende muntlig presentasjon og diskusjon i plenum. Dette vurderes som godkjent / ikke godkjent, og må være godkjent for at studenten skal få innleveringsmappen vurdert

  Vurderingsform: Mappevurdering. Mappen skal være en videreutvikling av de tre arbeidskravene samt en refleksjon på egen læring. Mappen skal være på inntil 4500 ord.

  Varighet: 4 uker