Kurs, studier og enkeltemner

I tillegg til akkrediterte studier og militær nivådannende utdanning gjennomfører Forsvarets høgskole flere kompetansehevende kurs og enkeltemner.

Kurs

 1. Kurset er delt inn i tre perioder:

  • Norges forsvar
  • Geopolitisk utvikling og sikkerhetsutfordringer
  • Samfunnssikkerhet og kriseberedskap


  Blant hovedtemaene på kurset er: Dagens trusselbilde og aktuelle sikkerhetsutfordringer, globale utviklingstrekk og rollen til sentrale organisasjoner og aktører, norske utenriks-, sikkerhets-, og forsvarspolitiske interesser, forsvarssektoren og sivile sektorers roller og ansvar, samfunnssikkerhet, beredskap krisehåndtering, samt totalforsvaret.

  Hvert kurs har et tematisk fordypningsområde og dette legger føringer for hvilke problemstillinger det særlig fokuseres på. I kurset inngår studiebesøk til departementer, aktuelle institusjoner og alle tre forsvarsgrenene. Det gjennomføres også to studieturer til utlandet og fordypningstemaet for kurset legger gjerne føringer på hvor man velger å reise. Sjefskurset velger blant landets fremste eksperter som forelesere og trekker både på eksterne krefter og forskere ved Institutt for forsvarsstudier.

  Målgruppen er stortingsrepresentanter, embets- og tjenestemenn, representanter fra akademia, media, landsomfattende organisasjoner, næringsliv, samt utvalgte offiserer.

  Se invitasjon til Sjefskurs nr. 26 samt opplysninger om opptak til kurs. I tillegg til adresselisten 2021.


  Sjefskurs nr. 26 gjennomføres i tidsrommet 17. januar til 8. april 2022. 

 2. Kurset strekker seg over én uke og arrangeres på et kurssted utenfor Oslo. Kursdeltakerne skal etter endt kurs ha oppdatert kunnskap om forsvarets innretning og utvikling, viktige geopolitiske utviklingstrekk med fokus på dagens trusselbilde, sentrale norske sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser, samt samfunnssikkerhet, beredskap og nasjonal krisehåndtering.

  Se invitasjon til Informasjonskurs nr. 61 samt opplysninger om kurset. I tillegg til adresselisten 2021.


  Informasjonskurs nr. 61 gjennomførs på Hadeland 3. til 8. januar 2022.

 3. Strategisk krisehåndteringskurs er utviklet i et samarbeid mellom Statsministerens kontor (SMK), Forsvarsdepartementet (FD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Utenriksdepartementet (UD) og FHS/Seksjon Sjefskurs.

  Kurset gjennomføres en gang i året og finner primært sted på Akershus festning og strekker seg over to uker. Målsettingen for kurset er å bedre sentrale lederes evne til å håndtere kriser og beredskapsutfordringer. Målgruppen for kurset er sivile og militære ledere og deres stedfortredere på primært sentralt og strategisk nivå. 

  Neste kurs er i 2022 og invitasjon vil bli sendt ut.

 4. Byråkratprogrammet henvender seg til medarbeidere i departementene med potensiale for fremtredende lederstillinger.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fadderskapet til programmet, og ansvaret for gjennomføringen ligger hos Forsvarsdepartementet og FHS/Seksjon Sjefskurs. Programmets hensikt er å videreutvikle erfarne byråkrater når det gjelder dilemmaer og utfordringer ved byråkratrollen i området mellom fag og politikk. Seksjon Sjefskurs har ansvar for gjennomføringen av kurset, som finner sted i kurslokalene på Akershus Festning.

  Departementene velger selv kandidater til kurset blant sine ansatte.

Seksjon Sjefskurset

Seksjon Sjefskurset tilbyr Sjefskurset, Informasjonskurset, Strategisk krisehåndteringskurs og Byråkratprogrammet. Seksjonen hører til under Institutt for forsvarsstudier.

Pil til høyre
Bygningene som huser Forsvarets Høgskole på Akershus festning i Oslo

Nasjonalt kurs i krigens folkerett

Stabsskolen ved Forsvarets høgskole gjennomfører årlig nasjonalt kurs i krigens folkerett.

Pil til høyre
Krigens folkerett

Enkeltemner

Pil til høyre
Etterretning, politikk og samfunn
Pil til høyre
Nasjonal beredskap og krisehåndtering

Søknad til studier

Studenter ved Forsvarets høyskoles bibliotek
Students at the Norwegian Military College library

Fyll ut eget søknadsskjema som lastes opp som et vedlegg i Forsvarets høgskoles søknadsweb.

Det forutsettes at vitnemål/karakterutskrifter, som bekrefter utdanningskravet, er tilgjengelig i Søknadsweb. 

FN- og NATO-kurs

Pil til høyre
Norwegian Defence International Centre (NODEFIC)