Emneside for NAV2324 Militær praktisk navigasjon 4

Emnehistorikk
Studiepoeng
5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Military Practical Navigation 4

Hva lærer du

Emnet gir bred kunnskap i navigasjonsmoden manuell posisjonering radar kontroll. Kadettene vil bli godt kjent med utførelsen av praktisk navigasjon i Sjøforsvaret. Militær praktisk navigasjon omsetter teorien gitt i de andre emnene til praksis ved demonstrasjon og øvinger om bord på skolefartøyene og i navigasjonssimulatoren. SjøMil RADAR/ARPA-kurs blir også gjennomført som en del av dette emnet.

Emnet følger STCW-kode A-II/1 og A-II/2 og B-I/12 og dekker STCW-funksjonen: «…navigering på det operative nivået og kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået, samt navigering på ledelsesnivået (F1)…» Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:

 • kapittel 1.2 Opprettholdelse av sikker brovakt,

Emnet tar opp følgende temaer:

 • Seilas i navigasjonsmoden manuell posisjonering - optisk kontroll
 • Sjøveisregler
 • Sjømannskap
 • Lederskap og holdninger
 • Brotjeneste og roller
 • Kurs: SjøMil RADAR/ARPA
 1. Kunnskap

  Kadetten...:

  (K1) har bred kunnskap om Sjøforsvarets kursnotasjoner og broprosedyrer samt faser i navigasjon

  (K2) har bred kunnskap om radar tørn-, kontroll og posisjonsmetoder samt metoder for å kontrollere sensorenes ytelse

  (K3) har bred kunnskap om normal ferdsel på sjøen, maritime ord og uttrykk, sjømerker og sjøkartsymboler, samt grunnleggende sjømannskap

  (K4) har kunnskap om innholdet og formålet med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer (STCW)

  (K5) har kunnskap om utnyttelse av simulator som øvingsarena

  (K6) har kunnskap om bruk av ECDIS 

  Ferdigheter

  Kadetten..

  (F1) kan anvende faglig kunnskap og relevante erfaringer fra praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg som navigatør

  (F2) kan beherske radar tørn-, kontroll- og posisjonsmetoder

  (F3) kan kontrollere sensorenes ytelse

  (F4) kan anvende de vanligste maritime begrepene

  (F5) kan beherske tid/fart og distanseberegninger samt bruk av stoppeklokke til navigering

  (F6) kan beherske utfylling av elektronisk loggbok

  (F7) kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

  (F8) kan beherske grunnleggende bruk av relevant brosystem

  Generell kompetanse

  Kadetten ..

  (G1) kan planlegge og gjennomføre en hensiktsmessig seilasplan for optisk natt og seilas under nedsatt sikt

  (G2) kan planlegge og organisere brotjenesten for å gjennomføre en sikker seilas, samt delta i broteamet på skolefartøyene og inneha rollen som assistent, rormann eller utkikk i brovakttjeneste

  (G3) har innsikt i sentrale aspekter av grunnleggende sjømannskap og det relative bilde rundt fartøyet

  (G4) kan vurdere trafikksituasjoner på sjøen og hvorvidt det er fare for sammenstøt med andre fartøyer (STCW)

  (G5) kan gjengi sentralt fagstoff som broprosedyrer, sjømerker, Sjøforsvarets kursnotasjon og maritime ord og uttrykk

  (G6) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor navigasjon i radar kontroll, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis på skolefartøyene og i Sjøforsvaret

 2. Emnet gjennomføres i en kombinasjon av teori, simulatorøvinger og seilas med skolefartøyene.

  • Reglement for navigasjon i Sjøforsvaret
  • Veiledning for tjenesten i Sjøforsvaret
  • Sjøforsvarets kursnotasjoner
  • Kadettbok, Militær Praktisk Navigasjon
  • Farvannsbeskrivelsen, Den norske los
  • Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene)
  • Forskrift om vakthold på passasjer- og lasteskip, Brovaktforskriften
  • Øi, Ørnulf: Kyst- og innenskjærs navigering i Marinen
  • Stueland, Tor: Sjøveisreglene med kommentarer Internasjonale regler for forebygging av sammenstøt på sjøen
  • Dr. Norris, Andy: ECDIS and positioning, ISBN 978-1-906915-11-7
  • STCW 78, med tillegg
  • IAMSAR volum I, II og III
  • Faglærer: Utleverte kompendier
  • Kjerstad: Fremføring av skip med navigasjonskontroll siste utgave
 3. Obligatorisk arbeidskrav:

  Obligatorisk deltakelse på minst 80% av simulatorøktene

  Obligatorisk deltakelse på SjøMil RADAR/ARPA kurs, to kveldsseilas, en helgeseilas og en ukesøvelser om bord på skolefartøyene

  Ved gyldig fravær eller dispensasjon fra deltakelse, skal det sendes inn en handlingsplan for å lukke avviket, simulator skal benyttes. Dispensasjon fra deltagelse på seilas skal søkes om skriftlig til emneansvarlig og kullsjef.

   

  Vurdering:

  Vurderingsform: Praktisk eksamen i seilas i simulator

  Navigasjonsmode: Manuell posisjonering - radar kontroll

  Hastighet: 15-18 knop

  Varighet: 2 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100%