Emneside for NAV3316 Militær praktisk navigasjon 6

Studiepoeng
2.5
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Military Practical Navigation 6

Hva lærer du

Hva lærer du

Emnet gir bred kunnskap i navigasjonsmoden elektronisk posisjonering - optisk og radar kontroll. Kadettene vil bli godt kjent med utførelsen av hurtigbåtnavigasjon i Sjøforsvaret. Kadettene blir gjort kjent med vaktsjefens oppgaver og ansvar på marinens fartøy. Militær praktisk navigasjon omsetter teorien gitt i de andre emnene til praksis ved demonstrasjon og øvinger om bord på skolefartøyene og i navigasjonssimulatoren. Emnet gir bred kunnskap om marinens gjeldende navigasjonssystem.

 

Emnet tar opp følgende temaer:

 • Seilas i navigasjonsmoden elektronisk posisjonering - optisk og radar kontroll
 • Seilas i rollen som vaktsjef
 • Typekurs på gjeldende versjon av K-bridge

Kadettene vil i løpet av emnet oppfylle kravene som stilles til hurtigbåtkurs iht. gjeldende emnebeskrivelse fra Sjøfartsdirektoratet. 

 1. Læringsutbytte

  Kunnskap

  Kadetten ..

  • (K1) har bred kunnskap om sentrale temaer, prinsipper og problemstillinger innenfor praktisk navigasjon moden elektronisk posisjonering, optisk- og radarkontroll i Sjøforsvaret
  • (K2) har bred kunnskap om metoder for å kontrollere sensorenes ytelse
  • (K3) har bred kunnskap om gjeldende versjon av K-bridge
  • (K4) har kunnskap om vaktsjefens rolle
  • (K5) har bred kunnskap om hurtigbåtoperasjoner

  Ferdigheter

  Kadetten...:

  • (F1) behersker tørn-, kontroll-, korrigerings- og posisjonsmetoder
  • (F2) kan kontrollere sensorenes ytelse
  • (F3) behersker bruk av gjeldende versjon av K-bridge
  • (F4) kan beherske dynamisk fart og foreta hensiktsmessige fartsvurderinger i et hurtigbåtperspektiv
  • (F5) kan gjøre vurderinger og treffe tiltak i forbindelse med endring av navigasjons mode
  • (F6) kan reflektere over egen faglig utøvelse
  • (F7) kan reflektere over rolle og ansvar som vaktsjef på Sjøforsvarets hurtiggående fartøy
  • (F8) kan anvende faglig kunnskap og relevante erfaringer fra praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg som navigatør

   

  Generell kompetanse

  Kadetten ..

  • (G1) kan inngå i broteam på hurtiggående fartøy
  • (G2) kan påbegynne vaktsjefsløpet i henhold til Reglement for navigasjon i Sjøforsvaret
  • (G3) kan risikovurdere seilas i høy hastighet
  • (G4) kan benytte brosystemet til effektiv militær navigasjon under alle forhold
  • (G5) kan forstå det relative bilde rundt fartøyet
  • (G6) kan vurdere trafikksituasjoner på sjøen og om det er fare for sammenstøt med andre fartøyer og løse disse situasjonene i henhold til sjøveisreglene
  • (G7) kan organisere brotjenesten om bord for å gjennomføre en sikker seilas
  • (G8) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor navigasjon i optisk og radar kontroll, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis på Sjøforsvarets fartøy.
 2. Emnet gjennomføres i en kombinasjon av teori, og seilas med skolefartøyene.

 3. Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk deltakelse på en kveldsseilas og en helgeseilas om bord på skolefartøyene.

  Ved gyldig fravær eller dispensasjon fra deltakelse på seilas, skal det sendes inn en handlingsplan for å lukke avviket, simulator skal benyttes. Dispensasjon fra deltagelse på seilas skal søkes om skriftlig til emneansvarlig og kullsjef.

   

  Vurdering:

  Vurderingsform: Praktisk. Gjennomføres som helgeseilas med skolefartøy

  Karakterskala: Bestått/ikke bestått

  Andel: 100%