Emneside for MILM4106 Operasjonskunst

Studiepoeng
5
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Operational Art - elective course

Hva lærer du

Emnet Operasjonskunst vil gi studentene avansert kunnskap om hvordan det operasjonelle kommandonivået bruker militære styrker for å nå gitte militærstrategiske mål i møte med aktivt agerende motstander(e). Emnet vil gi studentene en overordnet forståelse av operasjonskunstens hensikt og funksjon, og dens interaksjoner med politikk og militærstrategi på den ene side, og med taktikk på den andre. Emnet vil ikke gå inn i prosesser eller prosedyrer, men studere operasjonskunst som militær disiplin, som militærstrategiens middel til å nå de gitte strategiske målene. Emnet betinger en grunnleggende forståelse av militærstrategiens interaksjon med politikken som grunnlag for utviklingen av militærstrategiske mål og ambisjoner.

Emnets oppbygning:

 • Operasjonskunst; Grunnlag, historie og idéhistorie

 • Kritikk

 • Operasjonskunst og moderne og postmoderne krigføring

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne har studenten:

  • inngående kunnskap om operasjonskunstens idehistorie og formative teorier, erfaringer og sentrale elementer i krigens natur og karakter som førte til at operasjonskunst oppstod
  • inngående kunnskap om operasjonskunst som militær disiplin og dens unike relasjoner til til taktikk, militærstrategi og politikk
  • kunnskap om sentrale faktorer som påvirker operasjonell tenking i dag.

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan studenten:

  • kritisk analysere operasjonskunst som militær disiplin og militærstrategisk-operasjonelle interaksjoner
  • drøfte operasjonelle problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med spesialister og allmennheten.

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan studenten:

  • analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i operasjonskunstens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
  • reflektere selvstendig, kritisk og konstruktivt rundt operasjonskunst som teori, doktrine og operasjoner.
 2. Generelt

  Emnet bruker i hovedsak seminarundervisning som pedagogisk innretning, men også egenstudier, kollokviegrupper, forelesninger. Hovedprinsippet er å gi studentene best mulig tid til å lese, analysere og forstå pensum. Forelesninger er ment som en arena hvor studentene kan diskutere problemstillingene pensum reiser, eller gå mer i dybden på spesifikke problemstillinger innen temaet. I seminarene har studenten anledning til å teste og utveksle kunnskap med sine medstudenter og dermed utvide sin egen og andres kunnskap. Seminarene er studentdrevet, men vil støttes av instruktører.

  Prinsippskisse av en uke:

  Økt             Man.                     Tir.                     Ons.                     Tor.                     Fre.

  1          Introduksjon/           Studietid        Forelesning(er)        Studietid             Seminar                                       forelesning

  Lunsj

  2          Forelesning(er)        Studietid            Studietid              Studietid             Studietid

  NB: Dette er den prinsipielle utformingen av uka, ukeprogrammet vil gi tider og aktiviteter de enkelte dagene.

  Vedlegg:

  A: Seminar og pensumoversikt

  B: Detaljplan for gjennomføring (ikke utarbeidet, mangfoldiggjøres på Itslearning)

  Supplerende opplysninger

  Litteratur er ujevnt fordelt mellom ukene, da faglæring vektes innledningsvis og diskusjon på slutten.

 3. Pensum (544 s.).

  Uke I, Operasjonskunst; grunnlag, historie og idehistorie

  Uken vil gi studentene en innføring i sentrale forhold som førte til at operasjonskunst oppstod og ble definert som militær disiplin, og operasjonskunstens rolle og plass i krigføring som helhet.

  Pensum (196 s.):

  Clausewitz, Carl von. Om krigen. Oslo, Vidarforlaget, 2020, s. 133-142. (10 s.)

  Colin, Jean-Lambert-Alphonse. The transformations of war, London: Hugh Rees, Ltd, [1911] 1912, s. 214-227, 259-269, (23 s.)

  Glantz, David M. "Foreword." I The Evolution of Soviet operational art 1927-1991: the documentary basis: V.1 : Operational art, 1927-1964, red. Harold S. Orenstein, London: Frank Cass, 1995, s. vii-ix, (3 s.)

  Glantz, David M. "Introduction." I The Evolution of Soviet operational art 1927-1991 : the documentary basis : V.1 : Operational art, 1927-1964, red. Harold S. Orenstein, London: Frank Cass, 1995, s. xiii-xviii, (6 s.)

  Glantz, David M. "The Formative Years, 1927-40. Introduction." I The Evolution of Soviet operational art 1927-1991 : the documetary basis : V.1 : Operational art, 1927-1964 red. Harold S. Orenstein, London: Frank Cass, 1995, s. 1-4 (4 s.)

  Gross, Gerhard P. The myth and reality of German warfare: operational thinking from Moltke the Elder to HeusingerLexington, Kentucky: University Press of Kentucky, 2017, s. 2-26, (24 s.)

  Jomini, Antoine Henri baron de. The art of war. London: Greenhill Books, 1992, s. 2-3, 66-77, 175-179, (19 s.)

