Emneside for NAV2304 Militær navigasjon 2

Hva lærer du

Hensikten med militær navigasjon 2 er å dekke Sjøforsvarets behov i navigasjon. Ved å oppfylle Sjøforsvarets behov i navigasjon tilfredsstiller emnet også kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjon i funksjonen navigering på ledelsesnivået. Emnet tar for seg den oversjøiske delen av faget navigasjon.

Sertifikatrettigheter

STCW-kode: A-II/1 & A-II/2

STCW-funksjon: Navigering på det operative nivået og Navigering på ledelsesnivået (F1)

Innhold

 • Relativ kurs og fart
 • Matematikk i navigasjon
 • Navigasjon ift lavtrykk
 • Middelbreddeseilas
 • Voksende seilas
 • Tid
 • Navigasjonsformler storsilkelseilas
 • Direkte storsirkelseilas
 • Storsirkelseilas via mellompunkt
 • Avbrutt storsirkelseilas
 • Engelsk tidevann - strøm - kart
 • Engelsk tidevann - høyde
 • Passage planning
 1. Kunnskap

  Kadetten..:

  • (K1) har kunnskap om hvordan en kan bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord.
  • (K2) har kunnskap om seilingsruter i samsvar med General Provisions on Ships' Routeing
  • (K3) har bred kunnskap om metodene brukt for blindnavigering.
  • (K4) har kjennskap til innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse 
  • (K5) har bred kunnskap om plotteteknikker og begrepene relativ og sann bevegelse
  • (K6) har kunnskap i planlegging av reise og navigering for alle forhold ved bruk av anerkjente metoder for plotting av ruter på havet (Middelbreddeseilas, Voksende seilas, Direkte storsirkelseilas, storsirkelseilas via et mellompunkt og avbrutt storsirkelseilas) der det tas hensyn til meteorologiske forhold og område med store tidevannsvirkninger.
  • (K7) kan evaluere navigasjonsinformasjon fra alle kilder, herunder radar og ARPA, i den hensikt å ta og gjennomføre avgjørelser på broen for å unngå sammenstøt og lede sikker navigering av skipet 
  • (K8) har kjennskap til karakteristika ved forskjellige værsystemer, herunder tropiske sykloner, unnvikelse av stormsentre og de farlige kvadrantene 
  • (K9) har kunnskap om å beregne tidevannsforhold ved bruk av relevante nautiske publikasjoner med opplysninger om tidevann og strøm
  • (K10) kan teknikker for konstant svingrate
  • (K11) har bred kunnskap i å bestemme skipets posisjon ved bruk av terrestriske posisjonsmetoder og elektroniske hjelpemidler som Radar.
  • (K11) har bred kunnskap i å bestemme skipets posisjon ved bruk av terrestriske posisjonsmetoder og elektroniske hjelpemidler som Radar.
  • (K12) har bred kunnskap om relative- og sanne bevegelser mellom fartøy, og det realfaglige grunnlaget for metodene og teknikkene Sjøforsvaret bruker i optisk- og radarnavigasjon

  Ferdigheter

  Kadetten...:

