Emneside for OPG2301 Prosjektemne for bachelor i militære studier

Emnehistorikk
Studiepoeng
15
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Directed studies in military operations

Hva lærer du

I dette emnet vil du gjennom observasjon, samhandling, rettledelse og praktisk utøvelse få mulighet til å bli mer bevisst på egen yrkesrolle og arbeidshverdag. 

Du deltar i arbeidsoppgavene i den avdelingen eller organisasjonen du er utplassert i. Under emnet vil du få veiledning fra POC i mottakende avdeling og fra Forsvarets høgskole (FHS).  

Du skal på slutten av prosjektperioden levere inn en prosjektrapport til vurdering. I tillegg til et faglig innhold skal denne inneholde et refleksjonsnotat, der du skal vurdere prosjektperioden opp mot egen kompetanse og utdanning, samt eventuelle utfordringer med perioden.

Du vil kunne tildeles arbeidsoppgaver som vil være relevante sett opp mot din faglige kompetanse og mottakende/støttet avdelings behov under prosjektperioden.

 1. Etter avsluttet prosjektperiode skal kadetten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

  Kunnskap

  Kadetten: 

  • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet.
  • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet. 

   

  Ferdigheter 

  Kadetten:  

  • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg. 
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning. 
  • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling. 
  • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer. 

   

  Generell kompetanse: 

  Kadetten: 

  • kan skrive faglige forankrede tekster basert på behovet til arbeidsgiver eller avsendende utdanningsinstitusjon. 
  • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer til arbeidsgiver eller avsendende utdanningsinstitusjon.
  • kan formidle kunnskap til andre om eget prosjekttema. 
  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis. 
 2. Form: utplassering i avdeling, kombinert med selvstendig arbeid og individuell veiledning. Tjenestereiser til aktuelle institusjoner ved behov (etter godkjenning). 

   

  Antall uker med prosjektarbeid: 10-15 uker  

 3. Selvvalgt etter dialog med veileder.

 4. Obligatoriske arbeidskrav: Fullført prosjektperiode. 

  Vurderingsform: Kadettene skal på slutten av prosjektperioden levere inn en prosjektrapport til vurdering. I tillegg til et faglig innhold skal denne inneholde et refleksjonsnotat, der kadetten skal vurdere prosjektperioden opp mot egen kompetanse og utdanning, samt eventuelle utfordringer med perioden. Prosjektrapport og refleksjonsnotat skal til sammen være på minimum 2000 ord.

  Karakterskala: Bestått/ikke bestått. 

  • Kadetten skal i forkant av prosjektperioden i et prosjektforslag foreslå tema for prosjektoppgaven, navngi avdeling(er) som skal støttes, POC ved nevnte avdeling og veileder ved tilhørende avdeling i FHS. Forslaget skal godkjennes av programansvarlig. 

  • Etter godkjent prosjektforslag skal kadetten sammen med POC og veileder utvikle en prosjektbeskrivelse som også skal fungere som en avtale med berørt(e) avdeling(er). Denne prosjektbeskrivelsen utdyper følgende: 

   • Ansvarsforhold under prosjektet 

   • Forventet arbeidsmengde/belastning  

   • Hva som skal oppnås i prosjektoppgaven 

   • Hvilken metode og eventuelle aktiviteter som skal benyttes

   • Aktuelle pensumsbidrag 

   • Eventuelle ressurser som må benyttes (inkl. kostnadsfordeling)