Emneside for NAV2307 Militær navigasjon 1

Emnehistorikk

Hva lærer du

Hensikten med emnet militær navigasjon 1 er å dekke Sjøforsvarets behov innen navigasjon, og tilfredsstille kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjon i funksjonen navigering på ledelsesnivået.

Sertifikatrettigheter:

 • STCW-kode:               A-II/1 og A-II/2

 • STCW-funksjon:          Navigering på det operative nivået og Navigering på Ledelsesnivået (F1)

 1. Kunnskap

  Etter endt emne har kadetten:

  • bred kunnskap om å bestemme skipets posisjon ved bruk av landemerker navigasjonshjelpemidler (herunder fyrtårn, sjømerker og bøyer)
  • bred kunnskap i bestikkoppgjør, herunder under hensyn til vind, tidevann, strøm og beregnet fart
  • bred kjennskap til å bruke navigasjonskart og publikasjoner, som eksempel seilingsbeskrivelser, tidevannstabeller, etterretninger for sjøfarende, farvannsvarsler over radio og informasjon om seilingsruter
  • bred kunnskap til å bruke informasjon fra navigasjonsutstyr til å opprettholde en sikker brovakt
  • kunnskap om å bruke ECDIS til å opprettholde navigeringens sikkerhet
  • kjennskap til å sende og motta informasjon gjennom optisk telegrafering
  • bred kunnskap i å bestemmelse posisjonen ved terrestriske observasjoner, herunder ferdighet i å bruke hensiktsmessige kart.
  • bred kunnskap om å vurdere nøyaktigheten av den framkomne posisjonsbestemmelsen herunder begrensninger, feilkilder, oppdagelse av feilaktig informasjon og korrigeringsmetoder for å oppnå nøyaktig posisjonsbestemmelse
  • bred kunnskap i å fastslå og ta med i beregningen kompassfeil
  • kunnskap om jordens form og geodetiske data
  • bred kunnskap om IALA systemet og andre sjømerker, herunder fyr, lykter, varder og søyler.
  • Bestått båtførerprøven
  • kunnskap om navigasjonsmidler
  • bred kunnskap om relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen militær navigasjon

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • anvende faglig kunnskap til å bestemme skipets posisjon ved bruk av landemerker som navigasjonshjelpemidler (herunder fyrtårn, sjømerker og bøyer)
  • anvende et sjøkart i planlegging og utføring av en seilas etter Sjøforsvarets retningslinjer
  • anvende IALA systemet og andre sjømerker, herunder fyr, lykter, varder og søyler.
  • reflektere den framkomne posisjonsbestemmelsen herunder begrensninger, feilkilder, oppdagelse av feilaktig informasjon og korrigeringsmetoder for å oppnå nøyaktig posisjonsbestemmelse
  • henvise til jordens form og geodetiske data
  • beherske å rette alle kursene for faste og variable feil, herunder gyrofeil, deviasjon, misvisning, drift og avdrift.
  • beherske å bruke tidevannstabeller for norskekysten og Svalbard
  • beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen navigasjon

  Generell kompetanse

  Etter endt emne har kadetten:

  • innsikt i presisjon og holdninger som kreves for å planlegge, og gjennomføre en sikker seilas
  • innsikt i å planlegge å gjennomføre enkelte arbeidsoppgaver i forbindelse planlegging og gjennomføring av en seilas
  • innsikt i å forbedre sin evne til å planlegge, og gjennomføre en sikker seilas
 2. Militær navigasjon 1 følger timeplanen i Timedit. Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka. Emnet bruker Itslearning. Det er øvelser til hvert delemne. Emnet er koordinert med Øvelse Vestkyst, ECDIS kurs, MPN 3 og MPN 4.

  ARBEIDSMÅTER

  • Klasseromsundervisning/ fjernundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
  • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver
 3. Reglement for utføring av navigasjon i Sjøforsvaret. Sjøforsvaret

  Militær praktisk navigasjon. Navkomp

  Kjerstad, N. (2010). Navigasjon for maritime studier. Trondheim: Tapir.

  Ditlefsen, R. Navigasjon. Aschehoug

  Den norske los (bd. 1) (6. utg.). (1997). Oslo: Statens kartverk.

  Symboler og forkortelser i norske sjøkart. (1997). Oslo: Statens kartverk.

  Trysnes, O. (2010). Veien til båtførerprøven (6. utg.). Oslo: Damm.

  Øi, Ø. (1993). Håndbok i kyst- og innenskjærs navigasjon (3. utg.). Bergen: Sjøkrigsskolen.

  Kompendium delt ut av faglærer.

 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, Militær navigasjon 1, individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel:100%

  Hjelpemidler: Kalkulator, Rullelinjal, Passer, Manøverdiagram, Norsk tidevannstabell