  Menning, Bruce W. "Operational Art’s Origins." I Historical perspectives of the operational art, red. Michael D. Krause og R. Cody Phillips. Washington DC: Center of Military History, United States Army, 1995. s. 3-21 (18 s.)

  Orenstein, Harold S. "Translator's Note." I The Evolution of Soviet operational art 1927-1991: the documetary basis : V.1 : Operational art, 1927-1964, red. Harold S. Orenstein, London: FrankCass, 1995, s. xi-xii, (2 s.)

  Svechin, Alexandr A. Strategy, Minneapolis, MN.: Eastview, [1927] 2004, s. 61-80, 91-107, 269-307, (57 s.)

  Støttelitteratur:

  Harrison, Richard W., Architect of Soviet Victory in World War II : The Life and Theories of G.S. Isserson, Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2010, s. 60-151.

  Isserson, Georgii Samoilovich. The Evolution of Operational Art, oversatt av Bruce W. Menning, Fort Leavenworth, KS: Combat Studies Institute, [1936] 2013.http://cgsc.contentdm.oclc.org/utils/getdownloaditem/collection/p16040co... e/233.pdf/mapsto/pdf

  Kipp, Jacob. "General-Major A.A. Svechin and Modern Warfare: Military History and Military Theory." i Strategy, av Alexandr A. Svechin, Minneapolis, MN.: Eastview, 2004, s. 23-56.

  Olsen, John Andreas og Martin Van Creveld, The Evolution of operational art : from Napoleon to the present. Oxford: Oxford University Press, 2011.

  Svechin, Alexandr A. Strategy, Minneapolis, MN.: Eastview, 1927/2004.

  Ydstebø, Palle. "Fellesoperasjoner og operasjonskunst - militærteoriens praktiske uttrykk." i Krigens vitenskap - en innføring i militærteori, red.: Harald Høiback og Palle Ydstebø (Oslo: Abstrakt forlag, 2012) s. 420-480.

  Uke II, Kritikk og alternativ

  Uken vil diskutere ulike former for kritikk av operasjonskunst med utgangspunkt i hvordan operasjonskunst forstås doktrinelt.

   

  Pensum (204 s.):

  Dahl, Erik J. "Network centric warfare and the death of operational art." Defence Studies, Vol. 2, nr. , 2002, s. 1-24. (24 s.)

  Forsvarsstaben, Forsvarets fellesoperative doktrine 2007, Oslo: Forsvaret, 2007. s. 105, 173 (2 s.)

  Forsvaret, Forsvarets fellesoperative doktrine 2019, Oslo: Forsvaret, 2019, s. 9-18, 194-206, 206. (23 s.)

  Frieser, Karl-Heinz. "Panzer Group Kleist and the Breakthrough in France, 1940." i Historical perspectives of the operational art, red. Michael D. Krause og R. Cody Phillips. Washington DC: Center of Military History, United States Army, 1995. s. 169-182. (13 s.)

  Joint Publication 1 Doctrine for the Armed Forces of the United States. Washington D.C.: Joint Chiefs of Staff, 12 July 2017, s. I-1 - I-10 (10 s.)

  Kelly, Justin, and Michael J. Brennan. "The Leavenworth Heresy and the perversion of operational art" Joint Force Quarterly, nr. 56, 2010, s. 109-116. (8 s.)

  Milevski, Lukas, "Strategy and the Intervening Concept of Operational Art," Infinity Journal Vol. 4, nr. 3, 2015, s. 17-22. (6 s.)

  NATO. AJP-01 (E): Allied Joint Doctrine. Brussel, NATO, 2016, s. 4-4 til 4-8, LEX-7. (5 s.)

  NATO. AJP-5 Allied Joint Doctrine for the Planning of Operations RD1. Brussel, NATO, 2018, s. 1-1 til 1-3. (3 s.)

  Roth, Günter R. "Operational Thought from Schlieffen to Manstein." i Historical perspectives of the operational artred. Michael D. Krause og R. Cody Phillips. Washington DC: Center of Military History, United States Army, 1995. s. 149-168. (20 s.)

  Stolfi, R. H. S., "A Critique of Pure Success: Inchon Revisited, Revised, and Contrasted" The Journal of Military History, nr. 68, april 2004, s. 505-525. (20 s.)

  Strachan, Hew. "Strategy or Alibi? Obama, McChrystal and the Operational Level of War." Survival, Vol. 52, nr. 5 (2010, s. 157-182. (25 s)

  Weigley, Russell F., "Normandy to Falaise A Critique of Allied Operational Planning in 1944," i Historical perspectives of the operational art (red.) Michael D. Krause og R. Cody Phillips, Washington D.C.: Center of Military History US Army, 2005, s. 393- 413. (20 s.)

  Støttelitteratur:

  Arntzen, Arent og Tor Olav Grøtan "A New Chance for Network Centric Warfare in the Context of Modernity" i Conceptualising modern war, red. Karl Erik Haug og Ole Jørgen Maaø. London: Hurst, 2011, s. 231-257

  English, Allan. "The Operational Art." ", i English, A., Gosselin, D., Coombs, H. og Hickey L. M. (red.) The Operational Art: Canadian Perspectives: Context and Concepts, Kingston: Canadian Defence Academy Press, 2005, s. 1-74.