  • (F1) kan bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord
  • (F2) kan anvende seilingsruter i samsvar med General Provisions in Ship routing - i passage
  • (F3) kan beherske metodene for blindnavigering
  • (F4) kan beherske innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse 
  • (F5) behersker plotteteknikker og begrepene relativ og sann bevegelse
  • (F6) behersker planlegging av reise og navigering for alle forholde ved bruk av anerkjente metoder for plotting av ruter på havet (Middelbreddeseilas, Voksende seilas, Direkte storsirkelseilas, storsirkelseilas via et mellompunkt og avbrutt storsirkelseilas) der det tas hensyn til meteorologiske forhold og område med store tidevannsvirkninger.
  • (F7) kan bruke og evaluere navigasjonsinformasjon fra alle kilder, herunder radar og ARPA, i den hensikt å ta og gjennomføre avgjørelser på broen for å unngå sammenstøt og lede sikker navigering av skipet
  • (F8) kan beherske karakteristika ved forskjellige værsystemer, herunder tropiske sykloner, for unnvikelse av stormsentre og de farlige kvadrantene
  • (F9) har ferdighet i å beregne tidevannsforhold ved bruk av relevante nautiske publikasjoner med opplysninger om tidevann og strøm 
  • (F10) kan anvende teknikker for konstant svingrate 
  • (F11) kan anvende terrestriske posisjonsmetoder og elektroniske hjelpemidler som radar til å bestemme skipets posisjon
  • (F12) har bred kunnskap om relative- og sanne bevegelser mellom fartøy, og det realfaglige grunnlaget for metodene og teknikkene Sjøforsvaret bruker i optisk- og radarnavigasjon

  Generell kompetanse

  Kadetten...:

  • (G1) kan selvstendig planlegge og gjennomføre en reise og bestemme posisjon og nøyaktigheten av den fremkomne posisjonsbestemmelsen
  • (G2) kan selvstendig opprettholde en sikker brovakt
  • (G3) kan bruke radar og ARPA for å opprettholde navigeringens sikkerhet 
  • (G4) kan opprettholde sikker navigering gjennom bruk av informasjon fra navigasjonsutstyr og -systemer til hjelp ved beslutningstaking på broen
  • (G5) er i stand til å unnvike stormsentre og de farlige kvadrantene og å foreta tidevannsberegninger
  • (G6) kan selvstendig utføre et tørn med konstant svingrate 
  • (G7) kan anvende relative- og sanne bevegelser mellom fartøy, og metodene og teknikkene Sjøforsvaret bruker i optisk- og radarnavigasjon
 2. Organisering

  Emnet bruker timeplanen i Timedit. Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemner med referanse til emneplanen, pensum og litteratur. Emnet bruker Forsvarets Itslearning. Det er øvelser til hvert delemne. Emnet er et støttefag til emnet Militær praktisk navigasjon (MPN). Emnet må derfor koordineres med emnene Militær praktisk navigasjon, Navigasjonssystemer 1, ARPA kurset, Øvelse Ryfylket  og Militær brovakt og fartøyskontroll. Delemnene relativ kurs og fart og matematikk i navigasjon bør komme primo semester 4. Delemnet relativ kurs og fart er tatt ut av ARPA kurset og således en del av ARPA kurset.

  Arbeidsmåter

  • Klasseroms- Digital undervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
  • Internett: Itslearning
  • Elevforedrag: Kadettene kan holde et kort foredrag om et delemne i fagområdet
  • Veilednings-stime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
  • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver og innleveringer
  • Øvelser i navigasjonssimulatoren
 3. Vurderingsform: Skriftlig eksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Hjelpemidler: Kalkulator. Manøverdiagram. Passer. Rullelinjal. Astronomiske - og andre navigasjonstabeller 1990. Admiralty Tide Tables. Utsnitt av Admiralty kart 2675. Tidevannskurve Liverpool

 4. Læreren(e) skal ha operativ bakgrunn med tjenesteerfaring som selvstendig vaktsjef under gange eller skipssjef på Sjøforsvarets fartøy. Eller spesialkompetanse fra Sjøforsvaret innen det aktuelle delemnet.

  Det skal være en så tydelig undervisningsprofil mot elevenes kommende tjeneste på Sjøforsvarets undervannsbåter, korvetter, fregatter, minefartøy og stridsbåter som mulig. Teorien og eksemplene skal hentes fra Sjøforsvarets fartøy så langt det lar seg gjøre.

  Emnet Militær navigasjon 2 er et teoretisk og praktisk støttefag til emnet Militær praktisk navigasjon (MPN 4 og MPN 5), og må gjennomføres og justeres etter MPN sitt behov.