Detaljer fra kystvaktskipet KV Senja

CIS nivå 2 kurs - Samband, KOPPO og EK

Marinen ved Marinens krigføringssenter og Nasjonalt sjøoperativt senter lyser herved ut CIS nivå 2-kurs innen fagfeltene samband, kampopplysningsorganisasjonen (KOPPO) og elektronisk krigføring (EK). Ette​​​​r fullført og bestått opplæring overføres personellet til stilling som spesialister på Marinens fartøyer. 

Trykk her for å søke på kurset

Samband 

Linjen skal primært dekke Sjøforsvarets behov for sambandsoperatører, med hovedvekt på daglig drift av radiostasjonen om bord på alle Sjøforsvarets fartøysklasser. 

Kurset vil være en videreføring av kompetanse gitt på kurset CIS nivå 1 innenfor teori og praksis. Kurset har som mål å gi personellet en større helhetsforståelse og mer dyptgående kunnskaper innen teori og praksis, innenfor sjøoperativt samband. Elevene vil etter endt kurs kunne operere selvstendig som sambandsassistenter, samt fungere som skiftledere i radiostasjonen.

Kampopplysningsorganisasjon

Målgruppen er personell som skal bemanne posisjoner innen kampopplysningsorganisasjon (KOPPO) på Marinens fartøyer. Personellet vil etter kurs i hovedsak bemanne operasjonsrommets kommunikasjons- og Informasjonssystemer. Personellet vil bli utdannet på de systemene om bord som bidrar til billedbygging av enheter som befinner seg i alle domener rundt fartøyet. 

Kurset vil bygge videre på kompetanse gitt på CIS nivå 1 OPS-kurset. Kurset har som målsetning å gi personellet en helhetsforståelse, samt mer dyptgående kunnskaper innen kampopplysningsorganisasjon. 

Elektronisk krigføring 

Det overordnede målet for CIS nivå 2 EK er å utdanne personell innen fagfeltet elektronisk krigføring (EK), slik at de skal kunne fungere som selvstendige EK-operatører om bord på Sjøforsvarets plattformer. Ved endt kurs skal elevene på en selvstendig måte også kunne gjennomføre forberedelser og etterarbeid i forbindelse med øvelser og større operasjoner. Spesialiseringsmodul EK består av 7 moduler som her er beskrevet i fagplanen. Modulene er satt sammen for å gi elevene en naturlig faglig progresjon, og har fokus på at elevene skal bemanne og optimalisere Sjøforsvarets ESM-plattformer på en så optimal måte som mulig.

Søknadsberettiget personell

CIS nivå 2 Samband kan søkes på av personer som har gjennomført og bestått CIS nivå 1 Samband, eller innehar annen relevant tjeneste.

CIS nivå 2 KOPPO og CIS nivå 2 EK kan søkes av personer som har gjennomført og bestått CIS nivå 1 OPS eller innehar annen relevant tjeneste.

For å være kvalifisert til CIS nivå 2-kursene, må du ha gjennomført førstegangstjenesten i løpet av de tre siste årene, eller være vernepliktig med mindre enn tre måneder igjen av tjenesten ved kursstart. 

De fleste kursmodulene gjennomføres på KNM Tordenskjold, lokalisert på Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern i Bergen. Det må påberegnes at enkelte moduler avholdes andre steder enn ved Haakonsvern. Kursrekkene består av enkeltmoduler der innholdet er balansert mellom teori og praksis. Simulatorer og «hands-on»-trening på 1:1-utstyr brukes aktivt i undervisningen.

Kursvarighet er cirka 12 uker, avhengig av fagområde.

Krav til søker

 • Gjennomført førstegangstjeneste siste 3 år, eller maksimalt 3 måneder igjen av førstegangstjenesten ved oppstart​
 • Ha fullført videregående skole
 • Ha plettfri vandel og sikkerhetsklarert SH/NS for CIS 2 Samband og H/NS for CIS 2 KOPPO/EK.
 • Ha god helse og fysisk form (karakter 4)
 • Ha norsk statsborgerskap​
 • Anbefaling fra eller tjenestebevis med vurdering norm eller bedre fra siste tjenestested
 • Kunne bli klarert for sjømannsattest
 • Kunne bli klarert for internasjonale operasjoner

Administrativt/økonomi/uniform/kost/forlegning

For nytilsatt personell blir det ved oppstart av kurset skrevet ansettelseskontrakt, og du vil motta lønn under kursperioden. For personell som allerede har et tilsettingsforhold til Forsvaret, vil opptak på dette kurset gi en midlertidig beordring og disponering til Marinen – forutsatt at tilhørende avdeling er villig til frigivelse. Fast beordring og disponering vil først bli gitt etter endt og bestått kursrekke. 

Kost og forlegning besørges av den enkelte. Personell som blir tatt opp på kurs med behov for forlegning ved Briggen befalsforlegning, må gjøre dette selv i god tid før kursstart og gjøres på internett: www.basen.forsvarsbygg.no

For vernepliktig personell er det avgått avdeling som skal sørge for forlegning på kaserne i kursperioden.

Kontaktpersoner

For spørsmål vedrørende ansettelsesforhold:

 • Mathias Baug Tlf: 55 50 43 87
 • Arild Hånes Tlf: 55 50 39 97

For spørsmål om kursene:

FIS-B epost: «MAR Fagkontor SIS»

CIS nivå 2 Samband

 • SKDM Jan Martin Ellefsen (MKS/AAW/SIS) 55 50 35 69

CIS nivå 2 KOPPO

 • SKDM Eivind Hanssen (MKS/AAW/SIS) 55 50 37 34

CIS nivå 2 EK

 • Kapt Pål Henning Kvalsvik (NSS N2) 55 50 37 51