Nasjonal beredskap og krisehåndtering

En tverrsektoriell utdanning for Forsvaret og Politiet i nasjonal beredskaps- og krisehåndtering. Enkeltemnet Nasjonal beredskap og krisehåndteringer gir 15 studiepoeng, og er utviklet av Forsvarets høgskole (FHS) og Politihøgskolen (PHS).

Studienivå
Enkeltemne
Sted
Oslo
Varighet
3 samlingsuker over 5 måneder
Avdeling
Forsvarets høgskole

 

 1. Utdanningen/emnet skal gi studenten inngående kunnskap om oppbygningen av det norske krisehåndteringssystemet og norsk tverrsektoriell beredskap. Videre skal den bidra til at den enkelte student kan analysere og forholde seg kritisk til det eksisterende krisehåndteringssystemet og den etablerte nasjonale beredskap. 

 2. Det vil legges vekt på å utvikle studentenes evne til å se egen virksomhet i en større sammenheng og evne til å analysere og forholde seg kritisk til egen rolle i norsk beredskap og krisehåndtering. Studenten skal etter endt utdanning/emne kunne anvende ny kunnskap og nye ferdigheter i den hensikt å utvikle tverrsektorielt samvirke basert på nasjonale retningslinjer for beredskap og krisehåndtering.

  Formålet med utdanningen/emnet er å sette studentene i stand til å bidra til å kvalitetssikre og videreutvikle nasjonal beredskap og krisehåndtering innen egen etat og sektor, og bidra til å styrke samhandlingen mellom de sentrale samvirkeaktørene.

 3. Målgruppen for emnet er personell med saksbehandlings- rådgivnings og/eller lederansvar innen nasjonal beredskap- og krisehåndtering i Forsvaret, Politiet, og i øvrig offentlig, privat og frivillig sektor. 

  Studieplassene fordeles med 40 % fra henholdsvis Forsvaret og Politiet, og 20 % fra øvrige offentlige og private sektorer.

 4. Det forventes at søkerne har fulført ett av følgende utdanningsløp før opptak:

  • relevant bachelorgrad
  • relevant cand.mag.-grad
  • annen relevant grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • annen relevant utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universitet og høyskoler er godkjent som jevngod med overnevnte grader eller utdanningsløp


  I tillegg kreves minimum tre års relevant tjenesteerfaring fra Forsvaret/forsvarssektoren knyttet til arbeid med beredskap og krisehåndtering.

  Innhold

  Søkere som ikke kan dokumentere fullført bachelorgrad, kan bli tatt opp på bakgrunn av realkompetanse etter regler fastsatt av sjef FHS.

  Det forutsettes at søkere er sikkerhetsklarert for HEMMELIG. For opptak til emnet er det gitt både generelle og emnespesifikke rangeringskriterier.

 5. Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

  NB: mindre justeringer av studieplan og pensum vil kunne forekomme.

 6. Søker må fylle ut et eget søknadsskjema som lastes opp som et vedlegg i FHS Søknadsweb. Det er viktig at avdelingen har gitt sin påtegning i søknaden (gjelder interne søkere). Det forutsettes videre at vitnemål/karakterutskrifter som bekrefter utdanningskravet følger søknaden i Søknadsweb (elektronisk tilgang kan deles fra Søknadsweb). 

  Søkere som har et skjermingsbehov, sender søknadsskjema m/vedlegg pr. post til: 

  Forsvarets høgskole
  Studieadm v/Morten Flagestad
  Postboks 1550 Sentrum
  0015 Oslo

  NB. Ufullstendige søknadsskjema eller manglende vedlegg vil ikke bli behandlet.

  NB: Søkere fra politiet/justissektoren/øvrige sektorer søker via Politihøgskolen.

  Søknadsfrist for gjennomføring 2024/25 er 15. april 2024.

 7. Forsvarets høgskole
  Ann-Karin Larssen, e-post: alarssen@mil.no

  Politihøgskolen 
  Steinar Vee Henriksen, e-post: steinar.vee.henriksen@phs.no

  Administrative spørsmål
  Morten Flagestad, e-post: mflagestad@mil.no​

  • Justissektorens kurs- og øvingssenter, Stavern
  • Akershus festning, Oslo
    
  • Samling 1: Justissektorens kurs- og øvingssenter, Stavern – uke 34/2024
  • Samling 2: FHS/Akershus festning, Oslo – uke 46/2024
  • Samling 3: Justissektorens kurs- og øvingssenter, Stavern – uke 6/2025