Emneside for NAV3310 Maritim kommunikasjon

Emnehistorikk
Studiepoeng
5
Studieår
2023

Hva lærer du

Hensikten med emnet er å gi studentene engelskspråklige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som er nødvendig for å overholde kravene i IMOs STCW-kode A-II/1. 

Etter endt kurs er studenten trygg på å kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk i ulike operative situasjoner om bord, både knyttet til daglig drift og til ekstraordinære tilfeller som nødsituasjoner. Dette vil si kunnskaper og ferdigheter i maritim/sjømilitær fagterminologi samt generell engelsk.

 1. Kunnskaper: 

  Kadetten..

  • (K1) har kunnskap om IMOs maritime standarduttrykk (Standard Marine Communication Phrases).
  • (K2) har kunnskap om engelsk fagterminologi innenfor områder som omfattes av maritim og sjømilitær virksomhet.
  • (K3) har kunnskap om interkulturell kommunikasjon i et flerspråklig mannskap.

   

  Ferdigheter:

  Kadetten..

  • (F1) kan anvende IMOs maritime standarduttrykk og bruke engelsk skriftlig og muntlig med tydelig uttale
  • (F2) kan kommunisere internt på fartøyet, eksternt med andre fartøyer, kyststasjoner og VTS-sentre, med relevant og korrekt terminologi.
  • (F3) kan respondere på nødsignaler.
  • (F4) kan bruke og forstå kart og andre nautiske publikasjoner.
  • (F5) kan forstå og gjøre bruk av meteorologiske opplysninger.
  • (F6) kan forstå og agere på meldinger om skipssikkerhet og drift.
  • (F7) kan finne, forstå, vurdere og anvende engelske maritime/sjømilitære tekster
  • (F8) kan kommunisere på en hensiktsmessig måte med flerspråklig og/eller flerkulturelt mannskap.
  • (F9) har evne til å kommunisere effektivt og uten misforståelser
  • (F10) har øvelse i å kommunisere på VHF-samband
  • (F11) har øvelse i å gjennomføre presentasjoner og brifer

   

  Generell kompetanse:

  Kadetten..

  • (G1) har språklige ferdigheter til å gjennomføre en sikker brovakt
  • (G2) har innsikt i språkets betydning og verdi når det gjelder sikkerhetsmessige og administrative oppgaver i sjømilitære/maritime situasjoner.
  • (G3) kan formidle faglig informasjon, skriftlig og muntlig på engelsk.
  • (G4) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor maritime/sjømilitære miljø og slik medvirke til utvikling av god praksis.
  • Klasseromsundervisning: leksjoner, diskusjoner, presentasjoner og oppgaveløsning
  • Simulatorøvelser

  Veiledning individuelt eller gruppevis. 

  Selvstudium: arbeid med teori, besvarelser av oppgaver, forberedelser av presentasjoner. 

  Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre emner og fra tjenesten som illustrasjon av emnet. Arbeidsmåter skal involvere og aktivisere studenten. 

 2. Arbeidskrav:

  • Obligatoriske simulatorøvelser, koordineres med NAV2301 Militær brovakt og fartøyskontroll.
  • Minst en godkjent presentasjon av relevant IMO materiale

  Skriftlig eksamen, to timer.

 3. Emnet vil bli gjennomført i tett samarbeid med NAV 2301 Brovakt og fartøyskontroll.