Kurs, studier og enkeltemner

I tillegg til akkrediterte studier og militær nivådannende utdanning gjennomfører Forsvarets høgskole flere kompetansehevende kurs og enkeltemner.

Kurs i regi Senter for strategiske kurs

 1. Kurset er delt inn i tre perioder:

  • Norges forsvar
  • Geopolitisk utvikling og sikkerhetsutfordringer
  • Samfunnssikkerhet og kriseberedskap

  Målet med kurset er å gi nøkkelpersonell i forsvarssektoren og i sivil sektor økt kunnskap om og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning. Totalforsvaret, statssikkerhet og samfunnssikkerhet vil være sentralt under kurset. Kurset omfatter dessuten nasjonal beredskap, sivil-militært samarbeid og nasjonal krisehåndtering. Sammensetningen av kursets deltakere skal sikre måloppnåelse gjennom deling av kompetanse fra hver enkelt deltaker, og det forventes at deltakerne bidrar aktivt i undervisningen der både gruppedrøftelser og drøftelser i plenum står sentralt.

  Hvert kurs har et fordypningstema som får mest fokus i perioden og som omhandler utenrikspolitikk. Fordypningstemaet styrer valg av reisemål for enkelte av studiereisene, og temaet vil være gjenstand for gruppedrøftelser og gruppeoppgaver. I tillegg til fordypningstemaet vil globale utviklingstrekk adresseres i en større bredde.

  Målgruppen er stortingsrepresentanter, embets- og tjenestemenn, representanter fra akademia, media, landsomfattende organisasjoner, næringsliv, samt utvalgte offiserer.

  Deltakerlisten til sjefskurs 31

  Kurs 31 gjennomføres på Akershus festning i tidsrommet 19. august til 15. november, og det er 30 deltakere som deltar – 20 sivile og 10 militært tilsatte i Forsvaret.

 2. Kurset strekker seg over én uke og arrangeres på et kurssted utenfor Oslo. Kursdeltakerne skal etter endt kurs ha oppdatert kunnskap om forsvarets innretning og utvikling, viktige geopolitiske utviklingstrekk med fokus på dagens trusselbilde, sentrale norske sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser, samt samfunnssikkerhet, beredskap og nasjonal krisehåndtering.

  Informasjonskurs nr. 64 gjennomføres i perioden 5.-9. august 2024. 

  Les invitasjon til Informasjonskurs nr. 64
  Les tilleggsopplysninger

 3. Hensikten med kurset er å gi ledere og deres stedfortredere, som har ansvar og oppgaver innenfor nasjonal sikkerhet, samfunnssikkerhet og strategisk krisehåndtering, nærmere kunnskap om:

  • organisering, roller og ansvar i nasjonal krisehåndtering
  • risikoforståelse og gjennomføringsevne
  • samvirke for at ressursene skal finne hverandre
  • utfordringsbildet, trusler og risikoer
  • mediehåndtering på strategisk nivå
  • ulike former for kriser

  Kurset er utviklet i et nært samarbeid mellom flere departementer og Forsvarets høgskole som et av tiltakene etter 22. juli-kommisjonens rapport.

  Antall kursdeltakere er normalt 30. Kurset går over 2 uker og gjennomføres normalt en gang i året.

  Neste kurs er planlagt 21. - 31. mai 2024. 

  Les invitasjon til Strategisk krisehåndteringskurs nr. 8

 4. Statsministerens kontor og departementene er regjeringskontorer, altså øverste nivå i statsadministrasjonen. Embetsverkets rolleforståelse, evne til å gi gode råd og utvise godt byråkratskjønn er avgjørende for hvor godt regjeringskontorene makter å fylle sin oppgave.

  Mer om programmet.

Senter for strategiske kurs

Senter for strategiske kurs tilbyr Sjefskurset, Informasjonskurset, Strategisk krisehåndteringskurs og Byråkratprogrammet. Senteret ligger under Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole.

Pil til høyre
Bygningene som huser Forsvarets Høgskole på Akershus festning i Oslo

Forsvarets mentorprogram

Programmet har fokus på mentoring som verktøy i utvikling av toppledere i Forsvaret. Luftkrigsskolen ved Forsvarets høgskole er ansvarlig for gjennomføringen av programmet.

Pil til høyre
Sjef Forsvarets høgskole generalmajor Dag R. Aamoth under lanseringen av boken militær leder- og ledelsesutvikling i teori og praksis på Litteraturhuset i Oslo

Nasjonalt kurs i krigens folkerett

Stabsskolen ved Forsvarets høgskole gjennomfører årlig nasjonalt kurs i krigens folkerett.

Pil til høyre
Krigens folkerett

Enkeltemner

Pil til høyre
Etterretning, politikk og samfunn
Pil til høyre
Nasjonal beredskap og krisehåndtering

Søknad til studier

Studenter ved Forsvarets høyskoles bibliotek
Students at the Norwegian Military College library

Fyll ut eget søknadsskjema som lastes opp som et vedlegg i Forsvarets høgskoles søknadsweb.

Det forutsettes at vitnemål/karakterutskrifter, som bekrefter utdanningskravet, er tilgjengelig i Søknadsweb. 

FN- og NATO-kurs

Norwegian Defence International Centre - NODEFIC (les mer på vår engelske side)