Nasjonal beredskap og krisehåndtering

En tverrsektoriell utdanning for Forsvaret og Politiet i nasjonal beredskaps- og krisehåndtering. Enkeltemnet Nasjonal beredskap og krisehåndteringer gir 15 studiepoeng, og er utviklet av Forsvarets høgskole (FHS) og Politihøgskolen (PHS).

Type
Enkeltemne
Sted
Oslo
Varighet
3 samlingsuker over 5 måneder
Avdeling
Forsvarets høgskole
Studiepoeng
15

 

 1. Nasjonal krisehåndtering og beredskap gir studentene kunnskap om det moderne norske systemet for nasjonal krisehåndtering og beredskap, og hvordan dette baserer seg på de ulike beredskapsaktørene i samfunnet sitt selvstendige ansvar og evne til å samvirke på tvers av etatsskiller og sektorgrenser, på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

  Et sentralt moment i emnet er at studentene, som selv kommer fra ulike etater og sektorer med krisehåndterings- og beredskapsansvar, utvikler en evne til å se egen virksomhet i en større sammenheng, til å reflektere over egen rolle, og til å samvirke innenfor de prinsipper og systemer som norsk krisehåndtering er tuftet på.

  Studentenes tidligere erfaringer med krisehåndtering i reelle hendelser og øvelser spiller en sentral rolle i emnet. Det legges derfor opp til overføring av kunnskap og erfaringer mellom studentene, og det tilstrebes en sammensetning av ulike bakgrunner og funksjoner på hvert emne.

 2. Studentene på emnet Nasjonal krisehåndtering- og beredskap skal ved fullført studie ha en god forståelse for Politiets og Forsvarets ansvar, myndighet og oppgaver i den totale sivil-militære krisehåndtering- og beredskap i Norge. De skal videre kunne vurdere ulike muligheter og begrensninger for samhandling, og identifisere og vurdere politiske, folkerettslige og etiske dilemma.

  Videre skal studentene tilegne seg kunnskaper innenfor viktige tema i nasjonal krisehåndtering- og beredskap, som historisk utvikling og trender, viktige prinsipper og ansvarsforhold, gjeldende lover, instrukser, styringsdokumenter og planverk, relevante aktører, ressurser og kapasiteter, og krisekommunikasjon.

  Etter gjennomført utdanning skal studentene ha tilegnet seg ferdigheter som gjør de i stand til å inngå som ledere i en sivil eller militære krisehåndterings- og beredskapsorganisasjon.

  Det vises til studieplanen for nærmere informasjon om studiets innhold, oppbygning og læringsmål.

 3. Emnet er rettet inn mot fast tilsatt militært og sivilt personell i Forsvaret/forsvarssektoren som har oppgaver innen nasjonal beredskaps- og krisehåndtering. Foruten ansatte i Forsvaret/forsvarssektoren, er målgruppen ansatte i politi- og lensmannsetaten, samt tilsatte i øvrig offentlig, privat og frivillig sektor, som har oppgaver innen fagfeltet.

  Emnet gis i samarbeid med Politihøgskolen. Søkere fra Forsvaret/forsvarssektoren søker via Forsvarets høgskole. Søkere fra justissektoren/politiet og øvrig offentlig/privat/frivillig sektor søkere via Politihøgskolen.

  Det er totalt 30 studieplasser på emnet. Plassene ved emnet fordeles likt mellom deltakere fra justis- og forsvarssektoren (12 plasser hver). I tillegg tas det opp et mindre antall studenter fra øvrig offentlig, privat og/eller frivillig sektor (inntil 6 plasser).

 4. Det forventes at søkerne har fulført ett av følgende utdanningsløp før opptak:

  • relevant bachelorgrad
  • relevant cand.mag.-grad
  • annen relevant grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • annen relevant utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universitet og høyskoler er godkjent som jevngod med overnevnte grader eller utdanningsløp


  I tillegg kreves minimum to års relevant tjenesteerfaring fra Forsvaret/forsvarssektoren.

  Søkere som ikke kan dokumentere fullført bachelorgrad, kan bli tatt opp på bakgrunn av realkompetanse etter regler fastsatt av sjef FHS.

  Det forutsettes at søkere er sikkerhetsklarert for HEMMELIG. For opptak til emnet er det gitt både generelle og emnespesifikke rangeringskriterier.

 5. Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

 6. Søker må fylle ut et eget søknadsskjema som lastes opp som et vedlegg i FHS Søknadsweb. Det er viktig at avdelingen har gitt sin påtegning i søknaden (gjelder interne søkere). Det forutsettes videre at vitnemål/karakterutskrifter som bekrefter utdanningskravet følger søknaden i Søknadsweb. 

  Søkere som har et skjermingsbehov, sender søknadsskjema m/vedlegg pr. post til: 

  Forsvarets høgskole
  Studieadm v/Morten Flagestad
  Postboks 1550 Sentrum
  0015 Oslo

  NB. Ufullstendige søknadsskjema eller manglende vedlegg vil ikke bli behandlet.

  NB: Søkere fra politiet/justissektoren/øvrige sektorer søker via Politihøgskolen.

 7. Forsvarets høgskole:
  Magnus Håkenstad, mobil: 452 38 703, 
  e-post: [email protected] 

  Politihøgskolen: 
  Politiinspektør Harald Vårdal, mobil: 916 51 643, 
  e-post: [email protected]

  Administrative spørsmål:
  Morten Flagestad,
  e-post: [email protected]

  • Justissektorens kurs- og øvingssenter, Stavern
  • Akershus festning, Oslo
  • Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB), Heggedal