  Frieser, Karl-Heinz, John T. Greenwood, og Army Association of the United States, The Blitzkrieg legend: the 1940 campaign in the West. Annapolis, Md: Naval Institute Press, 2005.

  Kelly, Justin og Mike Brennan, Alien: How Operational Art Devoured Strategy, Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2009. https://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB939.pdf

  NATO. AJP-01 (E): Allied Joint Doctrine. Brussel: NATO, 2016.

  NATO. AJP-5 Allied Joint Doctrine for the Planning of Operations RD1. Brussel: NATO, 2018.

  Sæverås, Torgeir E. "Effects-Based Operations: Origins, Implementation in US Military Doctrine and Practical Usage" i Conceptualising modern war, red. Karl Erik Haug og Ole Jørgen Maaø. London: Hurst, 2011, s. 185-204

  Swain, Richard M. "Filling the Void: The Operational Art and the U. S. Army" i The operational art : developments in the theories of war, edited by B. J. C. McKercher and Michael A. Hennessy. Westport, Connecticut: Praeger, 1996, s. 147-172

  Vego, Milos N. "Effects-based Operations: A Critique" i Joint Forces Quarterly, 41, 2d quarter 2006, s. 51-57. (6 s.)

  Watt, Robert N., "Feeling the Full Force of a Four Front Offensive: Re-Interpreting the Red Army's 1944 Belorussian and L'vov-Peremshyl' Operations." The Journal of Slavic Military Studies, Vol. 21, nr. 4, 2008, s. 669-705.

  Uke III, Operasjonskunst og moderne og postmoderne krigføring

  Studentene vil diskutere og vurdere kritikk av operasjonskunst opp mot operasjonskunstens natur (definerende egenskaper) og de former (karakter) den får i ulike sammenhenger. Vurdere om operasjonskunsten har, evt. hvilken plass har den i moderne krigføring.

   

  Pensum (144s.):

  Adamsky, Dima, "Jihadi Operational Art: The Coming Wave of Jihadi Strategic Studies" Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 33, nr. 1, 2009, s. 1-19. (19 s.)

  Bengo, Yacov og Shay Shabtai, "The Post Operational Level Age: How to Properly Maintain the Interface between Policy, Strategy, and Tactics in Current Military Challenges." Infinity Journal Vol. 4, nr. 3, 2015, s. 4-9. (6 s.)

  Bengo, Yacov og Giora Segal. "The Post Operational Level Age: The Operational Focus Approach, Part." Infinity Journal, Vol. 4, nr. 4, 2015, s. 4-11. (8 s.)

  Bengo, Yacov og Shay Shabtai. "The Post Operational Level Age: From Concept to Implementation, Part 3." Infinity Journal, Vol. 5, nr. 1, 2015, s. 4-8. (5 s.)

  Godal, Bjørn Tore. En god alliert - Norge i Afghanistan 2001-2014 : utredning fra et utvalg nedsatt ved kongelig resolusjon 21. november 2014 : lagt fram for Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet 6. juni 2016. Norges offentlige utredninger (tidsskrift : trykt utg.). Vol. NOU 2016:8, Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning, 2016, s. 45-58 (13 s.)

  Kilcullen, David. "Counter-insurgency Redux." Survival Vol. 48, nr. 4, 2006, s. 111-130 (21 s.)

  Kopytkov V. K. "On the relation of military strategy, operational art, and tactics" Voennaia mysl', Nr. 4, April 2016, s. 17-21 (5 s.)

  Ulriksen, Ståle, "Norge og Russland - en gjennomgang av etablerte sannheter i strategiske vurderinger" i Tormod Heier (red.) Militærmakt i nord. Oslo, Universitetsforlaget, 2021, s.25-45. (20 s.)

  Vance, J.H., "Tactics Without Strategy or Why the Canadian Forces do not Campaign", i English, A., Gosselin, D., Coombs, H. og Hickey L. M. (red.), The Operational Art: Canadian Perspectives : Context and Concepts, Kingston: Canadian Defence Academy Press, 2005, s. 271-291. (21 s.)

  Ydstebø, Palle, "Militærstrategi og operasjonelle utfordringer i nord" i Tormod Heier (red.) Militærmakt i nord. Oslo, Universitetsforlaget, 2021, s. 72-98. (26 s.)

  Støttelitteratur:

  Brun, Itai, "'While You're Busy Making Other Plans' - The 'Other RMA' ", Journal of Strategic Studies, Vol. 33, nr. 4, 2010: s. 535-565.

  Dubik, James M. "Operational Art in Counterinsurgency: A View from the Inside." Washington, DC: Institute for the Study of War, 2012.

 4. Vurderingsform: Skriftlig hjemmeeksamen, individuell

  Varighet: 3 dager

  Omfang: inntil 2000 ord

  Karakterskala: Bestått / Ikke bestått