Emneside for NAV2314 Militær praktisk navigasjon 4

Emnehistorikk
Studiepoeng
5
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Military Practical Navigation 4

Hva lærer du

Emnet gir bred kunnskap i navigasjonsmoden manuell posisjonering radar kontroll. Kadettene vil bli godt kjent med utførelsen av praktisk navigasjon i Sjøforsvaret. Militær praktisk navigasjon omsetter teorien gitt i de andre emnene til praksis ved demonstrasjon og øvinger om bord på skolefartøyene og i navigasjonssimulatoren. SjøMil RADAR/ARPA-kurs blir også gjennomført som en del av dette emnet.

Emnet følger STCW-kode A-II/1 og A-II/2 og B-I/12 og dekker STCW-funksjonen: «…navigering på det operative nivået og kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået, samt navigering på ledelsesnivået (F1)…» Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:

 • kapittel 1.2 Opprettholdelse av sikker brovakt,
 • kapittel 1.7 Sende og motta informasjon med visuelle signaler

Emnet tar opp følgende temaer:

 • Seilas i navigasjonsmoden manuell posisjonering - optisk kontroll
 • Sjøveisregler
 • Sjømannskap
 • Lederskap og holdninger
 • Brotjeneste og roller
 • Kurs: SjøMil RADAR/ARPA
 1. Kunnskap

  Kadetten...

  • (K1) har bred kunnskap om sentrale temaer, prinsipper og problemstillinger innenfor grunnleggende praktisk navigasjon i radar kontroll i Sjøforsvaret, herunder faser i navigasjon, Sjøforsvarets kursnotasjoner, radar tørn-, kontroll og posisjonsmetoder
  • (K2)behersker metoder for å kontrollere sensorenes ytelse
  • (K3) har bred kunnskap om sentrale temaer, prinsipper og problemstillinger innenfor maritime ord og utrykk samt Sjøforsvarets broprosedyrer
  • (K4) har kunnskap om normal ferdsel på sjøen, herunder kunnskap om sjømerker og sjøkartsymboler, kunnskap om grunnleggende sjømannskap og kunnskap om sjøveisreglene
  • (K5) har kunnskap om utnyttelse av simulator som øvingsarena
  • (K6) har kunnskap om bruken av ECDIS

  Ferdigheter

  Kadetten..

  • (F1) kan beherske radar tørn-, kontroll- og posisjonsmetoder
  • (F2) kan kontrollere sensorenes ytelse
  • (F3) kan beherske rollene som assistent, rormann og utkikk i brovakttjenesten på skolefartøyene
  • (F4) kan anvende de vanligste maritime begrepene
  • (F5) kan beherske tid/fart og distanseberegninger samt bruk av stoppeklokke til navigering
  • (F6) kan beherske utfylling av elektronisk loggbok
  • (F7) kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • (F8) kan beherske grunnleggende bruk av relevant brosystem
  • (F9) kan anvende faglig kunnskap og relevante erfaringer fra praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg som navigatør
  • (F10) kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

  Generell kompetanse

  Kadetten...

  • (G1) kan planlegge en hensiktsmessig seilasplan for optisk natt
  • (G2) kan gjennomføre en hensiktsmessig seilasplan for seilas under nedsatt sikt
  • (G3) kan inngå i broteamet på skolefartøyene
  • (G4) har forståelse for det relative bilde rundt fartøyet
  • (G5) kan vurdere trafikksituasjoner på sjøen og hvorvidt det er fare for sammenstøt med andre fartøyer
  • (G6) kan gjengi sentralt fagstoff som broprosedyrer, sjømerker, Sjøforsvarets kursnotasjon, maritime ord og uttrykk
  • (G7) kan organisere brotjenesten om bord for å gjennomføre en sikker seilas
  • (G8) har innsikt i sentrale aspekter av grunnleggende sjømannskap
  • (G9) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor navigasjon i radar kontroll, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis på skolefartøyene og i Sjøforsvaret.
 2. Emnet gjennomføres i en kombinasjon av teori, simulatorøvinger og seilas med skolefartøyene.

 3. Obligatorisk arbeidskrav:

  Obligatorisk deltakelse på minst 80% av simulatorøktene

  Obligatorisk deltakelse på SjøMil RADAR/ARPA kurs, to kveldsseilas, en helgeseilas og en ukesøvelser om bord på skolefartøyene

  Ved gyldig fravær eller dispensasjon fra deltakelse, skal det sendes inn en handlingsplan for å lukke avviket, simulator skal benyttes. Dispensasjon fra deltagelse på seilas skal søkes om skriftlig til emneansvarlig og kullsjef.

   

  Vurdering:

  Vurderingsform: Praktisk eksamen i seilas i simulator

  Navigasjonsmode: Manuell posisjonering - radar kontroll

  Hastighet: 15-18 knop

  Varighet: 2 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100%