Emneside for NAV3304 Militær lasting, lossing og stuing på operativt og ledelsesnivå

Studiepoeng
7.5
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Military loading, unloading and stowage on operational and management levels

Hva lærer du

Hensikten med emnet er å tilfredsstille Sjøforsvarets behov samt kravene i STCW 1978 med tillegg, innen lasting og lossing og stuing i funksjonen lasting lossing og stuing på operativt og ledelsesnivå.

Sertifikatrettigheter:

 • STCW-kode:   A-II/1, A-II/2 og B-I/12 pkt 71
 • STCW-funksjon:   Lasting, lossing og stuing på det operative nivået og ledelsesnivået
 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978, med tillegg.
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modulkurs 7.03 og 7.01

Pensum

 • Overvåke og planlegge sikker lasting, stuing, sikring og ivaretagelse av last underveis og ved lossing.
 • Påvirkning lasten, inkludert tungløft, har på et skips stabilitet og sjødyktighet.
 • Gjennomgang av prosedyrer for å påse at lasterom, luker og ballasttanker fungerer i henhold til krav, og rapportering av skader på disse
 • Bruk av internasjonalt regelverk, koder og standarder som har med sikker behandling, sikring og transport av last.
 • Trim og stabilitetsoppgaver i forbindelse med lasting
 • Bruk av EDB stabilitets- og belastings programvare
 • Stuasje og sikring av last om bord på skip med fokus på sikringsutstyr
 • Bruk av the Code for Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS koden)
 • Generell kjennskap til lasting, transport og lossing med tankskip
 • Kjennskap til operasjonell benyttelse og begrensninger i design på bulk-skip
 • Lasting, behandling og lossing av bulklaster - BLU koden og IGC koden
 • Sikker behandling av last i henhold til gjeldende regelver - IMDG, IMSBC og MARPOL 73/78, Annex III og V
 • Effektiv kommunikasjon mellom skip og havn
 • Overvåke at rapporterte hendelsen og skade på lasterom, lukedeksel og ballasttanker blir ivaretatt og at hendelsene blir fulgt opp
 1. Kunnskap

  Kadetten...

  • (K1) har kjennskap til virkning av last, herunder tunge løft, på skipets stabilitet
  • (K2) har kjennskap til trygg lasting, lossing stuing og sikring av last, herunder faste bulklaster og farlig risikofylt og skadelig last og deres innvirkning på sikkerheten for skip og menneskeliv
  • (K3) har kjennskap til virkning laste- og losseoperasjoner har på trim og stabilitet
  • (K4) har kjennskap til stuing og sikring av last om bord på skip, herunder laste- og losseredskaper for sikring og stuing.
  • (K5)har kjennskap til laste- og losseoperasjoner med særskilt oppmerksomhet rettet mot transport av last som er identifisert i Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing
  • (K6)har allmenn kjennskap til tankskip og tankskipsoperasjoner
  • (K7) har kjennskap til bulkskips konstruksjon og driftsbegrensninger
  • (K8) har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
  • (K9) har evne til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

  Ferdigheter

  Kadetten...

  • (F1) kan anvende alle tilgjengelige data om bord knyttet til lasting og lossing av bulklaster og omsorg for slik last under reisen
  • (F2) kan anvende relevante internasjonale regler, koder og normer vedrørende trygg lasting, lossing, stuing, sikring og transport av last
  • (F3) kan etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon under lasting og lossing både om bord i eget fartøy, og mellom eget fartøy og landsiden
  • (F4) kan etablere prosedyrer for sikker håndtering av last i samsvar med relevante dokumenter som IMDG, IMSBC code, BLU code og Grain code
  • (F5) kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • (F6) kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • (F7) kan beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen Laste og lossehåndtering

  Generell kompetanse

  Kadetten...

  • (G1) kan planlegge samt sørge for trygg lasting, stuing og sikring, omsorg for lasten under reisen og lossing av lasten.
  • (G2) kan overvåke lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for last under reisen.
  • (G3) kan inspisere og rapportere feil og skader på lasterom, lukedeksler og ballasttanker, vurdere disse og treffe passende tiltak
  • (G4) kan føre farlig last
  • (G5) kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
  • (G6) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor lasting og lossing og gjennom dette bidrar til utvikling av god praksis
  • (G7) kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser
 2. Organisering

  Emnet følger F og Ø timene i timeplanen i de ukene årsprogrammet for SKSK har undervisningsuke(UV uke). Undervisningen går over 15 uker, med 6 timer F og Ø pr uke. Timene bør gjennomføres i 2 tretimers økter. Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka.

  Arbeisdmåter

  • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver
  • Veiledningsstime: Kadettene besvarer oppgaver og får veiledning
  • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver og innleveringer
 3. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Hjelpemidler: Kalkulator, ASTM tabeller og plansjer øvingsskip