Emneside for OPG3302 Bacheloroppgave

Studiepoeng
7.5
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Bachelor assignment

Hva lærer du

Bacheloroppgaven skal gi kadettene anledning til å anvende kunnskaper og ferdigheter de har tilegnet seg ved bransjeutdanningen. Oppgaven skal gi erfaring i å arbeide med en problemorientert oppgave. Den skal gi øvelse i å gjennomføre et større arbeid alene eller i gruppe. Den skal gi kadetten tid til fordypning og trening i å løse teoretiske, eksperimentelle eller praktiske problemstillinger

 1. Kunnskap

  Kadetten...

  • har bred kunnskap om metodisk utredelse av en faglig problemstilling.
  • har bred kunnskap om sentrale tema, teorier og problemstillinger tilknyttet bacheloroppgaven. 

  Ferdigheter

  Kadetten...

  • kan anvende faglig kunnskap til å identifisere og løse problemstillinger i det maritime domenet på en kritisk, systematisk og etterrettelig måte.  
  • kan beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer innenfor sitt oppgaveområde. 
  • kan beherske å sette teoriene inn i en større sammenheng. 
  • kan beherske å arbeide sammen med andre om et felles mål. 

  Generell kompetanse

  Kadetten...

  • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i å innhente, bearbeide og presentere et emne i relasjon til nautiske- eller sjømilitære emner
  • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
  • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig
  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet
  • har innsikt i etiske retningslinjer og utfordringer knyttet til arbeid med tilsvarende prosjekter.
  • har innsikt i å jobbe i grupper mot et felles mål.
 2. Bacheloroppgaven skal være relatert til et nautisk fagområde sekundært sjømilitær operasjoner hvor problemstillinger som påvirker Sjøforsvaret skal vektlegges.

  Bacheloroppgaven innledes med forelesning om metoder og øving med lærer. Emnet starter med valg av tema, tildeling av veileder og oppgavetekst. Kadettene kan selv foreslå veiledere de mener passer sin oppgave. Hoveddelen av arbeidet foregår i semester VI. Det er også mulig å knytte til seg annet relevant personell i tillegg til faglig veileder, for eksempel besetningsmedlemmer, statistikere, etc.

  Tidsplan

  • Forslag til tema og problemstilling leveres i semester V.
  • Faglig veileder utnevnes så for hver oppgave, og kadettene gjør nødvendige korrigeringer på oppgaveteksten.
  • Endelig tema og problemstilling leveres for godkjenning.
  • Det blir satt av timer i timeplan hver uke i semester VI.
  • Ved godkjent emne og problemstilling skal kadettene avtale tid med faglig veileder. Oppgaven og planen for gjennomføring av oppgaven skal presenteres for veileder.
  • Faglig veileder vil i tett oppfølging med lederutvikler følge utviklingen av oppgaven frem mot frist for innlevering.
  • Innleveringsdatoen og klokkeslettet skal stå i Timedit.
  • Presentasjonen av bacheloroppgaven samt innlevering av poster om bacheloroppgaven gjennomføres ila den siste uka i semesteret. Bacheloroppgavens poster skal være dekor på veggen ved avslutningsseremonien.

  Arbeidsmåter

  Bacheloroppgaven gjennomføres i grupper à 2 eller 3 kadetter.

  Oppgaven kan være en litteraturstudie, teoretisk analyse, et eksperiment eller en praktisk oppgave med bruk av skolens eller Sjøforsvarets materiell.

  Rammer for oppgaven: 

  Både innleveringen av forslag til emne og innleveringen av endelig emne skal ikke overstige én side. Forslagene skal inneholde; (a) overskrift, (b) navn på kandidater, (c) overordnet beskrivelse av temaet, (d) problemstilling, (e) synliggjøring av relasjon til nautisk fagområde sekundært sjømilitær operasjon, (f) forslag til faglig veileder og andre kontaktpersoner og (g) en kort liste over litteratur som anses relevant for oppgaven.

  Presentasjon av planen for gjennomføringen av oppgaven gjøres etter godkjent oppgavetekst.

  Arbeidet skal presenteres skriftlig i form av en oppgave.

  Oppgavens omfang skal være på maksimum 8000 ord (uavhengig av antall gruppemedlemmer). Forord, sammendrag, tabeller, figurer, tegninger, vedlegg og referanselister kommer i tillegg. 

  Innleveringen av poster om bacheloroppgaven er etter tidspunktet for innleveringen av bacheloroppgaven. 

  En muntlig presentasjon av bacheloroppgaven på 15-30 minutter på Sjøkrigsskolens bachelordag. Oppgavens poster skal henge på veggen ifm bachelordagen.

 3. Vurderingsform: Bacheloroppgave skriftlig,

  Gruppering: individuell, gruppe på 2, gruppe på 3

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100%