Emneside for NAV2323 Militær praktisk navigasjon 3

Emnehistorikk
Studiepoeng
5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Military Practical Navigation 3

Hva lærer du

Emnet gir bred kunnskap i navigasjonsmoden manuellposisjonering optisk kontroll. Kadettene vil bli godt kjent med utførelsen av praktisk navigasjon i Sjøforsvaret. Militær praktisk navigasjon omsetter teorien gitt i de andre emnene til praksis ved demonstrasjon og øvinger om bord på skolefartøyene og i navigasjonssimulatoren.

Emnet følger STCW-kode A-II/1 og A-II/2 og B-I/12 og dekker STCW-funksjonen: «…navigering på det operative nivået og kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået, samt navigering på ledelsesnivået (F1)…» Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:

 • kapittel 1.2 Opprettholdelse av sikker brovakt,

 

Emnet tar opp følgende temaer:

 • Seilas i navigasjonsmoden manuell posisjonering - optiskkontroll
 • Sjøveisregler
 • Sjømannskap
 • Lederskap og holdninger
 • Brotjeneste og roller
 1. Kunnskap

  Kadetten..

  (K1) har bred kunnskap om sentrale temaer, prinsipper og problemstillinger innenfor grunnleggende praktisk navigasjon optisk kontroll i Sjøforsvaret

  (K2) har bred kunnskap om optiske tørn-, kontroll og posisjonsmetoder, faser i navigasjon og Sjøforsvarets kursnotasjoner

  (K3) har kunnskap om metoder for å kontrollere og beholde fart og gyrofeil (STCW)

  (K4) har bred kunnskap om maritime ord, uttrykk og prinsipper, i tillegg til sjømerker og sjøkartsymboler, normal ferdsel på sjøen og grunnleggende sjømannskap

  (K5) har kunnskap om innholdet og formålet med de internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer (STCW)

  (K6) har kunnskap om utnyttelse av simulator som øvingsarena

  (K7) har kunnskap om ECDIS

   

  Ferdigheter

  Kadetten..

  (F1) kan anvende optiske tørn-, kontroll- og posisjonsmetoder

  (F2) kan kontrollere sensorenes ytelse

  (F3) kan anvende de vanligste maritime begreper

  (F4) kan beregne tid/fart og distanseberegninger samt bruke stoppeklokke til navigering

  (F5) kan fylle ut elektronisk loggbok

  (F6) kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

  (F7) kan grunnleggende bruk av relevant brosystemet 

  (F8) kan anvende faglig kunnskap og relevante erfaringer fra praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg som navigatør

   

  Generell kompetanse

  Kadetten..

  (G1) kan lage en hensiktsmessig seilasplan for optisk natt

  (G2) kan inneha rollene assistent, rormann og utkikk i brovakttjenesten på skolefartøyene

  (G3) kan vise forståelse for det relative bilde rundt fartøyet

  (G4) kan vurdere trafikksituasjoner på sjøen og om det er fare for sammenstøt med andre fartøyer (STCW)

  (G5) kan gjengi sentralt fagstoff som broprosedyrer, sjømerker, Sjøforsvarets kursnotasjon, maritime ord og uttrykk

  (G6) kan organisere brotjenesten om bord for å gjennomføre en sikker seilas, reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

  (G7) kan utvise godt sjømannskap om bord

  (G8) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor navigasjon i optisk kontroll, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis på skolefartøyene og i Sjøforsvaret.

 2. Emnet gjennomføres i en kombinasjon av teori, simulatorøvinger og seilas med skolefartøyene

 3. Pensum

  • Reglement for navigasjon i Sjøforsvaret
  • Veiledning for tjenesten i Sjøforsvaret
  • Sjøforsvarets kursnotasjoner
  • Kadettbok, Militær Praktisk Navigasjon
  • Farvannsbeskrivelsen, Den norske los
  • Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene)
  • Forskrift om vakthold på passasjer- og lasteskip, Brovaktforskriften
  • Øi, Ørnulf: Kyst- og innenskjærs navigering i Marinen
  • Stueland, Tor: Sjøveisreglene med kommentarer Internasjonale regler for forebygging av sammenstøt på sjøen
  • Dr. Norris, Andy: ECDIS and positioning, ISBN 978-1-906915-11-7
  • STCW 78, med tillegg
  • IAMSAR volum I, II og III
  • Faglærer: Utleverte kompendier
  • Kjerstad: Fremføring av skip med navigasjonskontroll siste utgave
 4. Obligatorisk arbeidskrav:

  Obligatorisk deltakelse på minst 80% av simulatorøktene. Obligatorisk deltakelse på navigasjonsinnføring, fartøysopplæring, ECDIS-kurs, to kveldsseilas, en helgeseilas og to ukesøvelser om bord på skolefartøyene

  Ved gyldig fravær eller dispensasjon fra deltakelse, skal det sendes inn en handlingsplan for å lukke avviket, simulator skal benyttes. Dispensasjon fra deltagelse på seilas skal søkes om skriftlig til emneansvarlig og kullsjef.

   

  Vurdering:

  Vurderingsform: Praktisk eksamen i seilas i simulator. Navigasjonsmode: Manuell posisjonering - optisk kontroll. Hastighet: 12-18 knop

  Varighet: 2 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100%