Emneside for NAV2304 Militær navigasjon 2

Hva lærer du

Hensikten med militær navigasjon 2 er å dekke Sjøforsvarets behov i navigasjon. Ved å oppfylle Sjøforsvarets behov i navigasjon tilfredsstiller emnet også kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjon i funksjonen navigering på ledelsesnivået. Emnet tar for seg den oversjøiske delen av faget navigasjon.

Sertifikatrettigheter

STCW-kode: A-II/1 & A-II/2

STCW-funksjon: Navigering på det operative nivået og Navigering på ledelsesnivået (F1)

 1. Kunnskap

  Kadetten..:

  • har bred kunnskap om verktøy og metoder brukt innenfor seilasplanlegging av oversjøisk seilas.
  • har bred kunnskap i det å kunne bestemme skipets posisjon ved bruk av elektroniske hjelpemidler som Radar.
  • har kunnskap om seilingsruter i samsvar med General Provisions on Ships' Routeing
  • har kunnskap om å bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord.
  • har bred kunnskap om metodene brukt for blindnavigering.
  • har bred kunnskap om relative- og sanne bevegelser mellom fartøy, og det realfaglige grunnlaget for metodene og teknikkene Sjøforsvaret bruker i optisk- og radarnavigasjon

  Ferdigheter

  Kadetten...:

  • kan anvende faglige verktøy og uttrykksformer innen og beregninger for oversjøisk seilas som avbrutt storsirkel-, storsirkel-, voksende- og middelbreddeseilas og tidevannsberegninger
  • kan beherske faglige verktøy som er brukt til å bestemme skipets posisjon ved bruk av elektroniske hjelpemidler
  • kan anvende faglig kunnskap i å bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord.  
  • kan finne seilingsruter i samsvar med General Provisions on Ships' Routeing
  • kan beherske metodene for blindnavigering

  Generell kompetanse

  Kadetten...:

  • har god innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen oversjøisk seilas
  • anvende relative- og sanne bevegelser mellom fartøy, og det realfaglige grunnlaget for metodene og teknikkene Sjøforsvaret bruker i optisk- og radarnavigasjon
  • bruke radar og ARPA for å opprettholde navigasjonssikkerhet.
  • formidle den tilgjengelige meteorologiske informasjon til beslutningstakere. 
 2. Organisering

  Emnet bruker timeplanen i Timedit. Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemner med referanse til emneplanen, pensum og litteratur. Emnet bruker Forsvarets Itslearning. Det er øvelser til hvert delemne. Emnet er et støttefag til emnet Militær praktisk navigasjon (MPN 4 og MPN 5 delen). Emnet må derfor koordineres med emnene Militær praktisk navigasjon, Navigasjonssystemer 1, ARPA kurset, Øvelse Ryfylket  og Militær brovakt og fartøyskontroll. Delemnene relativ kurs og fart og matematikk i navigasjon bør komme primo semester 4. Delemnet relativ kurs og fart er tatt ut av ARPA kurset og således en del av ARPA kurset.

  Arbeidsmåter

  • Klasseroms- Digital undervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
  • Internett: Itslearning
  • Elevforedrag: Kadettene kan holde et kort foredrag om et delemne i fagområdet
  • Veilednings-stime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
  • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver og innleveringer
  • Øvelser i navigasjonssimulatoren
 3. Litteratur:

  • Veiledning for tjenesten i Sjøforsvaret. Sjef Sjøforsvaret
  • Reglement for utførelsen av navigasjon i Sjøforsvaret. Sjef Marinen. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
  • Navigasjon Kompetansesenter (2020). Militær praktisk navigasjon. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
  • SNP 0110 (1968). Relativ kurs og fart. KNM Tordenskjold
  • Sjøforsvaret. Manøverdiagram.
  • Ditlefsen, R. (1990). Navigasjon: terrestrisk og astronomisk navigasjon (14. utgave). Oslo: Aschehoug
  • Norvald Kjerstad: Navigasjon for maritime studier, Tapir akademiske forlag, ISBN 978-82-519-2522-8
  • Øi, Ø. (1990). Astronomiske-og andre navigasjonstabeller. Oslo: Nautisk forl.
  • Admiralty Tide Tables: European waters including Mediterranean sea. (1990). London: The Admiralty
  • Den norske los: alminnelige opplysninger (6. utg.). (1997). Oslo: Statens Kartverk, Sjøkartverket
  • Navigasjonsoppgaver (utleveres av faglærer)
  • Diverse Powerpoint leksjoner, kompendium
  • Korneliussen, S.O (2009). 18-åringer er treigere enn 55-åringer. ABC Nyheter
  • Chapman, P (2009). Monitoring Turns Using Radar. The Nautical Institute
  • NavKomp. Utsnitt av Admiralty kart 2675
  • The Royal Navy (2019). The Principles og Navigation, The Admiralty Manual of Navigation Volume 1. The Nautical Institute
 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Hjelpemidler: Kalkulator. Manøverdiagram. Passer. Rullelinjal. Astronomiske - og andre navigasjonstabeller 1990. Admiralty Tide Tables. Utsnitt av Admiralty kart 2675. Tidevannskurve Liverpool

 5. Læreren(e) skal ha operativ bakgrunn med tjenesteerfaring som selvstendig vaktsjef under gange eller skipssjef på Sjøforsvarets fartøy. Eller spesialkompetanse fra Sjøforsvaret innen det aktuelle delemnet.

  Det skal være en så tydelig undervisningsprofil mot elevenes kommende tjeneste på Sjøforsvarets undervannsbåter, korvetter, fregatter, minefartøy og stridsbåter som mulig. Teorien og eksemplene skal hentes fra Sjøforsvarets fartøy så langt det lar seg gjøre.

  Emnet Militær navigasjon 2 er et teoretisk og praktisk støttefag til emnet Militær praktisk navigasjon (MPN 4 og MPN 5), og må gjennomføres og justeres etter MPN sitt behov.