Kurs, studier og enkeltemner

I tillegg til akkrediterte studier og militær nivådannende utdanning gjennomfører Forsvarets høgskole flere kompetansehevende kurs og enkeltemner.

Kurs

 1. Kurset er delt inn i tre perioder:

  • Norges forsvar
  • Geopolitisk utvikling og sikkerhetsutfordringer
  • Samfunnssikkerhet og kriseberedskap

  Målet med kurset er å gi nøkkelpersonell i forsvarssektoren og i sivil sektor økt kunnskap om og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning. Totalforsvaret, statssikkerhet og samfunnssikkerhet vil være sentralt under kurset. Kurset omfatter dessuten nasjonal beredskap, sivil-militært samarbeid og nasjonal krisehåndtering. Sammensetningen av kursets deltakere skal sikre måloppnåelse gjennom deling av kompetanse fra hver enkelt deltaker, og det forventes at deltakerne bidrar aktivt i undervisningen der både gruppedrøftelser og drøftelser i plenum står sentralt.

  Hvert kurs har et fordypningstema som får mest fokus i perioden og som omhandler utenrikspolitikk. Fordypningstemaet styrer valg av reisemål for enkelte av studiereisene, og temaet vil være gjenstand for gruppedrøftelser og gruppeoppgaver. I tillegg til fordypningstemaet vil globale utviklingstrekk adresseres i en større bredde.

  Målgruppen er stortingsrepresentanter, embets- og tjenestemenn, representanter fra akademia, media, landsomfattende organisasjoner, næringsliv, samt utvalgte offiserer.

  Sjefskurs nr. 28 gjennomføres i tidsrommet 9. januar til 31. mars 2023. 

  Les invitasjon til Sjefskurs nr. 29
  Les tilleggsopplysninger

 2. Kurset strekker seg over én uke og arrangeres på et kurssted utenfor Oslo. Kursdeltakerne skal etter endt kurs ha oppdatert kunnskap om forsvarets innretning og utvikling, viktige geopolitiske utviklingstrekk med fokus på dagens trusselbilde, sentrale norske sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser, samt samfunnssikkerhet, beredskap og nasjonal krisehåndtering.

  Informasjonskurs nr. 62 gjennomføres i januar 2023.

  Les invitasjon til Informasjonskurs nr. 63
  Les tilleggsopplysninger

 3. Statsministerens kontor og departementene er regjeringskontorer, altså øverste nivå i statsadministrasjonen. Embetsverkets rolleforståelse, evne til å gi gode råd og utvise godt byråkratskjønn er avgjørende for hvor godt regjeringskontorene makter å fylle sin oppgave.

  Les mer om programmet her.

Seksjon Sjefskurset

Seksjon Sjefskurset tilbyr Sjefskurset, Informasjonskurset og Byråkratprogrammet. Seksjonen ligger under Institutt for forsvarsstudier.

Pil til høyre
Bygningene som huser Forsvarets Høgskole på Akershus festning i Oslo

Nasjonalt kurs i krigens folkerett

Stabsskolen ved Forsvarets høgskole gjennomfører årlig nasjonalt kurs i krigens folkerett.

Pil til høyre
Krigens folkerett

Enkeltemner

Pil til høyre
Etterretning, politikk og samfunn
Pil til høyre
Nasjonal beredskap og krisehåndtering
Pil til høyre
Totalforsvar, samfunnssikkerhet og samordning

Søknad til studier

Studenter ved Forsvarets høyskoles bibliotek
Students at the Norwegian Military College library

Fyll ut eget søknadsskjema som lastes opp som et vedlegg i Forsvarets høgskoles søknadsweb.

Det forutsettes at vitnemål/karakterutskrifter, som bekrefter utdanningskravet, er tilgjengelig i Søknadsweb. 

FN- og NATO-kurs

Norwegian Defence International Centre - NODEFIC (les mer på vår engelske side)